Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 2.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Toisen asteen oppimateriaalien hankinta syksystä 2021 alkaen

JARDno-2020-2742

Valmistelija

  • Petra Pantsar, hankintapäällikkö, petra.pantsar@jarvenpaa.fi

Perustelut

Laki toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta on hyväksytty eduskunnassa ja Järvenpään kaupungin tulee hankkia syksystä 2021 alkaen lukiossa aloittaville oppilaille oppimateriaalit.

Hankintakanavaksi on tutkittu seuraavia vaihtoehtoja:

  • Oma kilpailutus
  • Oppiseteli
  • Hansel Oy:n yhteishankinta
  • Tieran Edustore

Oma kilpailutus

Omaan kilpailutukseen meillä ei ole riittävästi resursseja. Oma kilpailutus tarkoittaisi sekä tarkkaa oppimateriaalien määrittelyä, että järjestelmähankintaa; meidän olisi kilpailutettava myös se alusta, jolla opettajat voisivat jakaa digitaalisia oppimateriaaleja kouluille. Siis resurssikiinnitykset tarvittaisiin koko kevääksi sekä lukiolta, hankintapalveluista että tietohallinnosta.

Emme voi myöskään taata, että omalla kilpailutuksella voisimme tukea paikallista elinvoimaa. Hinta on joka tapauksessa oltava painavana kriteerinä kilpailutuksessa taloudellisen tilanteemme vuoksi. 

Oppiseteli

Oppisetelillä emme pysty kontrolloimaan hintoja, ja koska meillä on vain rajallisesti rahaa lukion oppimateriaalien hankkimiseen, nähtiin se vaihtoehto toteuttamiskelvottomaksi. Valtion tukea oppimateriaalihankintoihin tullaan todennäköisesti saamaan noin 205 euroa per oppilas per vuosi. Mitään virallista päätöstä tämän tuen määrästä ei vielä ole. Emme pysty takaamaan, että opiskelija saisi jollain tietyllä euromäärällä hankittua tarvitsemansa oppimateriaalit. Meillä ei myöskään ole resursseja luoda järjestelmää, jolla oppiseteli voitaisiin toteuttaa nykyaikaisesti, digitaalisella alustalla.

Hansel Oy:n yhteishankinta

Hansel Oy on kilpailuttamassa toisen asteen oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit (mukaan lukien digitaaliset oppimateriaalit) vuosille 2021 - 2023 (2025). Yhteishankinnassa kilpailutetaan materiaalien toimittaja, jolle on minivaatimuksiksi määritelty, että tarjolla pitää olla tiettyjen kustantajien materiaalit.

Digimateriaaleille Hansel Oy ei kilpailuta erikseen alustaa vaan ne tulee jakaa kunnan omalta alustalta. Meillä ainoa tällä hetkellä käytössä oleva alusta on Tieran Edustore.

Hansel Oy:n yhteishankintaan viimeinen ilmoittautumispäivä oli 15.1.2021.

Tieran Edustore

Tieran Edustore on digitaalisten materiaalien hankinnan osalta käytössä jo perusopetuksessa. Tiera on ilmoittanut, että myös toisen asteen oppimateriaalit, sekä kirjat että digitaaliset, tulevat hankittavaksi myös tätä kautta. Järvenpään pääkäyttäjä Edustorelle on Jan Mikkonen ja hän on myös mukana Edustoren kehittämisryhmässä, jossa mietitään miten toisen asteen oppimateriaalit saadaan parhaiten sinne tarjolle. Tiera ja Edustoren toimittajan ovat arvioineet, että toisen asteen materiaalit saadaan tarjolle tammikuun 2021 aikana.

Järvenpään kaupunki on sitoutunut Edustoren osalta koko puitesopimukseen 28.3.2019. Silloin on arvioitu vain perusopetuksen ennakoitua arvoa. Tieran lakiosaston mukaan Edustoressa seurataan kuitenkin sitä ennakoitua arvoa, jonka asiakkaat ovat yhteisesti ilmoittaneet Edustoren perustamisen yhteydessä tai siihen myöhemmin liittyessään, joten se, että hankkisimme sieltä jatkossa myös toisen asteen oppimateriaaleja ei ole ongelma. Mikäli ennakoitu arvo täyttyy ennen sopimuksen päättymistä, kilpailuttaa Tiera vastaavan palvelun uudestaan.

Päätöksen perustelu

Ehdotamme hankintakanavaksi Tieran Edustorea, koska

1. lukiossa oppimateriaalien valinnat elävät oppilaiden kurssivalintojen mukaan ja koska käytössä on paljon digitaalista materiaalia, on käytännön työn kannalta tärkeää, että oppimateriaalien jakamiselle on toimiva, ketterä ja helppokäyttöinen kanava.

2. valtio ei tule antamaan avointa budjettia toisen asteen hankintojen tukemiseen, on meidän painotettava ratkaisussamme myös taloudellista puolta. Tämä tukee liittymistä yhteishankintaan.

Hankinnan arvo

Järvenpään kaupungin tarve toisen asteen oppimateriaaleille on arviolta 2 000 000 euroa 4 vuoden sopimuskaudelle laskettuna. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hankkia 2. asteen oppimateriaalit Tieran Edustoresta.

Käsittely

Hankintapäällikkö Petra Pantsar esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hankinta, Lukio

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo

Opetus- ja kasvatuslautakunta

Osoite: Hallintokatu 4, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi 
    
Puh. vaihde: (09) 27 191

Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe 8.00-13.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
    - päätös, johon haetaan oikaisua
    - miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
    - millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Järvenpään kaupungin kirjaamosta.