Kaupunkikehityslautakunta, kokous 13.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Oikaisuvaatimus autovahinko Peltolantie 20.10.2019

JARDno-2019-3368

Valmistelija

  • Kauko Kallio, tiemestari, kauko.kallio@jarvenpaa.fi

Perustelut

Ylläpidon rakennuttajapäällikön päätöksestä 16.12.2019 § 317 autovahinko Peltolantiellä 20.10.2019 klo 00.30 on esitetty oikaisuvaatimus 26.12.2019. Oikaisuvaatimus on toimitettu määräajassa muutoksenhakuohjeiden mukaisesti 17.12.2019 - 2.1.2020 välisenä aikana.

Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että kuoppa/kuopat ovat olleet tiessä jo pidemmän aikaa, eivätkä syntyneet yhden yön aikana. Hylkäysperusteita oli, ettei kaupunki ole velvollinen ympärivuorokautiseen tievalvontaan, eikä kuopista ollut tullut kaupungille eikä alueurakoitsijalle ilmoituksia.

Oikaisuvaatimuksen esittäjä vaatii kaupunkia korvaamaan vahingosta aiheutuneet kustannukset, yhteensä 333,70€.

Järvenpään kaupunki on alueurakkasopimuksella siirtänyt katujen kunnon jatkuvan seuraamisen alueurakoitsijan hoidettavaksi. Alueurakkasopimuksen mukaan urakoitsija on velvollinen tekemään ja dokumentoimaan katualueiden järjestelmälliset tarkastukset 1 - 3 lk katualueilla kerran viikossa. Kaupungin alueurakoitsija Alltime Oy on toimittanut vastineen alueurakkasopimuksen /urakkaohjelman kohdan 3.1.1 mukaisista ( Urakkaan kuuluvat tehtävät) tiestötarkastuksista vahingon ajankohdalta. Vastineessa todetaan, että tiestötarkastuksessa 16.10.2019 Peltolantiellä ei ole havaittu reikää asfaltissa. Saadun selvityksen perusteella kaupungin ei voida katsoa laiminlyöneen kunnossapitovelvollisuuttaan. Tieliikennelain 23§:n mukaisesti ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa. Tieliikennelain 3§:n mukaan tienkäyttäjän on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Tieliikennelain säännökset tulevat sovellettaviksi, kun kyse on liikenteestä tiellä. Vahinkoalue on yleistä katualuetta, jolla tapahtuvaan liikenteeseen sovelletaan tieliikennelain säännöksiä.

Kadunpitäjä ei ole saanut palautteita tien kunnosta vahinkopaikalta ennen vahinkopäivää. Kaupungin alueurakoitsijalle on tullut ensimmäinen ilmoitus Peltolantiellä olevasta kuopasta sunnuntaina 20.10.2019 n. klo10. Urakoitsija on paikannut kuopan heti samana päivänä klo 12 mennessä.

Ylläpidon rakennuttajapäällikkö on päätöksessään 16.12.2019 § 317 katsonut, ettei vahingon ole voitu katsoa aiheutuneen kaupungin tahallisuudesta eikä tuottamuksesta. Oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esille mitään sellaista uutta selvitystä, jonka perusteella tehtyä päätöstä olisi syytä muuttaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää edellä selosteessa olevaan perustuen hylätä ylläpidon rakennuttajapäällikön 16.12.2019 § 317 päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset