Kaupunkikehityslautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Kaupunkikuvallinen lausunto osoitteeseen Kasinokuja 9 suunnitellusta tilapäisestä kahvilarakennuksesta

JARDno-2021-901

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 21 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Lausuntoa pyydetään osoitteeseen Kasinokuja 9 suunnitellusta tilapäisestä kahvilarakennuksesta. Tilapäinen rakennuslupa on voimassa enintään viisi vuotta.  

Asemakaava-arkkitehti on 16.4.2021 antanut suunnitelmista seuraavan lausunnon:

" Rantapuiston pohjoisosassa on vireillä asemakaavan muutos, jossa on tarkoitus osoittaa mahdollisesti myöhemmin toteutettavalle kahvilarakennukselle rakennusala ja -oikeus. Kaavamuutosluonnos on ollut nähtävillä helmikuussa 2021. Luonnoksessa rakennusala on osoitettu jo rakennettujen oleskeluportaiden itäpuolelle puistopolun varteen ja sille on osoitettu rakennusoikeutta 150 k-m2.

Rakennus on suunniteltu puistoalueelle, jolle ei ole muodostettu sitä varten tonttia. Rakennus toteutetaan tilapäisrakennuksena. Rakennus on sijoitettu osittain kaavaluonnoksen mukaiselle rakennusalalle puistopolkuun ja rantaviivaan nähden kohtisuoraan, mitä voidaan pitää kaupunkikuvallisesti ja järvinäkymän kannalta edullisena ratkaisuna. Kaavamerkintöjä on mahdollista tarkistaa tämän mukaisesti ennen kaavaehdotuksen nähtävillepanoa.

Kaavoituksella ei ole suunnitelmiin huomauttamista."

Liitteenä pääpiirustusluonnoksia ja näkymäkuvia. Kohteen suunnittelija esittelee suunnitelmia kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää lausuntonaan esittää, ettei lautakunnalla ole huomautettavaa suunnitelmista.

Käsittely

Rakennustarkastaja Taija Karjalainen ja Heikki Viiri, Arkkitehtitoimisto Heikki Viiri, esittelivät asiaa.

Pekka Luuk saapui klo 17.10.

Käsittelyn kuluessa Petri Perta teki muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti:

”Julkisivuja on elävöitettävä ja väriä on saatava enemmän. Rakennuksen on ylipäätään sovittava paremmin ympäristöön. Myöskään jätekatos ja "huoltoalue" ei saa näkyä ulospäin.”

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Eriävä mielipide

  • Petri Perta

Tiedoksi

Asianosaiset