Kaupunkikehityslautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kaupunkikuvallinen lausunto osoitteeseen Kansakoulunkatu 1 suunnitellusta koulurakennuksesta.

JARDno-2021-503

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 21 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Lausuntoa pyydetään osoitteeseen Kansakoulunkatu 1 suunnitellusta koulurakennuksesta. 

Kaupunkikuva-arkkitehti on 15.4.2021 antanut suunnitelmista seuraavan lausunnon:

"Uudisrakennuksen ja muiden koulurakennusten synergia on hankkeen kolmannen vaiheen mukaisesti useassa eri rakennuksessa. Tässä lausunnossa on hankkeen kaupunkikuvallinen lausunto, joka annetaan uudisrakennuksen julkisivukuvista, havainnekuvista ja pihasuunnitelmasta.

Uudisrakennuksen massoittelu on asemakaavasuunnittelun yhteydessä toteutetun lähiympäristösuunnitelman mukaisesti sijoittunut ja täyttää asemakaavassa asetetut tavoitteet.  Massoittelultaan rakennus on vaatimaton, mutta paikkaan sopiva ja toiminnallisesti onnistunut. Asemakaava mahdollistaa rakennusoikeutta 15 000 k-m2 saakka II-IV kerrokseen, tässä uudisrakennuksessa sijoittuu II kerroksinen pääosa ja III-kerroksen korkuinen liikuntahalli tontille 6600bm2 rakennus.  Lisärakentamista tontille voi sijoittaa jatkossa Kansakoulunkadun suuntaisesti rakennuksen eteläpuolelle arviolta 1000 k-m2x kerrosluku.

Keskusurheilukentän ja uudisrakennuksen synergia toimii pukuhuonetilojen ja liikuntasalin käytön osalta hyvin yhteen, rakennuksen toisen kerroksen tiloja voidaan käyttää monipuolisesti iltakäyttötiloina. Rakennuksen sijoittumisen ohjaavana tekijänä on ollut lähiympäristösuunnittelutarkastelu, jossa on tunnistettu erittäin vaativaan paikkaan monia suuntia uudisrakennuksen avautumiselle ja toiminnoille sekä suhde muihin koulurakennuksiin, ja toiminnalliseen ympäristöön kuten keskusurheilukenttään. Pihatilojen laskennallinen määrä on viereisen väistömoduulikoulun kanssa suositeltuun pihakokoon nähden pieni, mutta keskusurheilukentän sijainti antaa väljyyttä tontin pihojen toteuttamiselle synergiaetujen mukaisesti.

Pysäköinnit toimivat myös iltakäytössä, sekä saattoliikenne jakautuu tasaisemmin kahdessa paikassa vähentäen ruuhkaisuutta. Infran toteutussuunnittelussa (käynnistymässä) Urheilukadun ja Kansakoulunkadun kadunvarren pysäköinti ja katupuusto tulee osoittaa Kansakoulunkadun itäpuolelle lähiympäristösuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Pihasuunnitelmassa tulee huomioida katupuustoa siten, näkymät kadulta Kansakoulunkadun suojeltuun opistorakennukseen säilyvät. Urheilukadun ja liikuntahallin koilliskulman korkotaso tulee toteuttaa ilman tukimuurin tarvetta. Urheilukadun pp/h katualue ja liikuntahallin ympäristö voidaan toteuttaa saumattomasti pintamateriaalien yhteneväisyydellä erottamalla tonttiliikenne esim. pollareilla katualueesta, tehden ympäristöstä kuitenkin mahdollisimman esteettömän. Urheilukadun pp/h kadulta puolelta voisi liikuntasalin huolto-oville sallia yhteyden, ennemmin kuin Koulupolulta.

Suunnitelmassa on pyöräpaikkoja 436 pp ensimmäisessä vaiheessa, autopaikkoja 44+ 11(13) ja 6+2 inva, 50+13=63.  Pysäköintipaikkojen pitää riittää myös Kansakoulunkadun saneerauksen jälkeen. Laskennallisesti uudisrakennus tarvitsee 37 autopaikkaa tässä vaiheessa. Osan ajoneuvopysäköinnistä voi myöhemmässä vaiheessa osoittaa asemakaavan mukaisesti myös keskusurheilukentän eteläpuolelle, joka palvelee iltakäyttöä myös Juholan kenttien osalta.

JYKin uudisrakennus soveltuu ympäristöönsä, on asemakaavan tavoitteiden mukainen ja huomioi kirkon, Kansakoulunkadun rakennuksen sekä maisemallisesti arvokkaan ympäristön ja antaa jatkossa mahdollisuuden myös laajentaa rakennusta muuttamatta asemakaavan perusajatusta.  Materiaalit ja väritys ovat vaatimattomia ja ympäristöön huomaamattomasti sopivia, ensimmäisen kerroksen houkuttelevuutta pääjulkisivussa on korostettu avoimella ikkunarivistöllä ja katoksella. Rakennuksen saavutettavuutta ja käytettävyyttä parantaa se, että toiseen kerrokseen saavutaan useasta paikasta, myös ulkokautta. Liikuntasalin hallitseva massa on sijoitettu saapumissuunnasta katsottuna katoksen ansiosta taustalle, tummalla värityksellä ja julkisivumateriaalilla se on erotettu pääjulkisivusta pienentäen isoa massaa visuaalisesti, ensimmäisen kerroksen aukotus liikuntasalin pohjoisjulkisivussa vähentää pitkän julkisivun maantason umpinaisuutta. Liikuntasalin huoltoliikenne mahdollistuisi ehkä paremmin pääsisäänkäynnin vierestä kuin koulupolun puolelta, mutta toimii myös pihasuunnitelman mukaisesti.

Yksi pääjulkisivuista on Järvenpään kirkkorakennuksen RKY-alueen suunta. Pohjoinen julkisivu päämassassa on osallistuva, avoin ja yhteiseen toimintaan houkutteleva. Pääsisäänkäyntiä on korostettu suurella lasijulkisivulla ja sen takana toimintaa mahdollistavalla kabinetilla ja ruokasalilla, joka tarvittaessa voidaan liittää liikuntasaliin avattavilla ovilla. Ulko- ja sisätilan yhteys on julkiselle rakennukselle typologisesti sopivaa. Iltakäytön saapuminen ja houkuttelevuus on huomioitu sekä mahdollistettu toiseen kerrokseen pääsy Kansakoulunkadun puolelta erillisellä sisäänkäynnillä. Ikkuna-aukotuksessa on elementtitekniikan johdosta rajoituksia, sen takia erityistä huomiota tulisi kiinnittää luokkatilan riittävään luonnonvalon saantiin ja alaosastaan valoaukkoa pienennetyt ikkunat on kyseenalaisia. Elementtitekniikasta saumat tulisi häivyttää graafisen betonin kuvioinneilla ja elementtien limityksillä mahdollisimman hyvin.

Tilat on toiminallisesti hyvin suunniteltu ja toteuttavat synergiaa ympäristön kanssa. Pihajärjestelyt tukevat myös urheilukentän tapahtumien ja iltakäytön monipuolista mahdollistamista, pukutiloihin saavutaan luontevasti oppilaspääsisäänkäynnin puolelta ja katsomotiloihin pääsee myös itäpäädyn ulkoportaiden kautta. Keittiön huoltoliikenteen sijoittuminen Kansakoulunkadun puolelle, eriytetty muusta liikenteestä on kaavan mukainen ratkaisu. Jätekatosta ei sallita, upotettavat jäteastiat tulee reunustaa kasvillisuudella. Huoltopihan tulee olla mahdollisimman huomaamaton.

Aiemmasta viitesuunnitelmasta on karsittu pääsisäänkäynnille johtavan lasiseinän viistous, se on selkeä huononnus kaupunkikuvaan. Viistoudella olisi saavutettu ulkotilaan lisää katettua tilaa ja julkiselle rakennukselle arkkitehtooninen tunnistettava elementti. Viistouden olisi voinut hyödyntää nostetuilla tasoilla esim. ulko-opetustilana tai esiintymisalueena.

Infrasuunnittelussa tulee sovittaa erityisesti pääsisäänkäynnin pihasuunnitelman ja Urheilukadun ja Kansakoulunkadun liittymien osalta toimivaksi. Puustoa on vähennetty pääsisäänkäynnistä edellisestä vaiheesta hieman liikaa, tärkeää on harkittu näkymä pääsisäänkäynnin/ruokalan ja 'kirkkopuiston' ja kadun välillä, jatkosuunnittelussa puiden sijainteja voi tarkentaa.

Pyörällä saapuminen pääasiassa Koulupolun kautta on pihan suunnitteluun ja toimintoihin vaikuttava tekijä, pyörätie on erotettu varsinaisesta pihasta ja hidastettu poikkeamalla suorarasta linjasta. Pyöräpaikat sijaitsevat osittain katoksissa ja saapumissuuntiin nähden oikeissa sijainneissa asemakaavan aikaisen lähiympäristösuunnitelman mukaisesti.

Hulevesisuunnitelma puuttuu tästä suunnitteluvaiheesta, vasta sen perusteella voidaan määritellä pihasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet urakka-alueen eteläpuoleisen rajan ja Kansakoulunkadun vanhan rakennuksen vieressä, kyseisen paikan olemassa olevan kasvillisuus tulisi säilyttää sellaisenaan."

Liitteenä asemakaava, asemapiirrosluonnos ja näkymäkuvia. Kohteen suunnittelija esittelee suunnitelmia kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää lausuntonaan esittää, että

  1. suunniteltu uudisrakennus soveltuu ympäristöönsä, on asemakaavan tavoitteiden mukainen ja huomioi kirkon, Kansakoulunkadun rakennuksen sekä maisemallisesti arvokkaan ympäristön ja antaa jatkossa mahdollisuuden myös laajentaa rakennusta muuttamatta asemakaavan perusajatusta.
  2. piha- ja istutussuunnittelussa tulee ottaa huomioon kaupunkikuva-arkkitehdin 15.4.2021 antama lausunto.

Käsittely

Rakennustarkastaja Taija Karjalainen ja Eero Renell, Arkkitehdit von Boehm - Renell Oy, esittelivät asiaa.

Niko Kotilainen poistui klo 18.05.

Helinä Perttu poistui klo 18.08.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset