Kaupunkikehityslautakunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Lausunto Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Järvenpää

JARDno-2020-152

Valmistelija

  • Mikko Autere, kaupunkitekniikan johtaja, mikko.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa Järvenpään kaupungilta Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Järvenpää 1.3.2020 mennessä.

Hakemus koskee Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan No YS1650, 13.12.2007 muuttamista. Vaasan hallinto-oikeus muutti 2.2.2009 päätöksellään
numero 09/0034/1 lupamääräyksiä 4 ja 22. Korkein hallinto-oikeus ei muuttanut 2.11.2009 päätöksessään taltionumero 2725 Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä.
Muutosta haetaan lupamääräyksiin 1, 3, 16 ja 28.

Muutokset ovat seuraavat:

Lupamääräys 1
Vaarallisten jätteiden enimmäisvarastointimäärää pienennetään ja uudeksi määräksi esitetään enintään 50 tonnia. Varastoitavien tavanomaisten ja vaarallisten jätteiden määräksi esitetään yhteensä enintään 40 603 tonnia. Määrä on noin 76 prosenttia pienempi kuin aiemmassa luvassa.

Vaarallisten ja tavanomaisten jätteiden osalta laajennetaan jätenimikeluetteloa. Nykyisessä luvassa hyväksytyn lisäksi esitetään vastaanotettavaksi energiajätettä, kipsijätettä,
kattohuopajätettä, pilaantumattomia maita, romuajoneuvoja, asbestia ja muita vaarallisia jätteitä hakemuksessa tarkemmin esitetysti. Vastaanotettavien jätteiden nimmäismääräksi esitetään yhteensä 152 955 tonnia/vuosi. Määrä on noin 5 prosenttia enemmän kuin nykyisessä luvassa.

Lupamääräys 3
Toiminta-aikojen laajennetaan vähäisesti. Jätteen vastaanoton, lajittelun ja siirtokuormauksen osalta esityksenä on toimia ma-pe kuten aiemmassa luvassa ja lauantaisin klo
7–18 (nykyisin klo 7–16) pois lukien arkipyhät. Jätteen haketusta, murskausta ja seulontaa esitetään tehtäväksi ma–pe klo 7–19 (nykyisin klo 7–18) pois lukien arkipyhät.

Hakekuormia voidaan toimittaa Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueelta voimalaitoksille poikkeustapauksissa ympäri vuorokauden.

Määräys 16

Luvan hakija esittää muutetun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta.

Lausunto

Kohta 1:

Lupamääräyksen muutoksen kohtaan 1 vaarallisten jätteiden enimmäisvarastointimäärää pienennetään ja vastaanotettavien jätteiden lajikkeiden määrää lisätään. Lupamääräysten kohdassa 3 toiminta-aikoja laajennetaan vähäisesti.  Kokonaisuutena nämä ovat hyviä asioita parantaen asiakaspalvelua ja pienentäen vaarallisten aineiden onnettomuuksien riskiä.

Kohta 2:

Lupamääräysten kohdassa 16 haetaan yhdyskuntajätteen ja biojätteen viipymäaikoihin pidennystä vuorokaudesta kolmeen (yhdyskuntajäte) ja neljään (biojäte) vuorokauteen. Yleisin kaatopaikkaa koskeva palaute kohdistuu hajuhaittoihin, joita yhdyskunta ja biojäte aiheuttavat. Hajuhaittojen tai biokaasujen syntymiseen liittyviä tekijöitä, kuten hajun lisääntymistä, ei ole arvioitu riittävästi tai siitä ei ole osoitettu kokemusperäistä tietoa lupahakemuksessa. Mikäli viipymäaikojen pidennykset aiheuttavat lisääntyneitä hajuhaittoja tai negatiivista palautetta, käytäntö tältä osin tulisi ennallistaa nykyiseen tilanteeseen.

Kohta 3:

Mikäli muutosluvan yhteydessä edellytetään lisäyksiä tai muutoksia vuonna 2019 päivitettyyn tarkkailuohjelmaan näistä kustannuksista vastaa luvanhakija.

Järvenpään Vesi on toimittanut oman lausuntonsa suoraan Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää antaa edellä selostustekstistä ilmenevän lausunnon Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Järvenpää.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto