Kaupunkikehityslautakunta, kokous 29.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Hyvinvointikatsaus 2019_Kauke

JARDno-2020-2557

Valmistelija

  • Kirsi-Marja Karjalainen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä.

Vuosi 2019 oli Järvenpäässä muutosten aikaa. Vuoden 2019 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tuotanto siirtyi vapaaehtoisen kuntayhtymän, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusote) vastuulle. Kaupungin omaa organisaatiota uudistettiin vastaavasti. Uusi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avainalaue (HYTE) perustettiin vuoden alussa. Avainalueen tehtävävänä on koko kaupungin hyte-toiminnan koordinointi lapsiperheiden hyte-toiminnan, nuorisopalveluiden ja työikäisten ja ikääntyneiden hyte-toiminnan ohella.Organisaatiouudistuksessa lukiokulutus siirtyi toiselle palvelualueelle ja kuntouttava työtoiminta Keusoteen. Perusopetuksen avainalue ja lukiokoulutus sekä opiskeluhuollon palvelut muodostivat uuden opetuspalvelujen avainalueen. Aiemmin ostopalveluina toteutetut ammatillisten oppilaitosten kuraattoripalvelut siirtyivät myös kaupungin omaksi toiminnaksi.Kaupunkikehityksestä siirtyi työllisyysyksikkö osaksi uutta työllisyys- ja kotoutumispalvelut -avainaluetta, jonka tehtävänä on edistää kotoutumista sekä nuorten ja aikuisten osaamista ja työllistymistä. Järvenpään kaupungissa osallistuutta on vahvistettu palkkaamalla kaupunkiin osallisuuden erityisasiantuntija viestinnän työyksikköön.

Vuoden 2019 aikana valmisteltiin myös uutta kaupunkistrategiaa. Strategian päämäärät hyväksyttiin kesällä 2019. Myös uusi hyvinvointisuunnitelma vuosille 2020-2021 "Hyvää elämää ja toimivaa arkea" valmisteltiin uuteen strategiaan pohjautuen poikkeuksellisesti edellämainituista uudistuksista johtuen vain kahdeksi vuodeksi.

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman 2018-2019 vuoden 2019 toiminta raportoidaan osana hyvinvointikatsausta. Voimassa olevaa turvallisuussuunnitelmaa ei vuonna 2019 ollut, mutta vuonna 2019 käynnistettiin kaupungin kokonaisturvallisuuden suunnittelu. Samalla sovittiin, että kuntalaisten kokema kodin, lähiympäristön ja kaupunkiympäristön turvallisuus sisältyy vuosille 2020-2021 laadittuun hyvinvontisuunnitelmaan.

Näiden kaikkien uudistusten ja muutosten keskellä ja johdosta tähän suppeaan hyvinvointikatsaukseen/ vuosiraporttiin vuodelta 2019 ei ole sisällytetty enää vanhan strategian mukaista arviointia hyvivinvointitavoitteiden toteutumisesta. Kansallisia indikaattoritietoja (FinSote) aikuisväestön ja ikääntyneiden terveydestä ja hyvinvoinnista ei ole saatavissa vuodelta 2019. Sosiaali- ja terveydenhuollon indikaattoritieto raportoidaan Keusoten alueellisen hyvinvointikertomuksen vuosiraporteissa.

Vuoden 2019 raportissa painopisteenä ovat kouluterveyskyselyn tulokset. Kouluterveyskysely tehdään joka toinen vuosi peruskoulun 4.-5.-ja 8. ja 9. -luokkalaisille sekä lukion ja ammattioppilaitoksen 1.-2. luokan opiskelijoille. Lisäksi on raportoitu täydentävää talouteen ja elinvoimaan liittyvää päivittynyttä  indikaattoritietoa.  Raportissa kuvataan lisäksi kaupungin hyvinvointia edistävää toimintaa laajasti huomioiden yhdistys- ja järjestötoimijat, vaikuttamistoimielimet ja muut kumppanit.

Hyvinvointikatsaus 2019 julkaistaan valtuuston hyväksymisen jälkeen valtakunnallisella sähköisellä alustalla osoitteessa www.hyvinvointikertomus.fi.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää osaltaan esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy

  1. liitteenä olevan suppean hyvinvointikatsauksen vuodelta 2019, sekä
  2. hyvinvointikatsauksen sisältämän ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman raportoinnin vuodelta 2019.

Käsittely

Käsiteltiin pykälä § 50 käsittelyn jälkeen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalainen ja erityisasiantuntija Mari Karsio esittelivät asiaa.

Kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere saapui klo 17.57.

Satu Ala-Könni, Kolmenkierto, saapui klo 17.57.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KH/KV