Kaupunkikehityslautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Asemakaavan muutos, Sävelpuisto, Sipoontie 2a

JARDno-2020-59

Valmistelija

  • Juho Mattila, projektipäällikkö, juho.mattila@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tiivistelmä

Asemakaavan muutoksella tiivistetään Järvenpään keskusta-alueen maankäyttöä Keskustan osayleiskaavan 2030 periaatteiden sekä alueelle laadittujen lisäsuunnitelmien ja -selvitysten mukaisesti. Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa uutta ja korkealaatuista pienasutusta sekä asuinkerros- ja palvelurakentamista Sävelpuiston viheralueelle Sibeliuksenväylän itäpuolelle, tarkentaa asuinkortteliin linkittyviä suojaviher- ja lähivirkistysalueiden käyttötarkoituksia sekä tehdä tarpeelliset tiedossa olevat muutokset liittyviin katualueisiin alueen liikenneverkon kehittämiseksi.

Asemakaavassa osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä 10 370 kerrosneliömetriä (k-m2): asuinkerros- ja palvelurakentamiselle 9220 k-m2 ja pienasutukselle 1150 k-m2. Asemakaavan rakennusoikeuden ja tehtyjen suunnitelmien pohjalta on arvioitu valmistuvan 160–165 asuntoa ja 200–230 uutta asukasta. Asunto- ja asukasarvio tarkentuu rakennussuunnitelmien edetessä ja rakennuslupavaiheessa. Asemakaavassa laaditaan sitova tonttijako korttelin 169 tonteille 1–4. Muille asemakaavan korttelialueille tulee laatia erillinen tonttijako asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Asemakaavan rakenne muodostuu alueen pääkatujen, Sibeliuksenväylän ja Sipoontien, yhteyteen täydentyvästä yhdistetystä asuinkerrostalojen ja pienasutuksen asuinkorttelista sekä Sävelpuiston lähivirkistys- ja suojaviheralueista. Asemakaavan tarkempi kuvaus on esitelty päätöksenteon kohteena olevissa kaava-asiakirjoissa.

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus

Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetettu nähtäville 18.3.2020. Kaavamuutoshankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on saatu 9 kirjallista mielipidettä. Mielipiteet löytyvät alkuperäisinä kokousaineiston oheismateriaalista sekä vastineineen kaavaselostuksen liitteestä 4.

Kaavaluonnokset tausta-aineistoineen ovat olleet nähtävillä 20.5.-18.6.2020 välisen ajan Seutulantalon palvelupisteessä sekä Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Kaavaluonnosvaiheen yleisötilaisuutta ei koronaviruspandemian vuoksi ollut mahdollista järjestää. Kaavaluonnospalautetta on saatu runsaasti: 6 lausuntoa ja 13 kirjallista mielipidettä. Kaavaluonnospalaute löytyy alkuperäisinä kokousaineiston oheismateriaalista sekä vastineineen kaavaselostuksen liitteestä 4.

Kaavaluonnosten jälkeen on laadittu viitesuunnitelmakonsultin (Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy) kanssa uusi aluerakentamissuunnitelma, tilattu lisäselvityksiä ja käyty kumppanuushaun kilpailutus syyskauden 2020 aikana. Kilpailutöiden arvioinnin ja jatkoneuvottelujen jälkeen NCC:n ja Arkkitehtitoimisto Soini & Horton ehdotusta Intro päätettiin esittää koko suunnittelualueen asuinkorttelin toteuttajaksi. Kumppanin valinta käsiteltiin päätöksenteossa kaupunginhallituksessa 25.1.2021 § 18 ja kaupunginvaltuustossa 15.2.2021 § 5. Valintapäätöksen jälkeen on aloitettu valitun toimijan kanssa yhteissuunnittelu kilpailutyön jalostamiseksi kaavaehdotuksen muotoon.

Kaavasuunnitelmaan on tehty huomattava määrä muutoksia ja tarkennuksia kaavaluonnosten ja nyt valmistellun kaavaehdotuksen välillä. Merkittäviä muutoksia ovat muun muassa rakentamisen määrä, rakennusmassoittelu ja korttelisuunnitelman tarkentuminen, korttelialueiden pääkäyttötarkoitukset ja muut tarkentavat kaavamääräykset. Korttelisuunnitelmia havainnollistetaan tarkemmin laaditussa rakentamistapaohjeessa, joka on kaavaselostuksen liitteenä 3. Kaavaselostusta ja kaavamuutoksen vaikutusten arviointia on prosessin edetessä täydennetty. Kaavakohtaiset ja yleiset lisäselvitysaineistot löytyvät osa kokouksen oheismateriaaleista ja osa kaavaselostuksen liitteistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkehityslautakunta päättää,

  1. asettaa 1. kaupunginosan eli Keskus katu- ja puistoaluetta sekä 22. kaupunginosan eli Lepola katualuetta koskevan Sävelpuiston asemakaavan muutosehdotuksen sekä tonttijakoehdotuksen (asemakaavakartta päivätty 19.4.2021, asemakaavan selostus ja liitteet päivätty 19.4.2021, tonttijako kaavaselostuksen liite 5) julkisesti nähtäväksi MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti,
  2. pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: Uudenmaan ELY-keskus, Helsingin kaupunginmuseo/Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Järvenpään Vesi, Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä, Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy, Caruna Oy, Elisa Oyj, Järvenpää-Seura ry ja Rantapuiston asukasyhdistys.

Käsittely

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

vs. Kaavoitusjohtaja, projektipäälliköt, suunnitteluavustaja, suunnittelupäällikkö, kaupunkikuva-arkkitehti, muut asianosaiset