Kaupunkikehityslautakunta, kokous 20.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Kaupunkikuvallinen lausunto osoitteeseen Järvenpääntie 640 suunnitellusta opetustilarakennuksesta

JARDno-2021-1095

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 21 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Lausuntoa pyydetään osoitteeseen Järvenpääntie 640 suunnitellun opetustilarakennuksen, lastauslaitorin ja jätekatoksen rakentamisesta. . 

Kaupunkikuva-arkkitehti on 7.5.2021 antanut suunnitelmista seuraavan lausunnon:

"Järvenpään seurakuntaopiston kampus -uudisrakennus
Suunniteltava kohde on kaksi kerroksinen ja osin sijoittuu jo puretun liikuntahallin paikalla, ollen kuitenkin merkittävästi peittopinta-alaltaan suurempi. Tilojen sijoittumisella voisi vaikuttaa vielä maapinta-alan vähentämiseen siten, että osaa tiloista käännettäisiin toisin suhteessa massaan. Uuteen opiston päärakennukseenliittyvä jätekatos on pysäköintipaikan reunassa näkyvällä paikalla, sen sijasta huolto tulisi tukia rakennukseen liitettävän jätehuoneseen, joka olisi huollettavissa huomaamattomasta ilmansuunnasta. Osa jätehuollosta voidaan järjestää upotettavilla jäteastioilla, pyöräkatoksen sijainti on jätekatoksen osana kaukana pyörille paremmin soveltuvista paikoista. Erillinen jätekatos on tontin saapumissuunnassa näkyvällä paikalla on huono ratkaisu. 

Rakennuksen muotokieli on sopiva alueelle , sijaintia ja peittopinta-alaa tulee tarkistaa, jotta se soveltuisi ympäristöön paremmin. Rakennuksen sijoittamisessa tulisi tutkia vaihtoehtona sijoittaa rakennus hieman lähemmäs Järvenpääntietä, kuitenkin siten että vanhan päärakennuksen neliömäisten porraskäytävän ikkunoiden näkyvyys säilyy. Vanhojen koivujen säilyminen uudisrakennuksen kainalossa ei ole välttämätöntä, sen sijaan mäntyjen säilyminen alueen ilmeen kannalta on tärkeää, siksi säilyvät ja poistettavat puut on esitettävä tarkemmin asemapiirroksessa. 

Lastauslaiturin suunnitelmaa ei voi hyväksyä uudisrakennuksen rakennusluvassa ilman kyseisen rakennuksen suunnitelmia ja siihen liittyvän muutosalueen kuvia. Lastauslaituriulokkeen (liittyen 50-luvun rakennukseen) suunnitelma kuitenkin vaikuttaa suurelta osin myös uudisrakennukseen ja lastauslaituriulokkeen suunnitelmat tulee esittää myös omana suunnitelmana suhteessa vanhaan päärakennukseen. Etäisyys uudisrakennukseen ei täyty suunnitelman mukaisesti, yhteys rakennuksen vierestä rantaan ei toteudu riittävällä tavalla vanhan ja uuden rakennuksen välistä.  Tasakattoisuus ei varsinaisesti sovellu pelkästään vanhan päärakennuksen arkkitehtuuriin, mutta osana kokonaisuutta se liittyy enemmän uudisrakennuksen arkkitehtuuriin. Kokoa voi tarkistaa pienemmäksi.

Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa 2017 Seurakuntaopiston  kohde on  alue on arvotettu toimenpideluokkaan 3  'Suojeluntarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä'. Alueella on käynnistetty kaavoitus 2020 https://www.jarvenpaa.fi/asuminen-ja-ymparisto/maankaytto-ja-kaavoitus/asemakaavoitus/vireilla-olevat-asemakaavat/seurakuntaopisto-ja-suvirantauudisrakennus, jossa tarkastellaan kaavallisesti muuta rakennuskantaan liittyvää muutosta ja maisemallisia reunaehtoja alueen kehittämiselle.

Uudisrakennus toteutetaan nykyisen asemakaavan mukaisena hankkeena. Vanhan päärakennuksen huoltoyhteyteen liittyvä muutos (huoltolaiturin laajennus) on kulttuuriympäristön hoitosuunnitelman toimenpideluokan 3 mukaisesti   'Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä '  osalta tarkemmin kuvattava  osana vanhan rakennuksen julkisivuja. Huoltolaajennus on tasakattoinen ja tarpeettoman ulokkeellisesti estää näkyvyyden reitin rakennusten välistä, lisäksi opiston uusirakennus ja vanhan päärakennuksen laajennus ovat liian lähellä toisiaan noin 4,3m. Uudisrakennuksen tiloissa näyttäisi olevan mahdollisuutta tiivistää pohjapeittoalaa lounaisosassa, jotta laaja rakennus soveltuisi paremmin tontille ja rakennusten välille. Myös kirjastorakennukseen nähden uudisrakennus on ahtaasti aseteltu. Kokonaisuuteen, jossa uudesta rakennuksesta tulee päärakennus soveltuu harjojen avautuminen Järvenpääntien suuntaan ja tuloväylän kohdistuminen näyttävään sisääntuloon.
 
Alue kokonaisuutena tarkastellaan  kaikkine rakennus- ja maisemahistorioineen https://documents.jarvenpaa.fi/images/kulttuuriymparisto_2017/Kohdekortit/Kohteet_3_luokka/10.007.pdf   käynnissä olevan kaavoituksen yhteydessä. Seurakuntaopiston alue kuuluu  Tuusulanjärven RKY aluetta ja käsiteltävä harkiten. Tämän rakennuksen sijoittuminen vaikuttaa merkittävästi muuhun rakennuskantaan, muuta kuin mainittua lisärakentamista ei arvioida tämän luvan yhteydessä.

Asemapiirroksessa tulee uudet ja vanhat rakennukset, puusto ja reitit esittää toisistaan eroavalla merkinnällä arvioinnin nopeuttamiseksi. Etäisyydet toisiin rakennuksiin on merkittävä. 7.5. paikan päällä tehdyn arvion mukaan rakennuksen sijoittumista tontille ei ole tehty tämän esitetyn asemapiirroksen mukaisesti."

Liitteenä pääpiirustusluonnoksia ja näkymäkuvia. Kohteen suunnittelija esittelee suunnitelmia kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Juhana Hiironen, Maankäyttöjohtaja, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää lausuntonaan esittää, että

  1. suunnitellun uudisrakennuksen muotokieli on alueelle sopiva. Alueen valtakunnallisen merkittävyyden vuoksi, suunnitelmia tulee jatkokehittää kaupunkikuva-arkkitehdin 7.5.2021 antaman lausunnon mukaisesti. 

  2. ennen rakennusluvan myöntämistä suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.

Käsittely

Esittelijä ehdotti asian poistamista esityslistalta.

Päätös

Asia poistettiin esityslistalta.

Tiedoksi

Asianosaiset