Kaupunkikehityslautakunta, kokous 20.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Mittauspalvelut 2021-2025, hankinta

JARDno-2021-377

Valmistelija

  • Marja-Liisa Tiensuu, projektipäällikkö, marja-liisa.tiensuu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hankinnan tausta


Järvenpään kaupunki on julkaissut Mittauspalvelut 2021-2025 hankintaa koskevan EU- kynnysarvon ylittävän hankintailmoituksen 8.4.2021 (JARDno-2021-377) Hilma- julkaisujärjestelmässä 
Tarjouspyyntöasiakirjat on julkaistu Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa, myös tarjoukset tuli toimittaa Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin kautta. Tarjouspyyntö on liitteenä.


Määräaikaan 10.05.2021 klo 12:00 mennessä saapuivat seuraavat tarjoukset:

- Blom Kartta Oy 

- Geopalvelu Oy 

- GeoUnion Oy 

- Mitta Oy 

- Mittaus-JuKy Oy 

- Neopoint Oy 

- Ramboll Finland Oy

- Taratest Oy.


Tarjoajien soveltuvuus
Tarjouspyynnössä oli edellytetty, että vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot. Merkitsemällä tarjouspyynnön taulukkoon tarjoaja vakuutti täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Kaikki saapuneet tarjoukset täyttivät soveltuvuusvaatimukset. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.


Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus 
Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistus tehtiin tarjousten muotoseikkojen ja tarjouspyynnössä edellytettyjen hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevien vähimmäisvaatimusten täyttämisen osalta. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.
Kaikki tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi.


Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu
Hankinnan ratkaisuperusteena oli tarjouspyynnössä ilmoitettu halvin vertailuhinta. Laatu on otettu huomioon asetetuissa tarjoajan soveltuvuusvaatimuksissa, vähimmäisvaatimuksissa ja hankinnan kohteen kuvauksessa sekä hankintasopimuksen ehdoissa. 
Kilpailutuksen perusteella solmitaan puitejärjestely. Puitejärjestelyyn otetaan mukaan enintään viisi (5) palveluntuottajaa, jollei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia tai hyväksyttyjä tarjouksia ole vähemmän. Pääsääntöisesti toimeksiannot tilataan etusijajärjestyksessä. Tilaaja voi pyytää tarjousta myös siltä puitesopimuskumppanilta, jolla tilaaja arvioi olevan kapasiteettia toteuttaa työ vaadittavassa aikataulussa sekä paras asiantuntemus ja soveltuvuus kyseiseen toimeksiantoon. 


Suoritetun tarjousvertailu perusteella etusijajärjestykseen 1. keskenään samanhintaiset tarjoukset jättivät GeoUnion Oy, Neopoint Oy ja Taratest Oy. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.


Jotta tarjoukset saatiin tarjousvertailun mukaiseen etusijajärjestykseen, suoritettiin tarjoajien kesken arvonta. Arvontapöytäkirja on liitteenä.

Arvonnan tuloksena etusijajärjestys kolmen ensimmäisen tarjoajan osalta on:

1. Neopoint Oy
2. Taratest Oy
3. GeoUnion Oy.

Tarjousvertailun perusteella seuraavien 4. ja 5. tarjoajan etusijajärjestys on:
4. Geopalvelu Oy
5. Mittaus JyKy Oy


Taloudelliset vaikutukset
Hankinnan ennakoitu arvo sopimuskaudella mukaan lukien kaikki optiovuodet on noin 700 000 euroa (alv 0%).
Sopimuskausi on 30.6.2021-29.6.2023. Sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella (2) erikseen päätettävällä optiovuodella vuosi kerrallaan.
Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintavolyymiin sopimuskauden aikana vaan hankinta tehdään tilaajan hankintatarpeen mukaisesti ja voimassa olevien määrärahojen puitteissa.
Palvelun laskutus muodostuu toteutuneiden määrien mukaisesti tilaajan valvojan hyväksymien mittauspöytäkirjojen mukaisesti. 
Määrärahat on varattu vuosien 2021-2023 investointiohjelmassa ja käyttötalousosassa. Mahdollisten optioiden käyttöönottoon varaudutaan vuosittain Järvenpään kaupungin talousarviossa.

Päätöksenteon jälkeen tarkastetaan ettei tarjoajaa taikka sen hallinto-, johto-tai valvontaelimen jäsentä tai johtohenkilöä rasita jokin hankintalain (1397/2016) 80 §:ssa luetelluista pakollisista poissulkuperusteista. Sopimusta ei allekirjoiteta ennen kuin tarjoaja on toimittanut rikosrekisteriotteet rikostaustan selvittämiseksi ja tämä päätös on saanut lainvoiman. Sopimus sitoo kaupunkia vasta,kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus allekirjoitetaan sähköisesti.

Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös optiokausi kerrallaan.

Toimivalta

Hallintosääntö (kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25.5.2020 § 28, noudatetaan 25.5.2020 lähtien) liite 1 taloudellinen toimivalta, investointiosa kohta 7.

OKT
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Juhana Hiironen, Maankäyttöjohtaja, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää edellä esitetyin perustein

1. valita Mittaustyöpalvelut 2021-2025 hankinnan palveluntuottajiksi etusijajärjestyksessä seuraavat toimijat:

- 1. Neopoint Oy

- 2. Taratest Oy

- 3. GeoUnion Oy.

- 4. Geopalvelu Oy

- 5. Mittaus JyKy Oy

2. että kaupunki ei sitoudu kiinteisiin hankintamääriin sopimuskauden aikana

3. että sopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on lainvoimainen. Sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet

4. valtuuttaa toimivaltaisen viranhaltijan allekirjoittamaan sopimuksen 

5. valtuuttaa toimivaltaisen viranhaltijan päättämään optioiden käytöstä.

Käsittely

Kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere esitteli asiaa.

 

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset (Cloudia kilpailutusjärjestelmän kautta), valmistelija