Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 2.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttösuunnitelmat 2021

JARDno-2021-188

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, Hallintopalvelupäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: Topi Luostarinen ja Mirja-Liisa Autere

 

Kaupunginvaltuusto päätti 16.11.2020 § 73 taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023 ja talousarviosta vuodelle 2021, jossa Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen vuoden 2021 toimintakate on -71.541.105 euroa ja vuosien 2021-2023 yhteenlaskettu toimintakate -216.933.302 euroa. Määrärahat ovat nettositovia eli sitovia toimintakatteen osalta.

Talousarvion mukaan lautakunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista vuodelle 2021 tammikuun 2021 loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmassa lautakunta asettaa avainalueille/vastuualueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit avain-/vastuualueille. Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnetyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista palvelukokonaisuuksittain. Käyttösuunnitelmassa sovelletaan samaa rakennetta kuin talousarviossa. 

Käyttösuunnitelmiin sisältyviä eriä on käsitelty alustavasti lautakunnan antaessa lausuntoaan kaupunginhallitukselle  talousarviosta 22.9.2020 § 32 ja käyttösuunnitelmiin sisältyvät maksut ja taksat on hyväksytty Opetus- ja kasvatuslautakunnassa 1.12.2019 § 54.

Osana talouden tasapainotusta tullaan viemään läpi konsernin kaikkia hallintotehtäviä koskeva säästöohjelma. Työnjaon muutosten seurauksena tarvittavista määrärahasiirroista palvelualueiden ja konsernipalvelujen välillä päättää kaupunginjohtaja. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen osalta muutos koskee palvelualueiden esikunnassa olevaa talous- ja hallintotyötä tekevää toimistohenkilöstöä, jotka tullaan siirtämään konsernipalveluiden hallintopalvelut -yksikköön. Kyseisiin henkilöihin liittyvät määrärahat sisältyvät käyttösuunnitelmassa esikunnan määrärahoihin, mutta tullaan siirtämään kaupunginjohtajan päätöksen jälkeen konsernipalveluihin. 

Muutoin Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahat on kohdennettu aiemmin lautakunnassa käytyjen linjausten perusteella ja laadittu niitä vastaavat avainaluekohtaiset sekä esikunnan käyttösuunnitelmat, jotka ovat esitelty liitteessä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää

  1. hyväksyä Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttösuunnitelmat vuodelle 2021 liitteen mukaisesti.
  2. valtuuttaa viranhaltijat tekemään esikunnan käyttösuunnitelmaan euroihin kaupunginjohtajan tekemän päätöksen mukaiset talous- ja hallintopalveluhenkilöstöä koskevat määrärahamuutokset

Käsittely

Hallintopalvelupäällikkö Topi Luostarinen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Hanna-Leena Holmström ja opetusjohtaja Arja Korhonen esittelivät asiaa.

Pidettiin kokoustauko klo 19.22-19.35.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo

Opetus- ja kasvatuslautakunta

Osoite: Hallintokatu 4, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi 
    
Puh. vaihde: (09) 27 191

Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe 8.00-13.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
    - päätös, johon haetaan oikaisua
    - miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
    - millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Järvenpään kaupungin kirjaamosta.