Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 13.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Järvenpään kaupungin perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaan tehtävät muutokset koskien oppilaan oikeusturvaa ja oppimisympäristön turvallisuutta

JARDno-2022-1523

Valmistelija

 • Jaana Jääskä, Opetuksen asiantuntija

Perustelut

Lasten ja nuorten lautakunta on hyväksynyt Järvenpään kaupungin perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman Perusopetuksen opetussuunnitelman hyväksynnän yhteydessä 20.4.2016. Järvenpään kaupungin paikallinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma perustuu Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2015, joka on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan. 

Opetushallitus on täsmentänyt keväällä 2022 perusopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteita ja määräyksiä, joiden tavoitteena on vahvistaa oppilaan oikeusturvaa ja oppimisympäristön turvallisuutta. Täsmennykset mahdollistavat nykyistä tehokkaammat ja oikea-aikaiset keinot puuttua kiusaamiseen, syrjintään, häirintään ja väkivaltaan kouluissa. Täsmennykset perustuvat muutokseen, joka on tehty perusopetuslakiin. Muutokset ovat tulleet voimaan 1.8.2022. Opetushallitus on antanut 10.5.2022 määräyksen OPH-1099-2022, että perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestäjien on otettava tämän määräyksen mukaan tarkistettu paikallinen opetussuunnitelma käyttöön viimeistään 1.8.2022.

Keskeiset muutokset perusopetuksessa ja perusopetukseen valmistavassa opetuksessa

 • Lapsen edun ensisijaisuus. Jatkossa lapsen edun ensisijaisuus on huomioitava opetusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä.
 • Oppilaan velvollisuuksiin on lisätty vaatimus syrjimättömyydestä. Oppilaan on jatkossa käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.
 • Opettajan ja rehtorin ilmoitusvelvollisuus laajeni. Heillä on jatkossa velvollisuus ilmoittaa huoltajalle tai muulle edustajalle epäilty kiusaaminen, häirintä, väkivalta ja syrjintä oppimisympäristössä ja koulumatkalla.  Ilmoitusvelvollisuus koskee kohteena ollutta ja epäiltyä oppilasta.
 • Kurinpitokeinot on muutettu kurinpitotoimiksi. Kurinpitotoimiin tulleet muutokset:
  • Koulutuksen ja opetuksen järjestäjän tulee jatkossa kurinpitotoimea harkitessaan ottaa huomioon teon laatu sekä oppilaan ikä ja kehitystaso. 
  • Jäljellä olevan työpäivän lisäksi myös seuraava työpäivä voidaan evätä oppilaalta perustellusta syystä, jos opetuksen järjestäjä tarvitsee aikaa sen suunnitteluun, miten oppilaan turvallinen paluu takaisin opetukseen toteutetaan. Oppilaan oikeus osallistua opetukseen voidaan evätä aiemmin säädetyin perustein. Epääminen on mahdollista, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan tai muun henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. 
  • Opetuksen epäämistilanteissa oppilaalle on järjestettävä oppilashuoltona mahdollisuus keskustella hlökohtaisesti psykologin tai kuraattorin kanssa. Lisäksi on järjestettävä muu tuki epäämisen aikana ja oppilaan palatessa opetukseen. Oppilaalle tehdään suunnitelma opetukseen palaamisen tukemiseksi.
  • Lisätieto: Jatkossa toiminnassa huomioidaan perusopetuslain muutos ns. kaksoisrangaistavuuden (POL 36c§) poistumisesta. Muutos parantaa perusopetuslakiin sisältyvien kurinpitotoimien käytettävyyttä, vaikka samassa asiassa olisi käynnistynyt rikosoikeudellinen prosessi. 
    

Muutokset Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2015 ja Järvenpään kaupungin perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaan

Opetushallitus on täsmentänyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman 2015 perusteita. Muutokset liittyvät lukuihin 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat ja 6.5 Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista. Tämän johdosta tehdään määräyksen edellyttämät muutokset Järvenpään kaupungin perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman lukuihin 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat ja 5.5 Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista liitteen mukaisesti. Muutokset koskevat perusteiden tekstien päivittämistä ja alalukuun 5.5. perusteiden tekstien tuomista osaksi paikallista opetussuunnitelmaa. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaiset muutokset Järvenpään kaupungin perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaan.

 

Käsittely:

Opetusjohtaja Arja Korhonen selosti asiaa.    

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi

Opetuspalvelut/opetusjohtaja, rehtorit