Kaupunkikehityslautakunta, kokous 29.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Resurssiviisauden toteutussuunnitelma 2020-2023, Kaupunkikehitys

JARDno-2020-2549

Valmistelija

 • Eira Linko, erikoissuunnittelilja, eira.linko@jarvenpaa.fi

Perustelut

Työn tausta ja tavoite

Järvenpään kaupunkistrategia ja Resurssiviisas Järvenpää -tiekartta hyväksyttiin Järvenpään kaupunginvaltuustossa 11.11.2019. Kaupunkistrategian strategiakortti S5: Resurssiviisas toimintatapa linjaa muun muassa, että kestävyysnäkökulma on osa kaikkien toimialojen suunnittelua, päätöksentekoa ja käytäntöjä. Vuoden 2021 tavoitteena on, että Resurssiviisauden tiekartta ohjaa toimintaa, valintoja ja päätöksentekoa. Keinona tavoitteen toteuttamiseksi on resurssiviisauden tiekartan käyttöönotto ja kytkentä talousohjaukseen ja palveluohjauksen toimintamallin.

Resurssiviisauden tiekartan yhteydessä hyväksyttiin tarkempi toimeenpanosuunnitelma tiekartan käyttöönottamiseksi, jonka mukaisesti on lähdetty valmistelemaan toteutussuunnitelmia palvelualueille. Toteutussuunnitelmissa tunnistetaan tiekartan tavoitteista ja toimenpiteistä kyseisen palvelualueen tai tytäryhtiön toimintaan liittyvät osat ja tarkennetaan palvelualueen roolia sekä toimenpiteiden toteutusta, vastuutusta, seurantaa, resursseja ja aikataulua. Toteutussuunnitelmat keskittyvät lähivuosien toimenpiteisiin aina 2023 asti.

Tiekartan ja kaupunkistrategian toimeenpano käynnistettiin Kaupunkikehityksen palvelualueelta, jonka vastuulla on myös koko resurssiviisaustyön koordinointi ja merkittävä osa tiekartan toimenpiteistä. Valmistelu aloitettiin alkuvuodesta 2020 lähetekeskusteluilla kaupunkikehityksen ja kaupungin johtoryhmissä.

Työn keskeisenä tarkoituksena ja tavoitteena on strategisten tavoitteiden jalkauttaminen käytännön työhön. Tiekartassa asetettuja tavoitteita tarkentamalla selkeytetään kaupunkikehityksen roolia toimeenpanossa ja kytketään resurssiviisaustoimenpiteet talous- ja palveluohjaukseen.

Koko henkilöstö on avainasemassa tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamisessa. Resurssiviisauden edistäminen ja toimintatapojen kehittäminen vaatii laajaa yhteistyötä ja kehittämisotetta. Yhteinen sitoutuminen tapahtuu päivittäisissä valinnoissa, viestinnässä ja priorisoinneissa.

Muutokset tiekarttaan nähden ja toimenpiteiden tiedot

Kaupunkikehityksen toteutussuunnitelmaan on poimittu tiekartasta ne toimenpiteet, jotka koskevat kaupunkikehityksen vastuualueita. Tiekarttaan kirjattujen toimenpiteiden lisäksi on tunnistettu täydentäviä toimenpiteitä, joilla edesautetaan tiekartan pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumista. Nämä pitkän aikavälin tavoitteet ja niiden strategiset mittarit on esitetty myös kaupunkikehityksen toteutussuunnitelmassa. Strategisia mittareita on kehitetty ja tarkennettu joiltakin osin, jotta ne mittaisivat kyseistä tavoitetilaa entistä paremmin.

Jokaisesta toimenpiteestä on koottu taulukkoon toimenpiteen kuvaus, vastuutahot, seuranta, tarvittavat resurssit ja aikataulu.

Toimenpiteistä on korostettu tekstissä ne kohdat, jotka jollakin tapaa eroavat Resurssiviisas Järvenpää -tiekartasta. Suurin osa muutoksista on lisäyksiä, täydennyksiä ja tarkennuksia tiekartassa tunnistettuihin toimenpiteisiin. Osa toimenpiteistä on myös esimerkiksi yhdistetty toiseen toimenpiteeseen tai uudelleenmuotoiltu ajantasaisemmaksi. Muutamia on poistettu, mikäli ne ovat esimerkiksi jo osa normaalia työtä.

Vastuutaho-sarakkeeseen on nimetty yksikkötasolla ne kaupunkikehityksen yksiköt, jotka osallistuvat kyseisen toimenpiteen valmisteluun. Lisäksi kursiivilla on mainittu muita palvelualueita, tytäryhtiöitä tai sidosryhmiä, jotka olennaisesti liittyvät toimenpiteen toteuttamiseen.

Seuranta-sarake kertoo, millä tavalla kyseisen toimenpiteen edistymistä aiotaan seurata.

Tarvittavat resurssit -sarake kertoo, mitä resursseja toimenpiteen edistäminen vaatii. Tähdellä (*) on korostettu ne toimenpiteet, joiden täysimääräinen toteuttaminen voi edellyttää lisäresursseja nykyiseen nähden. Viivamerkintä (-) tarkoittaa, että toimenpidettä voidaan toteuttaa nykyisten resurssien puitteissa virkavalmisteluna. Lisäksi on mainittu, jos toimenpide on kustannustehokas, eli kustannuksiin nähden saavutetaan merkittäviä ympäristöhyötyjä tai toimenpide alentaa kustannuksia. Osassa toimenpiteitä on kuvattu myös esimerkkikustannuksia.

Aikataulu-sarake kertoo arvion siitä, minä vuosina toimenpide toteutetaan. Suuri osa toimenpiteistä on merkitty koko suunnitelmakaudelle ja jatkumaan myös seuraavalla suunnitelmakaudella (--> -merkintä). Aikataulut voivat tarkentua toimenpidekohtaisesti työn edetessä.

Resursointi ja seuranta

Tiekartta tai toteutussuunnitelmat eivät sido toimenpiteisiin käytettäviä resursseja, vaan toteutussuunnitelmassa määriteltävät toimet tulee huomioida talousarviovalmistelussa, jossa määritellään käytettävissä olevat resurssit.

Kaupunkikehityksen toteutussuunnitelmaa tullaan seuraamaan vuosittain ja raportoimaan edistymisestä kaupunkikehityslautakuntaan. Palvelualueiden kehitys kootaan myös koko resurssiviisauden tiekartan edistymistä seuraavaan raportointiin. Toteutussuunnitelmat tarkistetaan vuosittain ja päivitetään tarvittaessa ja viimeistään suunnitelmakauden päättyessä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Kaupunkikehityksen palvelualueen resurssiviisauden toteutussuunnitelman vuosille 2020-2023.

Käsittely

Erikoissuunnittelija Eira Linko esitteli asiaa.

Käsittelyn kuluessa Laura Virkkunen teki Petri Pertan ja Antti Heikkilän kannattamana palautusehdotuksen, joka kuului seuraavasti:

"Esitän, että toimenpidesuunnitelma palautetaan valmisteluun. Suunnitelmaan tulee avata tarkemmin toimenpidekohtaiset kustannusvaikutukset, ml. hankekohtaiset ja henkilöstöresursseja vaativat. Suunnitelmaan lisätään kustannusvaikutus vuositasolla kaupungille. Tulee myös selkeyttää, mitkä toimenpiteet aiheuttavat kustannuksia suoraan kuntalaisille. Toimenpidesuunnitelmaan lisätään vaikuttavuusarvio myöskin kaupungin resurssiviisaustavoitteisiin."

Puheenjohtaja rajasi puheenvuorot koskemaan palautusehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa oli tehty kannatettu palautusehdotus, asiasta on äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen äänestys.

Ääänestyksen jälkeen äänin 8 JAA-ääntä, 6 EI-ääntä, 1 TYHJÄÄ ääntä päätettiin jatkaa asian käsittelyä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Eriävä mielipide

 • Petri Perta

  Laura Virkkunen

Äänestystulokset

 • Jaa 8 kpl 53%

  Pekka Heikkinen, Saana Korhonen, Kaisa Saarikorpi, Tuomas Raejärvi, Pirjo Komulainen, Sari Holi, Mikko Päivinen, Hilppa Loikkanen

 • Ei 6 kpl 40%

  Petri Perta, Markku Tenhunen, Laura Virkkunen, Antti Heikkilä, Tapio Rantanen, Tuija Kuusisto

 • Tyhjä 1 kpl 7%

  Pekka Luuk

Tiedoksi

kaupunkikehitysjohtaja, vs. kaavoitusjohtaja, valmistelija