Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 2.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu-uudistus 1.8.2021

JARDno-2021-167

Valmistelija

  • Hanna-Leena Holmström, aluepäällikkö, hanna-leena.holmstrom@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallituksen esitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksista on hyväksytty joulukuussa 2020. Asiakasmaksulain (1052/2020) muutokset tulevat voimaan 1.8.2021.

Maksut alenevat erityisesti pieni- ja keskituloisilta perheiltä sekä niiltä perheiltä, joilla on varhaiskasvatuksen piirissä useampia lapsia. Uudistuksen tavoitteena on parantaa työllisyyttä ja lisätä varhaiskasvatuksen osallistumisastetta. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta entisen 50 %:n sijaan. Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteliin tehdään vastaavat muutokset. 

Uudistuksen myötä valtakunnallisesti noin 20 000 perhettä siirtyy maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin. Järvenpäässä uudistuksen on arvioitu vuonna 2021 vähentävän kaupungin tuloja 0,1 M€ ja tulevina vuosina noin 0,5 M€. Arviossa on otettu huomioon asiakasmaksujen väheneminen ja yhteisöveron lisäkohdistuksesta saatu kompensaatio. Arvion pohjana on käytetty vuoden 2019 lukuja ja laskelma on vain suuntaa antava, sillä asiaan vaikuttavat mm. yhteisöverotuottojen kertymä, lasten määrän kehitys ja asiakkaiden tuloprofiili. Muutoksen tavoitteena on, että työllisyys parantuisi vuoteen 2024 mennessä, mikä kompensoisi osaltaan tulojen vähentymistä.


Maksuprosentit ja tulorajat 1.8.2021 alkaen:

Perheen koko, henkilöä Tuloraja, euroa/kuukausi Korkein maksuprosentti
2 2798 10,70
3 3610 10,70
4 4099 10,70
5 4588 10,70
6 5075 10,70

Ehdotus

Esittelijä

  • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä asiakasmaksulain (1052/2020) perusteella 1.8.2020 alkaen seuraavaa:

  1. Varhaiskasvatuksen tulorajoja korotetaan 31%.
  2.  Perheen ikäjärjestyksessä toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. 
  3. Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvo päivitetään uusia tulorajoja ja maksuja vastaavaksi. 
  4. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohje päivitetään uusia tulorajoja ja maksuja vastaavaksi.

Käsittely

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Hanna-Leena Holmström esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Varhaiskasvatuksen aluepäälliköt/palvelupäällikkö, palveluohjaus, varhaiskasvatussihteerit

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo

Opetus- ja kasvatuslautakunta

Osoite: Hallintokatu 4, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi 
    
Puh. vaihde: (09) 27 191

Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe 8.00-13.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
    - päätös, johon haetaan oikaisua
    - miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
    - millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Järvenpään kaupungin kirjaamosta.