Kaupunkikehityslautakunta, kokous 13.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kaupunkikehityslautakunnan sopeutusesitys koskien vuoden 2020 talousarviota, ja vuosien 2021-2023 talousohjelmia

JARDno-2020-1728

Valmistelija

  • Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.6.2020 § 242 pyytää lauta- ja johtokunnilta esitykset koskien vuoden 2020 talousarviota ja vuosien 2021-2023 talousohjelmavuosia toteutettavista toimenpiteistä, joilla palvelualue-/sitovuustasokohtaiset kuluvähennykset ovat toteutettavissa.

Toimenpiteiden osalta tulee esittää arviot niiden vaikutuksista kuntalaisten saamiin palveluihin, kuntalaisiin, asiakkaisiin ja henkilöstöön euromääräisten vaikutusten lisäksi.

Kaupunkikehityksen palvelualueen sopeutustarve vuonna 2020 on 246 351 euroa. Vuosina 2021 ja 2022 sopeutustarve on 215 000 euroa, ja viimeisenä vuotena 2023 tarve on 119 023 euroa. Sopeutustarve on Kaupunkikehityksen osalta näin ollen yhteensä 795 374 euroa.

Vuoden 2020 osalta kuluvähennykset tullaan saamaan aikaan jättämällä täyttämättä Elinvoiman, kehittämisen ja asumisen avainalueelta projektipäällikön tehtävä (61 962,21€, sis.sivukulut), Kaupunkitekniikan avainalueelta hankinta-asiantuntijan tehtävä (66 969,33 €, sis.sivukulut), sekä jättämällä täyttämättä toinen suunnitteluinsinöörin tehtävä (28 798,83 €, sis.sivukulut) ja viivästyttämällä toista toisen suunnitteluinsinöörin tehtävän rekryä. Viivästyttämällä rekrytointia syksylle saadaan aikaan (19 637,75 €, sis.sivukulut) kulusäästö. Kaupunkitekniikan avainalueeseen kuuluvasta suunnittelupalveluista irtisanoutuivat molemmat suunnitteluinsinöörit maalis-huhtikuussa, ja tehtävät ovat näin ollen auki. Toinen tehtävä täytetään 1.7. alkaen.

Yhdyskuntasuunnittelun avainalueeseen kuuluvasta maankäyttö- ja karttapalvelut yksiköstä säästyy henkilöstökuluja maankäyttöinsinöörin tehtävästä (16 864,40 €, sis.sivukulut), koska työntekijä rekrytoitiin vasta keväällä, lisäksi maankäyttösihteerin palkasta säästyy (21 942,99 €, sis.sivukulut), koska tehtävä on sijaistettu palvelualueen sisäisesti. Tämän johdosta myös palvelupisteessä säästyy puolet teknisen neuvojan palkasta (21 587,97 €, sis.sivukulut). Henkilöstökuluista saatavat kuluvähennykset ovat yhteensä 226 763,49 euroa vuonna 2020.

Jotta tarvittavaan kuluvähennykseen päästään vuoden 2020 osalta leikataan Kaupunkikehityksen ostopalveluista (asiantuntijapalvelut) 19 587,51 euroa. Esitetyillä leikkauksilla päästään vuoden 2020 osalta 246 351 euron kuluvähennyksiin.

Vuosien 2021 ja 2022 osalta jätetään edelleen täyttämättä Elinvoiman, kehittämisen ja asumisen avainalueelta projektipäällikön tehtävä (61 962,21€, sis.sivukulut), Kaupunkitekniikan avainalueelta hankinta-asiantuntijan tehtävä (66 969,33 €, sis.sivukulut), sekä yhdyskuntasuunnittelun avainalueelta maankäyttö- ja karttapalvelut -yksiköstä kartanpiirtäjän tehtävä, eläköityneen tilalle ei palkata ketään (39 029,04 €, sis.sivukulut) ja kaupunkitekniikan avainalueelta suunnittelupalvelut -yksiköstä suunnitteluinsinöörin tehtävä (47 572,06 €, sis.sivukulut). Tehtävien täyttämättä jättämisillä saadaan yhteensä 204 532,65 euron kulusäästöt vuosina 2021, ja 2021. Lisäksi tingitään ostopalveluista (asiantuntijapalvelut) kumpanakin vuonna 10 467,35 euroa. Kyseisillä toimenpiteillä saavutetaan vuosina 2021, ja 2022 vuonna 215 000 euron kulusäästöt.

Vuoden 2023 osalta jätetään täyttämättä Elinvoiman, kehittämisen ja asumisen avainalueelta projektipäällikön tehtävä (61 962,21€, sis.sivukulut), Kaupunkitekniikan avainalueelta hankinta-asiantuntijan tehtävä (66 969,33 €, sis.sivukulut). Lisäksi ostopalveluista leikataan 1091,46 euroa, jotta vuoden 2023 kulusäästöön 119 023 euroa päästään.

Nyt esitetyillä kulusäästötoimenpiteillä on vaikutuksia Kaupunkikehityksen palveluihin ja kuntalaisiin, mutta vaikutuksia pyritään kompensoimaan tilapäisjärjestelyillä. Henkilöstöön kohdistuu lisäpaineita tehtävillä toimenpiteillä. Näitä ovat muun muassa työtehtävien määrällinen kasvu, sijaisjärjestelyjen puutteet ja henkilöstövajeen aiheuttamat prosessiviiveet kaavoituksen, maankäytön, suunnittelun, maanmyynnin ja Kauken muiden tehtävien hoidossa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  1. merkitä tiedoksi liitteenä olevat sopeutusvaade sitovuustasoittain, sekä kulusäästölaskelman 2020-2023, että tasapainottamistoimenpiteet.
  2. esittää kaupunginhallitukselle esityksenään edellä mainitut toimenpiteet, joilla kulusäästöt vuosina 2020-2023 ovat saavutettavissa.

Käsittely

Kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän ehdotuksen mukaisesti seuraavalla lisäyksellä:

"Lautakunta haluaa lisäksi tuoda esille vakavan huolensa henkilöstön jaksamisesta ja painottaa sekä ymmärtää, että esitetyt vähennykset aiheuttavat palvelutason heikkenemisen. Lautakunnan näkemyksen mukaan myös asetettuja tavoitteita tulisi tarkastella suhteessa esitettyihin vähennyksiin."

Tiedoksi

KH, Talouspalvelut, Kaupunkikehityksen palvelualue/asiakkuusjohtajat