Kaupunginhallitus, kokous 2.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 352 Veroperusteiden määrääminen vuodelle 2021

JARDno-2020-2648

Valmistelija

 • Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Taustaa

Kuntalain 66 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, niin ilmoitus tulee tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §). Näin ollen vuoden 2021 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään tiistaina marraskuun 17. päivänä 2020. Tuloveroprosentti ilmoitetaan ja vahvistetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella ja kiinteistöveroprosentit sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan valtuuston on määrättävä kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruus vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. 

Verolainsäädäntö vuodelle 2021

Voimassa olevan lain mukaan kiinteistöveroprosentit määrätään rajoissa, jotka ovat seuraavat:

 • Yleinen kiinteistövero                              0,93 - 2,00
 • Vakituinen asuinrakennus                       0,41 - 1,00
 • Muu asuinrakennus                                 0,93 - 2,00
 • Rakentamaton rakennuspaikka               2,00 - 6,00
 • Yleishyödyllinen yhteisö                          0,00 - 2,00

Yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan kaikkeen maapohjaan ja vesialueisiin sekä sellaiseen rakennukseen ja rakennelmaan, joita varten ei ole määrätty erikseen muuta veroprosenttia. Vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia sovelletaan silloin, kun rakennusta katsotaan käytettävän pääasiassa vakituiseen asumiseen eli jos sen huoneistojen pinta-alasta vähintään puolta käytetään tähän tarkoitukseen. Muiden asuinrakennusten veroprosenttia sovelletaan rakennuksiin, joiden huoneistojen pinta-alasta yli puolta käytetään pääasiassa muuhun kuin vakituiseen asumiseen.

Tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti voidaan kiinteistöverolain 13 a §:n mukaan määrätä yleisen veroprosentin alarajaa alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiassa yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tällöin veroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00 %.

Kiinteistöverolain 12 a §:n mukaan valtuusto voi määrätä erikseen koko kunnan aluetta koskevan rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin, joka on vähintään 2,00 % ja enintään 6,00 %. Valtuusto on voinut määrätä rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin ensimmäisen kerran vuodelle 2001. Korotettu kiinteistövero rakentamatta oleville rakennuskelpoisille tonteille on ollut voimassa vuodesta 2006 alkaen Helsingin seudulla. Korotettu kiinteistövero koskee Helsinkiä, Espoota, Vantaata, Kauniaista, Kirkkonummea, Nurmijärveä, Vihtiä, Mäntsälää, Pornaista, Tuusulaa, Järvenpäätä, Keravaa, Hyvinkäätä ja Sipoota. Korotetulla kiinteistöverolla tarkoitetaan vähintään yleistä kiinteistöveroa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Vero voi kuitenkin olla enintään 6,00 %.

Kiinteistövero suoritetaan kiinteistöveroprosentin mukaisena osuutena kiinteistön arvosta. Vuoden 2021 kiinteistövero pannaan maksuun kyseisen vuoden loppuun mennessä. Kunnille tilitetään kiinteistöveron maksuunpanosuhteiden mukainen osuus koko maassa kertyneestä kiinteistöverosta.

Verotulojen kehitys Järvenpään kaupungissa

Vuonna 2018 verotuloja kertyi 187,8 Me (+3,3 %) ja vuonna 2019 193,8 Me (+3,2 %). Vuonna 2020 verotuloja arvioidaan kertyvän 196,8 Me, jolloin verotulot kasvavat 1,5% vuodesta 2019. Vuoden 2020 verotuloja on alentanut huomattavasti koronapandemia, jonka vaikutukset, ainakin toistaiseksi ovat kuitenkin olleet pelättyä pienemmät. Verotuloennusteessa ei ole huomioitu pandemian toisen aallon vaikutuksia, jotka voivat vielä madaltaa verotulokertymiä. 

Talousarvion 2021 verotuloarviot sisältävät kunnallisveroprosentin korottamisen 0,5 %-yksiköllä vuonna 2021, mikä lisää kunnallisveroa arviolta 4,2 Me. Lisäksi vuodelle 2021 esitetään 0,1 %-yksikön veronkorotus yleiseen kiinteistöveroon ja 0,1 %-yksikön veronkorotus vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroon. Kiinteistöverojen korotusten vaikutus vuoden 2021 verotuloihin on arviolta 1,6 Me.

Suunnitelmakauden verotuloarvioon sisältyy myös 0,25%-yks kunnallisveron korotus vuonna 2022, mikä nostaa korotuksilla saavutettavan kunnallisverotulolisäyksen noin 7,9 Me/vuosi. Vuoden 2022 veroprosentista päätetään erikseen marraskuussa 2021. Esitys on sisällytetty taloussuunnitelmaan, jotta taloussuunnitelma saadaan tasapainoon ja taseeseen kertyvät alijäämät katettua vuonna 2025. 

Muilta osin taloussuunnitelmaan ei ole sisällytetty veronkorotuksia.

Taloussuunnitelmassa verotulojen on arvioitu kasvavan 5,5 % vuonna 2021, 4,2% vuonna 2022 ja 2,2 % vuonna 2023. Verotuloarvio on laadittu kuntaliiton 10/2020 ennustekehikkoa hyödyntäen. Verotulokehitykseen suunnitelmakaudella vaikuttaa yleinen talouden kehitys, veroperusteiden muutokset, kuten hyväksyttävät verovähennykset, koko maan yritysten tuloskehitys, kaupungin väestönkasvu, järvenpääläisten palkkakehitys ja rakentaminen kaupungissa.

Taloussuunnitelmassa kaupungin tulos jää veronkorotuksista huolimatta alijäämäiseksi vuonna 2021. Loppuvuosien ylijäämä perustuu kunnallisveron lisäkorotukseen ja rakenteellisten toimenpiteiden toteuttamiseen, joilla menopohja saadaan sopeutettua tulotasoon ja menojen kasvu pidettyä verotulojen kasvua matalammalla tasolla. Mikäli toimenpiteitä ei toteuteta esitetyssä laajuudessa, talouden tasapaino tulee varmistaa korottamalla veroja lisää, koska kaupungin tulos pitää saada ylijäämäiseksi.

Kunnallisveron veroperusteet vuodelle 2021

 • Kunnallisveroprosentiksi vuodelle 2021 esitetään 20,25 % (19,75 % vuonna 2020).

Kiinteistöveron veroperusteet vuodelle 2021

 • Yleiseksi kiinteistöveroksi vuodelle 2021 esitetään 1,45 % (1,35 % vuonna 2020)
 • Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroksi vuodelle 2021 esitetään 0,65 % (0,55 % vuonna 2020)
 • Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroksi vuodelle 2021 esitetään 1,15 % (1,15 % vuonna 2020)
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroksi vuodelle 2021 esitetään 6,00 % (6,00 % vuonna 2020)
 • Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroksi vuodelle 2021 esitetään 0,50 % (0,50 % vuonna 2020)

 

KR

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää määrätä veroperusteet vuodelle 2021 seuraavasti

 • kunnallisveroprosentti                                      20,25 %
 • kiinteistöveroprosentit
  • yleinen kiinteistövero                              1,45 %
  • vakituinen asuinrakennus                       0,65 %
  • muu asuinrakennus                                1,15 %
  • rakentamaton rakennuspaikka               6,00 %
  • yleishyödyllinen yhteisö                          0,50 % 

Päätös

Asia siirrettiin jatkokokoukseen 5.11.2020 klo 7.00.