Kaupunkikehityslautakunta, kokous 29.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Kaupunkitekniikan maksut ja taksat 1.12.2020

JARDno-2020-818

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Autere, kaupunkitekniikan johtaja, mikko.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 18 §:n mukaan lautakunnat päättävät alaisestaan toiminnasta perittävistä maksuista. Kaupunkitekniikan maksut ja taksat 1.4.2019 alkaen on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 21.3.2019 § 22.

Alueiden käytön ja toiminnan maksuja ja taksoja on ollut syytä tarkistaa vuonna 2020 yleisen hintatason nousun johdosta.

Liitteenä on ehdotus kaupunkitekniikan toiminnasta perittävistä yleisten alueiden käytön maksuista ja taksoista 1.5.2020 alkaen. Liitteenä on myös 1.5.2020 kaupunkitekniikan maksuihin ja taksoihin liittyvä selostusosa.

Toimivalta

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteiden mukaiset kaupunkitekniikan alaisen toiminnan yleisten alueiden maksut ja taksat 1.5.2020 alkaen.

Päätös

Asian käsittely siirretään jatkokoukseen 15.4.2020.

Valmistelija

Mikko Autere, kaupunkitekniikan johtaja, mikko.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Asia siirrettiin 14.4. kokouksesta käsiteltäväksi jatkokoukseen.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 18 §:n mukaan lautakunnat päättävät alaisestaan toiminnasta perittävistä maksuista. Kaupunkitekniikan maksut ja taksat 1.4.2019 alkaen on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 21.3.2019 § 22.

Alueiden käytön ja toiminnan maksuja ja taksoja on ollut syytä tarkistaa vuonna 2020 yleisen hintatason nousun johdosta.

Liitteenä on ehdotus kaupunkitekniikan toiminnasta perittävistä yleisten alueiden käytön maksuista ja taksoista 1.5.2020 alkaen. Liitteenä on myös 1.5.2020 kaupunkitekniikan maksuihin ja taksoihin liittyvä selostusosa.

Toimivalta

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteiden mukaiset kaupunkitekniikan alaisen toiminnan yleisten alueiden maksut ja taksat 1.5.2020 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Mikko Autere, kaupunkitekniikan johtaja, mikko.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere, infran ylläpidon rakennuttajapäällikkö Jarkko Hämäläinen, infran ylläpidon projektipäällikkö Aija Schukov, tiemestari Kauko Kallio, kulttuurijohtaja Sami Ylisaari, tapahtumatuottaja Kristian Schmidt. 

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 18 §:n mukaan lautakunnat päättävät alaisestaan toiminnasta perittävistä maksuista. Kaupunkitekniikan maksut ja taksat 1.5.2020 alkaen on hyväksytty kaupunginhallituksessa 15.4.2020 § 133. Tässä esityksessä katulupamaksuja tarkennetaan. Lisäksi esitetään täsmennettäväksi tori-, terassi-, kahvila-, markkina- ja tapahtumapaikkamaksu sekä taksa ajoneuvojen siirtämisestä ja varastoimisesta.

Tori- ja markkinapaikkamaksut ovat edellisen kerran vahvistettu teknisessä lautakunnassa vuonna 2013. Tämän jälkeen Sykettä ja Sinfoniaa Ry on hoitanut toria. 

Torin ja kävelykadun palveluiden hankinta 1.10.2020 alkaen sopimuskumppaniksi on valittu Sykettä ja Sinfoniaa Ry (Kulttuurijohtaja 6.8.2020 § 7). Palvelun tuottaja perii tori-, terassi- ja markkinapaikkamaksut voimassa olevan hinnaston mukaisesti sekä esittää saaduista maksutuotoista kirjanpidon yksilöitynä kaupungille vuosittain.

Laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä 30.12.2019/1508 on tullut voimaan 1.1.2020. Laissa on säädökset onnettomuusajoneuvojen, väärin pysäköityjen ajoneuvojen, tiellä tehtävää työtä tai järjestettävää tapahtumaa häiritsevien ajoneuvojen, hylättyjen ajoneuvojen ja romuajoneuvojen siirtämisestä.

Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan viranomaiselle ajoneuvon siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista sekä hylätyn ajoneuvon tai romuajoneuvon jätehuollosta aiheutuneet kustannukset. Korvaus määrätään kunnan osalta kunnallisen viranomaisen hyväksymän taksan mukaisesti.

Kunnalla on oltava käytettävissään siirrettyjen ajoneuvojen säilyttämistä ja muuta käsittelyä varten varasto. Varastoon siirretyn ajoneuvon säilyttämisen ja muun käsittelyn järjestämisestä vastaa kunta. Järvenpään kaupunki on tehnyt palvelusopimuksen romu- ja hylättyjen autojen siirrosta, varastoinnista ja romutuksesta kaudelle 1.1.2018 -31.12.2019 (Kunnossapitopäällikkö 5.12.2017 § 12), päätös option käytöstä 1.1.2020-31.12.2020 optiovuodella (Ylläpidon rakennuttajapäällikkö 11.10.2019 § 170).

Edellisen kerran romuajoneuvotaksa on määritetty 27.4.2005 § 94 teknisessä lautakunnassa ja hyväksytty kaupungin valtuustossa 20.6.2005 § 119. Maksun kerääminen lopetettiin sen kannattamattomuuden takia. Hylättyjen ajoneuvojen määrä on kasvanut viime vuosina merkittävästi ja hylätyt ajoneuvot ovat usein hyväkuntoisia.  

Liitteenä on ehdotus kaupunkitekniikan toiminnasta perittävistä yleisten alueiden käytön maksuista ja taksoista 1.12.2020 alkaen. Liitteenä on myös 1.12.2020 kaupunkitekniikan maksuihin ja taksoihin liittyvä selostusosa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää 

  1. hyväksyä liitteen mukaiset Kaupunkitekniikan alaisen toiminnan yleisten alueiden maksut ja taksat.
  2. että, uusia maksuja ja taksoja noudatetaan 1.12.2020 alkaen.

Käsittely

Kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset