Kaupunkikehityslautakunta, kokous 13.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Kaupunkikuvallinen lausunto osoitteeseen Verkkotie 12 suunniteltavasta koulurakennuksesta

JARDno-2020-1800

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 21 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Lausuntoa pyydetään osoitteeseen Verkkotie 12 suunnitellusta koulurakennuksesta.

Asemakaavaan liittyvä aineisto löytyy kaupungin verkkosivuilta osoitteesta https://www.jarvenpaa.fi/--Harjulan_koulu--/sivu.tmpl?sivu_id=10225

Kaupunkikuva-arkkitehti on 30.06.2020 antanut suunnitelmista seuraavan ehdollisen lausunnon:

"Harjulan kampuksen koulurakennuksen kaksikerroksisen uudisrakennuksen ilmanvaihtokonehuoneeseen seiniin nouseva loiva katto on aumakattoinen ja sopii vanhan rakennuksen ilmeeseen. Aumakattoisuus on kaavallisessa aineistossa tutkittujen viitesuunnitelmien ve2 ja ve3 mukaisia. Viitesuunnitelmissa ollut vanhan ja uuden rakennuksen liittyminen on haluttu lähtökohtaisesti esittää kevyen lasisena, nyt suunnitelmassa olevan liitososan umpinaisuus on syytä tutkia paremmin kaupunkikuvallista lähtökohtaa toteuttaen. Edellisessä vaiheessa lausuttu:’ Rakennusten liitososa toteutetaan lasisena, arkkitehtuurissa on huomioitu vanhan rakennuksen arvo ja toiminnan näkyminen ympäristöön, sekä selkeä ohjaaminen pääsisäänkäyntiin.’ on ollut asemakaavan viitesuunnitelmien mukaista ja muuttunut suunnittelun viimevaiheessa liiaksi tavoitteesta. Lausuntojen tarkoitus on ohjata suunnittelua parempaan suuntaan ja osoittaa merkittäviä suunnittelullisia lähtökohtia säilytettäväksi, muuttaminen kaupunkikuvallisesti huonompaan suuntaan ei ole tavoitteiden mukaista, liitososan suunnitelmaa on tarkennettava.

Lupakuvissa tulee esittää tarkemmin aukotus liitososan julkisivusta. Poistumistie vanhan osan kolmannesta kerroksesta voidaan toteuttaa paremmin läpinäkyvästi, julkisivukuvissa oleva maininta max 50% johtaa umpinaiseen julkisivuun suurelta osin (sana Max. tulee poistaa ja vähintään 50% tule toteutua, ei niin että vain eteläjulkisivussa). Kaupunkikuvallisesti läpinäkyvyys vanhan ja uuden massan välissä on elementti, joka korostaa erityisesti vanhan rakennuksen ja pääsisäänkäynnin asemaa kokonaisuudessa. Pääsisäänkäynti on suhteellisen matala, senkin takia on suotavaa säilyttää läpinäkyvyys massojen välissä. Hyviä puolia umpinaisella pohjoissivulla ja osin umpinaisella eteläsivulla on liitososassa olevan opetustilan käytettävyys, sekä pelastustien toteuttamisen edullisuus, mutta juuri nämä ovat niitä tekijöitä, jotka poikkeavat kaupunkikuvallisesti tavoitteesta. Liitososan suunnitelman kaupunkikuvalliset vaikutukset ovat merkittäviä, muutoksen perusteleminen edellyttää tarkempaa julkisivullista esitystä ja perspektiivikuvaa näkymäsuunnasta pohjoisesta Harjulantieltä, niistä annetaan erillinen lausunto 10.8.2020.

Tilaratkaisuna solasta tuleva sisääntulo liittää koulurakennuksen ympäröivään katuverkkoon ja on oppilaillekin helposti saavutettava, julkisen tilan iltakäytössä sen sijaan pääsisäänkäynti vaatii korostamista. Oppilaiden pihankäyttöä helpottaa pihan oma sisääntulo L-mallisen uudisrakennuksen sisäkulmasta ruokalan lasiseinän vierestä.

Ruokalan lasijulkisivulle ei ole osoitettu julkisivukuvissa materiaalimerkintää. Se on samalla tavalla rakennuksen merkittäviä luonnonvalonlähteitä sisätiloihin kuten liitososakin, senkin olettaisi olevan läpinäkyvä lasiseinä. Julkisivut ovat kokonaisuutena hallittuja ja sopivat vanhan rakennuksen arkkitehtuuriin, uudisosan päämassa rytmitys ikkuna-aukotukselle tuo julkisivuihin elävyyttä ja massoittelu on selkeän toimivaa. Värityssuunnitelma kokonaisuudesta on myös esitettävä ja määriteltävä tarkemmin esim. julkisivun poltetun tiilen väri.

Asemapiirroksessa ja pihasuunnitelmassa on ristiriita, joka täytyy korjata asemapiirroksen mukaiseksi kivituhkakentän osalta. Asemakaavavaiheessa ympäristön tärkeäksi kokemat liikenteelliset epäkohdat on korjattava varapysäköintipaikan mahdollisuudella. Kivituhkakentän huomioiminen olisi toki voitu tehdä määräyksillä asemakaavasuunnitteluvaiheessa, mutta yhteisesti sopimalla sitä ei merkitty asemakaavallisesti tarpeellisesti vaan se on yhteisesti päätetty huomioida kivituhkakentän säilyttämisellä, nyt sinne täytyy osoittaa kulku. Kyseessä on ei lisäkustannuksia aiheuttava varapysäköintipaikka, sen tarkoitus on vähentää häiriötä kadunvarsilla. Yhteyden varapysäköintiin voi toteuttaa kuten olemme hankkeen lähtökohtina kaavavaiheessa edellyttäneet pohjoiselta Verkkotien pysäköintipaikan suunnalta puoleiselta pysäköintipaikalta suunnitelmassa olevan koripallokentän itäpuolelta, joka ei saa pienentää kivituhkakenttää."

Tausta-aineistona jaetaan pääpiirustusluonnoksia.

Hankkeen suunnittelija esittelee suunnitelmia kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää lausuntonaan esittää, että suunnitelmia tulee jatkokehittää kaupunkikuva-arkkitehdin lausunnon mukaisesti. Kaupunkikuvallisesti erityistä huomiota tulee kiinnittää vanhan ja uuden rakennuksen liittymään ja ruokalan julkisivuun. Ennen luvan myöntämistä nämä tulee tutkia tarkemmin visualisointikuvia hyödyntäen yhteistyössä kaavoituksen ja rakennusvalvonnan kanssa. 

Tontilla oleva vanha koulurakennus on asemakaavassa suojeltu sr-11 merkinnällä. Kaavamääräyksen mukaan rakennuksessa tehtävien korjaus-, muutos- tai laajennustöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Rakennuslupahakemuksen käsittelyn yhteydessä suunnitelmista on syytä pyytää museoviranomaisen lausunto.

Käsittely

Käsiteltiin § 28 heti § 21 käsittelyn jälkeen.

Arkkitehti (henkilötiedot poistettu), Innovarch Oy, ja johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki esittelivät asiaa.

Sari Holi saapui klo 16.52.

Tapio Rantanen saapui klo 17.08.

Jouni Vastamäki totesi, että esityslistan julkaisemisen jälkeen museoviranomainen on ilmoittanut, ettei sillä ole asiaan huomautettavaa.

Edellä mainitusta johtuen esittelijä muutti päätösehdotustaan. Muuttunut ehdotus kuului seuraavasti:

"Kaupunkikehityslautakunta päättää lausuntonaan esittää, että suunnitelmia tulee jatkokehittää kaupunkikuva-arkkitehdin lausunnon mukaisesti. Kaupunkikuvallisesti erityistä huomiota tulee kiinnittää vanhan ja uuden rakennuksen liittymään ja ruokalan julkisivuun. Ennen luvan myöntämistä nämä tulee tutkia tarkemmin visualisointikuvia hyödyntäen yhteistyössä kaavoituksen ja rakennusvalvonnan kanssa. 

Tontilla oleva vanha koulurakennus on asemakaavassa suojeltu sr-11 merkinnällä. Kaavamääräyksen mukaan rakennuksessa tehtävien korjaus-, muutos- tai laajennustöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. "

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset