Kaupunkikehityslautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Oikaisuvaatimuksen käsittely: Mikonkorven leikkipaikka, puistosuunnitelman hyväksyminen

JARDno-2021-285

Valmistelija

  • Heidi Saarenpää, suunnittelupäällikkö, heidi.saarenpaa@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat

Heidi Saarenpää, Lilla Lindewall

Tausta

Mikonkorven leikkipaikan puistosuunnitelmasta (piir.nro 5944-250-1) on tehty suunnittelupäällikön hyväksymispäätös JARDno-2021-285, 1.4.2021 § 7. Viranhaltijapäätöksessä on esitetty vastine nähtävillä olleeseen suunnitelmaan saapuneeseen muistutukseen.
Yksityishenkilöt ovat jättäneet puistosuunnitelman hyväksymispäätöksestä oikaisuvaatimuksen 7.4.2021 Järvenpään kaupungin kirjaamoon. Oikaisuvaatimus on jätetty määräajassa.

Mikonkorven leikkipaikan toteutus on ajoitettu vuodelle 2021.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen jättäjät esittävät tyytymättömyytensä suunnitelmaan. Oikaisuvaatimuksessa esitetään seuraavaa:

1. Oikaisuvaatimuksen jättäjät kokevat, että kiinteistöjen omistajat olisi asetettu eriarvoiseen asemaan sijoittamalla leikkipaikka lähemmäs toisia kiinteistöjä kuin toisia. Oikaisuvaatimuksessa viitataan perustuslakiin § 6 (731/1999) sekä yhdenvertaisuuslakiin. Oikaisuvaatimuksessa sanotaan, että suunnitelman alla näkyisi vanha hahmotelma leikkipaikasta ja siihen oikaisuvaatimuksen jättäjät tyytyisivät. Lisäksi oikaisuvaatimuksen jättäjät pohtivat, miksei leikkipaikkaa esitetä täysin eri sijaintiin.

2. Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että aikaisemmassa suunnitelmassa olisi esitetty kulkuyhteys myös Hirvikadulle. Oikaisuvaatimuksen jättäjät kokevat, että ko. yhteys jakaisi jalankulkijoita tasaisemmin.

3. Oikaisuvaatimuksessa esitetään huoli, että puiston rakentumisen myötä Vaamikujan katualuetta tultaisiin käyttämään pysäköintialueena.

Vastauksena oikaisuvaatimukseen kaupunkikehitys esittää seuraavaa:

Muistutuksessa esitettyihin seikkoihin on annettu vastineet suunnittelupäällikön päätöksessä 1.4.2021 § 7. Muistutus ei ole aiheuttanut muutoksia puistosuunnitelmaan.

1. Puistosuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 9 luvun mukainen. Taustalla näkyvä rajaus on ajantasa-asemakaavassa esitetty ohjeellinen leikkipaikan sijainti. Tarkemman suunnittelun myötä ollaan todettu, että Hirvipuiston haastavat maastonmuodot määrittelevät,​ minne leikkipaikka voidaan sijoittaa ja rakentaa mahdollisimman vähäisellä maastonmuotoilulla ja siten, ​että mahdollisimman paljon nykyistä metsämaastoa säilyy ennallaan. Suunnittelun tavoitteena on turvallinen ja viihtyisä ympäristö kohtuullisin kustannuksin. Leikkipaikan etäisyys lähimmän tontin rajasta leikkivälineeseen on yli 20 metriä. Kyseinen väli tullaan maisemoimaan istuttamalla metsäkasvillisuutta. Leikkipaikka ei sijoitu suoraan asuintonttien välittömään läheisyyteen.

Järvenpään kaupunki toteuttaa hyvää hallintoa, jonka yhtenä tärkeänä periaatteena on yhdenvertaisuus. Puistosuunnitelma ei aseta alueen kiinteistöjen omistajia tai muita henkilöitä eriarvoiseen asemaan.
Puistoon rajautuvien kiinteistöjen omistajia/haltijoita on tiedotettu suunnittelun käynnistymisestä kirjeitse 3.12.2019 ja kohteesta on järjestetty 12.2.2020 yleisötilaisuus, jossa suunnitelmaluonnosta on esitelty. Yleisötilaisuudesta on ilmoitettu kirjeitse rajautuvien kiinteistöjen omistajille/haltijoille sekä kuulutuksella. Myös nähtäville asettamisesta on ilmoitettu kirjeitse sekä kuulutuksella. Ennen puistosuunnittelun käynnistymistä asukkaita on osallistettu asemakaavatyön yhteydessä.

2. Puistosuunnitelman taustalla näkyvässä ajantasa-asemakaavassa esitetyt kulkuyhteydet ovat ohjeellisia. Puistosuunnittelun aikana on huomioitu, että maasto on todella jyrkkää eikä turvallista kulkuyhteyttä voida toteuttaa haasteellisten maastonmuotojen ja olosuhteiden vuoksi. On katsottu, että kaksi rakennettua kulkuyhteyttä leikkipaikalle ovat riittävät. Ajan myötä puistoon voi muotoutua lisäksi polkureitistöjä, joita siellä jo nykyiselläänkin on.

3. Puistosuunnitelman hyväksymispäätös koskee vain ajantasa-asemakaavan mukaista puistoaluetta (Hirvipuisto, VL) ja sinne sijoittuvaa Mikonkorven leikkipaikkaa. Hyväksytty puistosuunnitelma ei koske Vaamikujan katualuetta. Oikaisuvaatimuksessa esitetty huoli on välitetty tiedoksi liikennesuunnitteluun sekä pysäköinninvalvontaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää edellä selosteessa olevaan kaupunkikehityksen vastaukseen perustuen ja koska jälkeenpäin ei ole tullut esille sellaista seikkaa tai asiantilaa, joka vaikuttaisi päätöksen uudelleen harkintaan,

  1. hylätä yksityishenkilöiden oikaisuvaatimuksen puistosuunnitelmaa (piir.nro 5944-250-1) koskevasta hyväksymispäätöksestä (1.4.2021 § 7, JARDno-2021-285).

Käsittely

Kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset