Kaupunkikehityslautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Kaupunkikuvallinen lausunto osoitteeseen Seutulantie 17 suunnitellusta monitoimihallirakennuksesta

JARDno-2021-505

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 21 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Lausuntoa pyydetään osoitteeseen Seutulantie 17 suunnitellusta liikuntahallista. 

Kaupunkikuva-arkkitehti on 16.4.2021 antanut suunnitelmista seuraavan lausunnon:

" Kaupunkikuvallisesti rakennus sijoittuu isolle kenttäalueelle, jonka taakse jää vanha liikuntahalli. Rakennuksen sivusta joudutaan kaatamaan koivuja uimahallille saapumissuunnan oikealta puolelta, koivujen laaja juuristo vaurioituu helposti, hallin sijainnissa on huomioitu Kartanon koulun välituntipihan pienenemisen minimointi. Koivujen tilalle tulee esittää esim pihlajarivi tai muu syysväritykseltään sopiva puurivi. Asemapiirrokseen tulee esittää kaadettavat puut, uudet puut ja pensaat ja rakennuksen mitat kaikista rajoistaan.

Monitoimihallin iso massa on vedetty katulinjasta kauemmas mahdollistaen oman yksisuuntaisesti ajettavan pysäköintipaikan hallin eteen.  Peltivillapelti -elementtijulkisivu on teollisuushallimainen. Massassa on pääsisäänkäynti jaettu värikenttiin alueelle tunnusomaista värimaalimaa käyttäen, tummaa ruskeaa ja valkoista. Muutoin rakennus on valkoinen. Myös vanha liikuntahalli on tehty elementtirakenteisena valkobetonista ja saumat ovat näkyvissä saman kaltaisesti.

Pääsisäänkäynnin iso ikkuna-aukko ja sen takana oleva salibändipallojen rivi on valaistu korostamaan sisäänkäyntiä. Tumman värin lisäämistä uimahallin pysäköintipaikalle päin voisi korostaa iltakäyttäjien kävelyliikenteen pääsaapumissuuntaa sisäänkäynnille tarvittaessa lisää, vaikka nykyinen värijako katkaisee suurta massaa Seutulantien suunnasta katsottuna hyvin.

Hallin seinässä on kahteen suuntaan digitaalisia mainostiloja, niiden väliin sallitaan Seutulanpuolen julkisivuun ylhäälle maksimissaan saman kokoisia mainospaikkoja, muualle mainosten laittaminen ei olisi suotavaa. Hallin oma logo on hieman erillään mainoksista, hallin nimi on ilmeisesti halliyhtiön nimi-ei kaupungin määrittelemä nimi.

Monitoimihallin ja Kartanon moduulikoulun välisen hiekkakentän kooksi jää arvioilta 29 metriä ja nykyinen leveys pihanpuoleinen istutusalue mukaan lukien noin 76 metriä kentän Seutulantien rajasta lukien.  Kentän pohjoisosassa olevan metalliaidan siirrosta tulee sopia koulunkiinteistöjä hallitsevan Mestaritoiminnan kanssa, aidan sijainti tulee arviolta 4 m monitoimihallin kaakkoisseinästä jäävän hiekkakentän luoteisreunaan.

Pyöräpysäköintien sijaintia ei sallita uimahallin kävelyreitin ja pääsisäänkäynnin välillä, hallille pitäisi olla esteetön kulku. Pyöräpysäköintejä voi sijoittaa hallin luoteispäätyyn ja sisäänkäynnin lounaispuolelle. Mopopysäköinnin paikka tulee sijoittaa toimivammin. Pääsisäänkäynnin kävelykaistan leveyttä voidaan kaventaa jos tilaa Seutulantien varren puustolle ja luiskalle tarvitaan enemmän tilaa.

Ajoneuvopysäköintejä on hallin ja Seutulantien välissä 40 autopaikkaa, hiekkakentän kivituhka-aluetta voi käyttää kouluaikojen ulkopuoleisena aikana erikseen avattavan portin kautta varapysäköintipaikkana (n. 55ap). Koulun pysäköintipaikkoja on 58ap Kaskitien puolella, niitä voidaan koulun kanssa sovitusti käyttää kouluaikojen ulkopuolisena aikana illalla ja viikonloppuina (ajat määrittelee koulu).

Pysäköintipaikan ja Seutulantien välisen alueen puurivi tulisi säilyttää, tämän hetkinen hoitoalueen raja on katualueen rajasta noin 2,8 m luoteispäässä ja enemmän sieltä mistä on uuden pysäköinnin sisäänajo. Metalliaita ja riittävän leveä alue turvaamaan puiden juuristot ja puuistutusrivistön säilyminen on varmistettava riittävällä tilavarauksella jatkosuunnittelussa. Aiemmassa vaiheessa pysäköintiä on tutkittu kauemmas kadunvarren puustosta, rakennuksen muoto on pitkän omaisesta rakennuksesta muutettu nyt neliömäisemmäksi sijoittamalla pukutilat hallitilojen länsi puolelle, eikä massan väliin -tämä aiheuttaa pysäköinnille ahtautta. Toiminnallisesti pysäköintien ja pukutilojen sijainti on hyvä. Uudelle pysäköintipaikalle saavutaan Seutulantieltä ja poistutaan uimahallin pysäköintipaikan kautta kiertäen oikealta tai suoraan ajaen. Vasemmalle kääntyminen uudelta pysäköintipaikalta pohjoiseen mentäessä on kielletty.

Erillistä jätekatosta ei sallita, jätehuone tulee sijoittaa rakennusmassan sisälle ja tarvitsee paloteknisen vaatimusten huomioimisesta lausunnon palotarkastajalta. Toiminnallisesti parasta jätekatos olisi sijoittaa rakennuksen pohjoisreunalle pysäköintipaikan puolelta huollettavaksi.

Vanhan liikuntahallin ja monitoimihallin etäisyys on asemapiirroksessa 15 metriä, sijainti säilyttää kävely-yhteyden pihalta uimahallille ja antaa väljyyttä pihaan, vähimmäisetäisyys on 14 metriä, vain jos Seutulantien varren rakenne tarvitsee lisätilaa.

Rakennusluvan liitteeksi vaaditaan alueleikkaus Seutulantien rakennuksen kattokorkeudesta vanhan liikuntahallin kattokorkeuteen, niin että uusi pysäköintialue ja monitoimihallin leikkauskuva korkoineen näkyy kokonaisuudessaan oikeilla koroilla. Alueleikkaus (koillinen-lounas) kahdesta kohdasta; pääsisäänkäynnin ja ajoluiskan kohdasta."

Liitteenä asemapiirrosluonnos ja näkymäkuvia. Kohteen suunnittelija esittelee suunnitelmia kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää lausuntonaan esittää, että

  1. tumman värin lisäämistä uimahallin pysäköintipaikalle päin tulee tutkia yhteistyössä kaupunkikuva-arkkitehdin kanssa ennen rakennuslupapäätöksen myöntämistä.
  2. piha- ja istutussuunnittelussa tulee ottaa huomioon kaupunkikuva-arkkitehdin 16.4.2021 antama lausunto.

Käsittely

Rakennustarkastaja Taija Karjalainen esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset