Kaupunginvaltuusto, kokous 12.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Vuoden 2022 talousarvion muuttaminen

JARDno-2022-123

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-25 taloussuunnitelman kokouksessaan 15.11.2021 § 13.

Nyt esitettävien vuoden 2022-25 talousarvio- ja taloussuunnitelmamuutosten yhteenveto on esitetty liitteessä 1 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutoskokonaisuus on esitty erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

Käyttötalousosa

Keusote määrärahan tarkistus kuntayhtymän hyväksymän talousarvion mukaisesti
Keusoten yhtymävaltuusto päätti 16.12.2021 § 56 vuoden 2022 talousarviosta, jossa Järvenpään maksuosuudeksi päätettiin 145,0 Me. Järvenpään talousarviossa huomioitu maksuosuuden suuruus oli 144,9 Me, joten Keusoten määrärahaa esitetään korotettavan 100 te.

Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja maankäyttökorvauksien budjetointivirheen korjaus
Talousarvion valmisteluvaiheessa kaupungin tuloslaskelmasta jäi kaavavirheen takia käyttöomaisuuden myyntivoitoista ja maankäyttökorvauksista puuttumaan vuosittain noin 125 te henkilöstökustannuksia. Erä oli mukana muutostekijöissä tekstinä, ja katettiin lisäämällä myyntivoittoja vastaavasti. Kustannukset ovat talousarvion laadinnan jälkeen täsmentyneet vuosittain noin 115 teuroon, mikä esitetään lisättävän kuluksi käyttöomaisuuden myyntivoittojen sitovuustasolle. Vastaavasti tuloista esitetään vähennettävän tarkentuneiden kustannusten ja talousarviossa huomioitujen tulojen erotus noin 10 te. Kokonaisuudessaan esitettävä tarkistus vaikuttaa kaupungin tulokseen ja käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja maankäyttökorvausten toimintakatteen laskuun 2022-25 noin 125 te/vuosi.

Kauken organisaatiomuutos
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi 28.10.2021 § 97 Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenteen muutoksen. Muutoksen mukaisesti Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset sitovuustason kokonaisuuteen sijoitetaan maanmyynnin ja hankekehityksen -yksikkö, johon sijoittuu välittömät tehtävät, mitä maan jalostaminen myytäviksi kiinteistöiksi edellyttää. Muutos edellyttää vuonna 2022 409 te ja vuosina 2023-24 414-424 te määrärahasiirtoa Kaupunkikehityksen palvelualueen sitovuustasolta Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset sitovuustasolle. Muutoksella ei ole vaikutusta koko kaupungin toimintakatteeseen.

Valtionosuuksien tarkennus
Valtionvarainministeriö on antanut 30.12 VN/32353/2021 päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2022, jonka mukaan Järvenpäälle maksetaan kokonaisuudessaan 43,8 Me valtionosuuksia vuonna 2022. Talousarviossa käytettyjen ennakollisten laskelmien mukaan valtionosuutta olisi kertynyt 43,7 Me. Valtionosuuksia esitetään tarkennettavan VM:n päätöksen mukaiseksi eli korotettavan 100 te. 

Investointiosa

Ainolan pysäköintiyhtiön perustamisvaiheen pääomitus
Kaupunginhallitus käsittelee 31.1.2022 erillisessä pykälässä Ainola pysäköintiyhtiön perustamista. Pykälän mukaisesti yhtiön toiminnan käynnistämiseen ja pysäköintihallin rakentamisen valmisteluun esitetään 350te sijoitusta ja vastaavaa talousarviomuutosta vuodelle 2022. Pääomitus lisää investointeja osakkeisiin ja kaupungin lainanottoa vastaavalla summalla vuonna 2022.

Yhteenveto

Esitetyt muutokset heikentävät talousarviovuoden 2022 toimintakatetta 226 te, vuosikatetta 125te ja tilikauden alijäämää vastaavasti. Muutetun talousarvion mukainen alijäämä on -184 te.

Esitetyt muutokset lisäävät vuoden 2022 investointimenoja yhteensä 350 te.

Kokonaisuutena muutosten seurauksena vuonna 2022 otetaan lainaa 475 te voimassa olevaa talousarviota enemmän.

Vuosien 2023-25 muutokset pienentävät toimintakatetta vuosittain lähes 130 te, mikä heikentää tulosta ja lisää lainanottoa vuosittain yhteensä samalla määrällä.

KR

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,​ että kaupunginvaltuusto

 1. hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2022-​2025 liitteen 1 mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston 15.11.2021 § 113 talousarviopäätöksen mukaisesti kaupungin talousarvion investointiosaan on varattu 2 miljoonan euron määräraha kehitysinvestointeihin tuottavuutta ja vetovoimaisuutta lisääviin investointihankkeisiin. Valtuuston päätöksen mukaisesti kaupunginjohtaja päättää kehitysinvestointimäärärahan kohdentamisesta hankkeisiin 100 000 euroon asti ja kaupunginhallitus päättää määrärahan kohdentamisesta hankkeisiin, joiden kustannukset ylittävät 100.000 euroa.

Kehitysinvestointien toteuttamisen edellytyksenä on kannattavuuslaskelma, jolla osoitetaan selkeästi, että investointi maksaa itsensä takaisin.

Hanke

Helsingin seudun vaihemaakuntakaavassa on Ainolan aluekeskuksen alue osoitettu taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeeksi. Alueelle on osoitettu taajamatoimintojen lisäksi päärata ja liityntäpysäköintialue. Järvenpään yleiskaavassa alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi.

Meneillään olevassa asemakaavassa aluekehittämishankkeen tavoitteeksi on mainittu päärataan ja Ainolan uuteen asemaan tukeutuvan, urbaanin, kestävän ja laadukkaan aluekeskuksen rakentuminen. Hankkeen tavoitteena on luoda kaupunkikuvaltaan ja julkisilta tiloiltaan laadukas aluekeskus, jossa yhdistyvät monipuolinen asuminen, työpaikat, lähipalvelut, kestävä liikennejärjestelmä sekä uuden Ainolan aseman liityntäpysäköinti.

Kaupunkikehitys on valmistellut osana Ainolan aluekeskuksen kokonaiskehittämistä alueen pysäköintiratkaisua, jolla mahdollistetaan aluekeskuksen keskuskorttelien rakentaminen. Tiivistä kaupunkirakennetta tullaan rakentamaan usean eri rakentajan toimesta. Asunnot tulevat vaatimaan runsaasti pysäköintipaikkoja. Asukaspysäköinnin lisäksi alueelle tulee toteuttaa riittävästi liityntäpysäköintipaikkoja. Tarvittavien autopaikkojen määrä on niin suuri, että ne on järjestettävä keskitetysti pysäköintitalon avulla.

Suunnitteluvaiheen aikana pysäköintitalo suunnitellaan siihen vaiheeseen, että sen toteutus voidaan kilpailuttaa KVR-urakkana.

Perustelut kehitysinvestointimäärärahalle

Noin 30 % Järvenpään uusista asukkaista tulee sijoittumaan Ainolan ja Ristinummen alueelle eteläiseen Järvenpäähän vuosien 2022-2030 aikana. Ainolan aluekeskus on ensimmäinen eteläisen Järvenpään kaavakehityshanke ja samalla kaupungin strategisesti merkittävin rakentamishanke. Alueelle tavoitellaan 2300 uutta asukasta ja noin 170 uutta työpaikkaa. Tavoitetta vastaava rakennusoikeuden määrä on 100.000 k-m2 asuinrakennusoikeutta ja 7.000 k-m2 liike-, palvelu-, työpaikkarakennusoikeutta. Uusi aluekeskus ja voimakkaasti kehittyvä eteläinen Järvenpää tulee lisäämään kaupungin vetovoimaisuutta merkittävästi.

Eteläisen Järvenpään kehittäminen on myös taloudellisesti kannattavaa, pelkästään Ainolan aluekeskuksen alueelta kertyy maanmyyntituloja noin 25 miljoonaa euroa. Myös pysäköintitalon rakentaminen on kaupungille taloudellisesti kannattavaa. Alustavien laskelmien perusteella hallin rakentaminen maksaa 8,00 miljoonaa euroa. YIT:n osuus kustannuksista on 138/400 eli noin 2,76 miljoonaa euroa. Hankkeeseen sisältyvien liityntäpysäköintipaikkojen rakentamiseen saadaan rahoitusta Väylästä 1,10 miljoonaa euroa. Lisäksi alueen rakentajat maksavat tontinluovutusten yhteydessä 3,60 miljoonaa euroa pysäköintitalon rahoittamiseksi. Täten kaupungin lopullinen osuus pysäköintihallin rakentamiskustannuksista on 0,54 miljoonaa euroa.

Yhtiö tulee rahoittamaan jatkossa toimintansa pysäköintipaikoista perittävillä vuokrilla. Kaupunki voi myös myöhemmin niin päättäessään myydä osan pysäköintiyhtiön osakkeista, pois lukien liityntäpysäköintipaikat. Mikäli kaupunki päättäisi myydä muut kuin liityntäpysäköintiosakkeet, olisi 300 autopaikasta saatavissa noin 2,8 miljoona euron myyntivoitto.

Pysäköintilaitoksen perustamiseen liittyvä suunnittelu esitetään rahoitettavaksi vetovoimainvestointimäärärahasta, jotta pysäköintiratkaisu saadaan toteutettua viivytyksettä suunnitellussa aikataulussa, hallin toteutuskustannukset saadaan selvitettyä tarkemmin ja varmistutaan parhaasta liiketoimintamallista perustettavalle yhtiölle. Mikäli valtuusto myöhemmin päättää perustaa yhtiön, siirretään toteutuneet kulut perustettavan yhtiön avaavaan taseeseen. Siirron toteutuessa vetovoimainvestointikirjaus purkautuu ja kustannukset jäävät näkymään sijoituksena investointiosan osakkeisiin ja osuuksiin.

ON

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää kehitysinvestointimäärärahoista 350 000 euroa Ainolan pysäköintihallin suunnitteluun ja kilpailutukseen vuodelle 2022.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 31.1.2022 § 35

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2022-​2025 liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-25 taloussuunnitelman kokouksessaan 15.11.2021 § 13. Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa 2022 talousarviomuutoksen koskien valtionosuuksien ja Keusoten maksuosuuksien täsmennystä päätösten mukaiseksi, sekä Kaupunkikehityksen organisaatiomuutoksen määrärahasiirtoja ja käyttöomaisuuden myyntivoittojen budjetointivirheen korjausta.

Nyt esitettävien vuoden 2022-25 talousarvio- ja taloussuunnitelmamuutosten yhteenveto on esitetty liitteessä 1 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutoskokonaisuus on esitetty erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

Käyttötalousosa

Vuodelta 2021 käyttämättä jääneiden määrärahojen ja määrärahaylitysten siirrot vuosille 2022-2025

Talousohjausmallin mukaisesti talousarvioon ei lähtökohtaisesti tehdä talousarviomuutoksia. Useampivuotinen sitova talousohjelma tarkoittaa, että yhden vuoden määrärahojen ylittyminen tai alittuminen ei ole ratkaisevaa, vaan sitovuustason talouden pitää pysyä tasapainossa koko talousohjelmakaudella. Talousohjausmallin mukaisesti yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan ylittyminen tulee kattaa seuraavien vuosien määrärahasta ja vastaavasti yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan alittuminen voidaan käyttää seuraavina vuosina.

Mikäli yhtenä talousarviovuonna säästynyt määräraha halutaan käyttöön ohjelmakauden seuraaville vuosille, tulee lautakunnan tehdä tilinpäätöksen valmistuttua esitys määrärahan käytöstä talousohjelmavuosina. Käyttämättä jäänyttä määrärahaa ei voi kohdentaa pysyviin menolisäyksiin. Määrärahaylityksien osalta tulee ennen talousarviovuoden päättymistä hakea lisämäärärahaa ja esittää valtuustolle, miten yhden vuoden ylitys katetaan tulevien vuosien määrärahoista. Mikäli ylitystarve realisoituu vasta tilinpäätökseen, tuodaan vastaava sopeutusesitys tuleville talousohjelmavuosille käsittellyyn siirtomäärärahakäsittelyn yhteydessä.    

Sitovuustasoittain enimmillään siirrettävissä olevan määrärahan määrittelyssä on huomioitu mahdolliset poikkeukselliset erät, joiden käyttämättä jäämistä ei voi katsoa palvelualueen omaksi aikaansaannokseksi. Vastaavasti erät, joiden ylittyminen on aiheutunut koronan vaikutuksista, budjetointivirheestä tai muusta palvelualueen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisesta tapahtumasta, on huomioitu sopeutettavaa summaa määriteltäessä. Siirrettävissä olevat summat sekä tehdyt siirtoesitykset palvelualueittain ovat seuraavat: 

 • Konsernipalvelut 1 290t€ --> 1 055t€ Konsernipalveluihin, 230t€ tilaomistukseen ja 5t€ Hyvinvoinnin palvelualueelle
 • Kaupunkikehitys 348t€ --> 338t€ käyttötalouteen sekä 10t€ kunnallistekniikan infran peruskorjausinvestointeihin
 • Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset 191t€ --> 191t€
 • Järvenpään vesi 199t€ --> 199t€

Hyvinvoinnin, Opetuksen ja kasvatuksen, ja Tilaomistuksen sitovuustasot ylittivät talousarvionsa. Tulevilta vuosilta sopeutettavat summat palvelualueittain ovat seuraavat:

 • Hyvinvointi 0€
 • Opetus ja kasvatus 474t€
 • Tilaomistus 326t€

Hyvinvoinnin palvelualueen ylitys selittyi koronan aiheuttamilla poikkeamilla, joten palvelualueelle ei aseteta lisäsopeutusvaadetta talousohjelmakauden tuleville vuosille. Opetuksen ja kasvatuksen sopeutussummasta on koronan aiheuttaminen nettomenovaikutusten lisäksi vähennetty mm. kotikuntakorvausten kuntalaskutuksen ylittyminen ja 2021 ateriapalvelujen sopeutusvelvoite, joka Jatsin myynnin seurauksena ei ollut mahdollista toteuttaa vuoden 2021 aikana. Tilaomistuksen talousarvioylitys on esitetty katettavaksi kokonaisuudessaan tulevina vuosina. 

Lautakuntien ja Järvenpään Veden johtokunnan esitykset siirtomäärärahan käyttökohteista ja määrärahan kattamisesta talousohjelmakauden aikana on esitetty liitteissä lautakunnittain.

Vuosittainen kooste siirtomäärärahaesityksistä ml. konsernipalvelujen ja tilaomistuksen siirtomäärärahaesitykset on esitetty liitteessä 2. Esitykset heikentävät toimintakatetta vuonna 2022 1 547t€ ja 2023 351 t€ sekä parantavat toimintakatetta 2024 226t€ ja 2025 454t€. Lisäksi esitykset lisäävät investointimenoja 10t€.

Oppilashuollon lakisääteiset lisäykset

Eduskunta hyväksyi 16.12.2021 opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluihin sitovan henkilöstömitoituksen 1.1.2022 alkaen. Lakimuutosta ei ole huomioitu opetuksen ja kasvatuksen talousarvioon. Henkilöstömitoituksen mukaisesti psykologi- ja kuraattoripalveluita järjestettäessä saa yhtä kuraattoria kohden olla enintään 670 opiskelijaa ja yhtä psykologia kohden enintään 780 opiskelijaa, mikä edellyttää kolmen kuraattorin ja 96t€ määrärahalisäystä vuodelle 2022. Toiminta siirtyy 2023 alkaen hyvinvointialueen järjestettäväksi.

Yhdistys ja kulttuuritoimijoiden koronan jälkihoidon määrärahavarauksen kohdennus

Konsernipalveluiden määrärahaan on vuodelle 2022 varattu 500t€, joka on tarkoitettu koronan jälkihoitoon kulttuuri- ja yhteisötoimintaan. Kaupunginhallituksen päätöksen 16.2.2022 § 49 mukaisesti Sykettä ja Sinfoniaa Ry:n toimintaan on päätetty kohdentaa heikentyneessä taloudellisessa tilanteessa 20t€ avustus. Avustus on maksettu kulttuuriavustusten kustannuspaikalta ja se on katsottu voitavan kattaa em. määrärahasta.

Määrärahasta esitetään katettavaksi vuoden 2022 pop-up toiminta Villa Kokkosessa 20t€. Määrärahalla järjestettäisiin ajoittain konsertteja, kierroksia ja pienimuotoista näyttelytoimintaa, sillä pitkäaikaista oleskelua kiinteistössä ei kuntotutkimuksen mukaan suositella. Talon korjaukset on tarkoitus toteuttaa myöhemmin.

Konsernipalvelujen määrärahaan varatusta yhdistys- ja kulttuuritoimijoiden koronan jälkihoitoon varatusta 500t€ määrärahavarauksesta esitetään siirrettävän 40t€ Hyvinvoinnin palvelualueelle.

Keskuskentän peliolosuhteet 

Järvenpään palloseuran noustua Ykköseen Keskuskentän olosuhderatkaisuja täytyy parantaa, jotta minimiolosuhde-edellytykset täyttyvät. Kesän 2022 toiminnan mahdollistavat väliaikaisratkaisujen toteuttamisen esitetään 21t€ siirtoa talonrakennuksen allianssin toiminnallisista investoinneista Hyvinvoinnin palvelualueen käyttötalouteen liikuntapalveluille. Muutos on kertaluonteiden koskien vuotta 2022.

Sisäisten erien täsmennys

Veden sisäisten erien korjaus
Voimassa olevassa talousohjelmassa Järvenpään Veden ICT-järjestelmien palvelumaksut oli huomioitu sisäisissä ICT-veloituksissa kahteen kertaan. Budjetin korjaamiseksi esitetään, että noin 6t€ sisäinen erä Veden sisäisissä kuluissa ja tietohallinnon sisäisissä tuotoissa poistetaan Konsernipalveluiden tuotoista ja Järvenpään veden kuluista.

Yhdistysten tilavuokrien budjetoinnin korjaus
Talousarviossa linjattiin, että vuoden aikana käynnistetään muutos, jossa yhteisöjen tilavuokrissa siirrytään vaiheittain käytäntöön, jossa vuokralainen maksaa tiloista markkinavuokraa ja Hyvinvoinnin palvelualue myöntää yhteisölle hakemuksen perusteella vuokra-avusta, jolloin tilasubventiona näkyvä sisäinen vuokra muuttuu ulkoiseksi kuluksi. Talousohjelmassa muutos oli sisällytetty talousohjelmaan ennakoiden, mistä johtuen talousarvio tulee oikaista subventiokirjausten mukaiseksi. Muutoksen seurauksena siirretään yhteisötiloihin liittyvät sisäiset vuokrakulut 364t€ Tilaomistuksen sitovuustasolta Hyvinvoinnin palvelualueen avustuskustannuspaikkojen kuluksi. Muutoksella ei ole vaikutusta kaupungin toimintakatteeseen.

Verorahoitus

Yhteisöverotuloennusteen tarkennus

Huhtikuussa julkaistun kuntaliiton veroennustekehikon ja alkuvuoden yhteisöverokertymien perusteella ennustetaan yhteisöverotuottojen kasvavan 2,6 M€ eli nousevan 7,0 miljoonaan euroon. Talousarvio täsmennetään kehikon mukaiseksi.

Investointiosa

Vuonna 2021 kesken jääneiden investointien määrärahasiirrot vuodelle 2022

Irtaimistoinvestoinnit

 • Konsernipalveluissa useita ICT-projekteja jäi kesken v. 2021 lopussa, koska projektit käynnistyivät vasta loppusyksyllä 2021. Keskeneräisten ja v. 2022 aikana jatkuvien projektien käyttämättä jääneet määrärahat esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022: Sähköinen arkisto (siirtomääräraha 67t€), Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto (siirtomääräraha 59t€) ja Tekninen alusta digitaalisille palveluille (siirtomääräraha 143 t€). Sähköisen asioinnin kehittämisen määräraha 100 t€ ja Mobiiliasioinnin määräraha 100t€ jäivät kokonaan käyttämättä v. 2021 puolella, joten niiden siirtoa esitetään vuodelle 2022. Projektit voidaan aloittaa vasta 2022, kun Tekninen alusta digitaalisille palveluille on hankittu ja toteutettu. Lisäksi Perhelän irtaimistomääräraha 20t€ jäi käyttämättä v. 2021 aikana, joten sen siirtoa esitetään vuodelle 2022.
 • Kehitysinvestointina olevan CRM-projektin käyttämättä jäänyt määräraha 30t€ ja S365 Talousjärjestelmän vaihto 92t€ esitetään myös siirrettäväksi vuodelle 2022, sillä projektit jatkuvat v. 2022 puolella.
 • Kaupunkikehityksessä katunäkymäkuviin liittyvä määräraha 35t€ vuodelta 2021 jäi kokonaisuudessaan käyttämättä, koska hankinta viivästyi, Katurekisterin kehittäminen (karttatiedot) 14t€. Hanke jatkuu katuvalaistuksen osalta, Lupapisteen laskutus ja käytön laajennus 18t€, kummankin hankkeen osalta hankkeet siirtyivät vuodelle 2022, Paikkatietojärjestelmän kehittäminen (3D kaupunkimalli) jäi käyttämättä 55t€. Hanke on Kauken strateginen hanke ja hanke jatkuu vuonna 2022 ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain vuosina 2023 ja 2024, Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistukseen varattu määräraha 100t€ jäi käyttämättä kokonaan vuonna 2021 johtuen sopimusten ja käyttöönoton hitaasta valmistelusta, Kauken arkistojen digitoinnista jäi käyttämättä 2021 75t€, sekä Rakennusvalvonnan arkistojen digitoinnista 2t€.
 • Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen irtaimistoinvestoinneista jäi 2021 käyttämättä 197t€ hankeaikataulujen ja mm. kalustetoimitusviiveiden vuoksi. Vuodelle 2022 esitetään siirrettävän oppilaskalusteiden ja luokkien varustukseen (Koivusaaren ja Saunakallion koulujen sekä Järvenpään lukion kalusteiden uusimiseen) 100t€ ja varhaiskasvatuksen kalusteiden korvausinvestointeihin (mm. peruskorjausten korvauskalustus Isokydön päiväkotiin, Nummenkylän päiväkotiin ja Oinaskadun päiväkotiin, jolle määrärahaa on budjetoitu vasta vuodelle 2023) 97t€.

Talonrakennusinvestoinnit

Talonrakennuksen hankkeista vuodelle 2021 varatuista määrärahoista jäi viivästysten vuoksi käyttämättä 9,1 M€. Markkinaoikeuskäsittelystä johtuen Levysepänkadun varikkohankkeesta esitetään siirrettäväksi 3,7 M€ vuodelle 2022. Muita käyttämättömiä määrärahoja esitetään siirrettäväksi JYK:n osalta 0,8 M€, Oinaskadun koulusta 1,4 M€, Harjulan koulusta 1,2 M€ ja Hyvinvointikampuksesta 16t€. Allianssin investoinneista katetaan Kinnarin koulun lisätöitä ja niiden loppuunsaattamiseksi esitetään allianssin investoinnin 2,0 M€ käyttämättä jääneestä määrärahasta 0,2 M€ määrärahan siirtoa. Yhteensä talonrakennuksesta esitetään siirrettäväksi 7,3 M€ vuodelle 2022.

Kunnallistekniikan investoinnit

Vuonna 2021 infran investointiohjelmaan oli varattuna 14,3 miljoonaa euroa, josta jäi käyttämättä 6,4 M€. Käyttämättömästä määrärahasta esitetään siirrettäväksi peruskorjaushankkeista 2,4 M€ ja uusien alueiden hankkeista 1,8 M€ eli yhteensä 4,1 M€ vuodelle 2022 jatkuviin ja toteutuviin hankkeisiin.

Uudet alueet:

 • Alhotie hulevesiratkaisut (10 t€),
 • Pajalanpiha ja Pajalanpihan ympäristön viimeistely (20 t€),
 • Ainolan aluekeskus rakentamisen aloitusten viivästyminen, Lepolanväylän jatko ja Kurkiaurankadun jatke (1 146 t€),
 • Kunnallistekniikan suunnittelu, Ainolan aluesuunnittelu ja Elyn ja kaupungin yhteishankkeet: Vähänummentie ja pohjoisväylän risteysalueen suunnittelu (300 t€),
 • Hulevesirakenteet: Auerpuiston hulevesirakenteiden viivästyminen (168 t€),
 • Yritysalueet: Mahlapolku 3 aluehankkeet mm. ostoskeskuspalon johdosta (107 t€).

Peruskorjauskohteet:

 • Wärtsilän teollisuusalueen hanke (1,5 M€),
 • St1 Juholankatu Jyk-hanke vaihe 2 (290 t€),
 • Kiviurakat: Keskitalontien liittymäjärjestelyt ja Bjarnenkujan jalankulku (90 t€),
 • Puutarhurinpuisto ja mehiläisenpuisto (230 t€),
 • Satukallion katujen peruskorjaus, sekä Kuuselankadun aloitus (320 t€)

Liikuntapaikkainvestoinnit

Liikuntapaikkainvestointien määrärahasta jäi käyttämättä 1,4 M€, josta esitetään 1,3 M€ määrärahan siirtoa vuodelle 2022. Juholanmäen tekojään jäähdytyskontti ja muuntaja 727 t€:n hankkeen toteutus siirtyi markkinaoikeuden käsittelyn takia. Myös kuntoratojen ylläpidon ja kehittämisen Terhola-Paavonpolku yhdysreitin ja HI5 monitoimihallin pysäköinnin ja hulevesien hankkeet siirtyivät vuodelle 2022.

Järvenpään veden investoinnit

Vuonna 2021 Järvenpään Veden investointeihin oli varattuna 5 Me, josta jäi käyttämättä 1,3 Me. Säästö syntyi enimmäkseen Ainolan aluekeskuksen hankkeen aikataulun viivästymisestä. Pajalanpihan vesihuoltoon ei investointiohjelmassa ole varattuna määrärahaa. Asiakastietojärjestelmän toteuttaminen jäi kesken ja valmistuu vuonna 2022.

Käyttämättömästä (1 269 000 euroa) määrärahasta esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022:

 • Ainolan aluekeskuksen vesihuollon rakentamiseen 1 100 t€
 • Pajalanpihan vesihuoltoon 79 t€
 • Asiakastietojärjestelmän uusimiseen 90 t€
   

Osakkeet ja osuudet

Perhelän osakkeiden myyntituloja oli budjetoitu vuodelle 2021 6,5M€, josta jäi toteumatta reilu 2,6M€. Osakkeita tullaan myymään vuoden 2022 1-2 kpl:tta. Toteumatta jäänyt summa 2,6M€ esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022.

Investointimäärärahojen siirtoesitykset lisäävät investointimäärärahoja vuonna 2022 15,0 M€ sekä käyttöomaisuuden myyntituloja 2,6M€.

Rahoitusosa

Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja maankäyttökorvauksien budjetointivirheen rahoitusosan täydennyskorjaus

KV 14.02.2022 § 8 hyväksyi Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja maankäyttökorvauksien budjetointivirheen korjauksen, jonka laskelmista jäi puuttumaan vaikutukset rahoitusosan tulorahoituksen korjauseriin ja käyttöomaisuuden myyntituloihin. Tekninen virhe on korjattu laskelmiin. Korjausten vaikutuksella ei ole vaikutusta lainamäärän kasvuun.

Yhteenveto

Esitetyt muutokset heikentävät talousarviovuoden 2022 toimintakatetta 1,7 M€, mutta parantaa vuosikatetta 0,9 M€ ja tilikauden alijäämää vastaavasti. Muutetun talousarvion mukainen ylijäämä on 738t€. Esitetyt muutokset lisäävät vuoden 2022 investointimenoja yhteensä 15,0 M€. Kokonaisuutena muutosten seurauksena vuonna 2022 otetaan lainaa 11,5 M€ voimassa olevaa talousarviota enemmän. Vuoden 2023 toimintakatetta muutokset heikentävät 351t€ ja parantaa vuosien 2024 225t€ ja 2025 454t€, mikä heikentää tai parantaa tulosta ja lisää tai vähentää lainanottoa vuosittain yhteensä samalla määrällä.

KR

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,​ että kaupunginvaltuusto

 1. hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2022-​2025 liitteen 1 mukaisesti

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 9.5.2022 § 125 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2022-​2025 liitteen 1 mukaisesti.

 

Käsittely

Mikko Taavitsainen teki Tom Bomanin ja Satu Haaparannan kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

"Valtuusto poistaa liitteen 1 kaupunkikehityksen toimintakuluihin tarkoitetusta 2022 siirtomäärärahasta 20000 euron erän. Taloushallinto korjaa ao. laskentataulukot siten, että em. summalla parannetaan vuoden 2022 toimintakatetta ja vähennetään velkaantumista."

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä.

Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota täydennetään tarvittaessa nimenhuutoäänestyksellä, ja äänestysjärjestykseksi seuraava:

JAA: Kaupunginhallituksen päätösehdotus

EI: Taavitsaisen muutosehdotus.

Puheenjohtaja totesi valtuuston äänin 30 JAA, 18 EI ja 3 tyhjää hyväksyneen kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Äänestystulokset

 • Kyllä 30 kpl 59%

  Tuija Kuusisto, Hanna Partanen, Willem van Schevikhoven, Eemeli Peltonen, Petri Graeffe, Vesa Müller, Suvi Pohjonen, Mimmi Launiala, Liisa Majanen, Satu Karjalainen, Petri Ovaska, Reetta Nick, Henry Berg, Mia Rundgren, Pirjo Komulainen, Riikka Juuma, Emmi Mäkinen, Nea Karenius, Jenni Marttinen, Pekka Luuk, Satu Tuominen, Tomas Lehtimäki, Peter Osipow, Sean McLoughlin, Henri Kontkin, Katja Repo, Erika Turunen, Tiia Lintula, Katri Kuusikallio, Ville Mustonen

 • Ei 18 kpl 35%

  Jorma Piisinen, Laura Virkkunen, Seppo Heino, Satu Haaparanta, Miska Laaksonen, Peter Hagman, Maija Nikunlassi, Tomi Passi, Tom Boman, Antti Heikkilä, Ismo Nöjd, Mikko Taavitsainen, Osmo Vikman, Lassi Markkanen, Esko Lappalainen, Raimo Finér, Mikko Perkoila, Tarja Edry

 • Tyhjä 3 kpl 6%

  Tero Rantanen, Taru Salmivuori, Markku Tenhunen

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 15.11.2021 § 113. Kaupunginvaltuusto on tehnyt talousarvioon muutoksia 14.2.2022 § 8, 23.5.2022 § 38 ja 39 sekä kaupunginjohtaja 17.6.2022 § 16.

Nyt esitettävien vuoden 2022-​25 talousarvio-​ ja taloussuunnitelmamuutosten yhteenveto on esitetty liitteessä 1 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutoskokonaisuus on esitetty erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

Käyttötalousosa

Kaupunkikehityksen siirtomäärärahan oikaisu

Kaupunkikehityksen palvelualueen siirtomäärärahat hyväksyttiin 23.5.2022 § 39, josta 10t€ vuosittainen määräraha vuosilla 2022-24 hankekehityksen toiminnan kehittämiseen kuntakokeilujen ja vertaisoppimisen kautta olisi pitänyt kohdistaa Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset sitovuustasolle eikä Kaupunkikehityksen palvelualueelle. Muutoksella ei ole vaikutusta kaupungin toimintakatteeseen ja muutos on otettu huomioon vuoden 2023-26 kehyksessä.

Eläkemenoperusteisten maksujen lisäys

Eläkemenoperusteiset maksut on huomioitu kaupungin budjetissa Kevan syksyllä 2021 antaman budjetointiohjeen mukaisesti (2,8 Me). Keva ennakkoarvion kuluvan vuoden eläkemenoperusteisesta on huomattavasti budjetointiohjeen mukaista summaa suurempi (3,4 Me). Talousarviota esitetään täsmennettävän ennusteen mukaisesti kokonaisuudessaan 0,5 M€:lla. Lisäys jakautuu sitovuustasoille maksujen suhteessa, joka on esitetty liitteessä. Muutos heikentää kaupungin toimintakatetta 0,5 M€ vuonna 2022.

Yhdistys- ja kulttuuritoimijoiden koronan jälkihoidon määrärahavarauksen kohdennus 

Konsernipalveluiden määrärahaan on vuodelle 2022 varattu 500t€, joka on tarkoitettu koronan jälkihoitoon kulttuuri- ja yhteisötoimintaan. Määrärahasta on kohdentamatta 460t€. Kaupunginhallitus käsittelee 75t€ kohdentamista erillisenä asiana Valoa jäkessä -idearahaan, yhteisötukiin, valtakunnallisen lasten kulttuurifoorumin fasilitointiin ja kaupunki tapahtuma-alustana hankkeille. Kustannukset maksetaan hyvinvoinnin palvelualueen kustannuspaikoilta.

Konsernipalvelujen määrärahaan varatusta yhdistys- ja kulttuuritoimijoiden koronan jälkihoitoon varatusta 460t€ määrärahavarauksesta esitetään siirrettävän 75t€ Hyvinvoinnin palvelualueelle. Muutoksella ei ole vaikutusta kaupungin toimintakatteeseen.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen muutosesitykset

Varhaiskasvatusmaksulain aiheuttamat tuottomenetykset
Varhaiskasvatusmaksulaki muuttui 1.8.2021, minkä seurauksena maksut putosivat kaikissa maksuluokissa. Järvenpään osalta vaikutus on syksyn 2021 ja kevään 2022 toteumiin perustuen noin 11%, mikä tarkoittaa 300 t€. Muutosta ei ole huomioitu vuosien 2021 tai 2022 talousarvioissa. Muutos heikentää kaupungin toimintakatetta 300 t€ vuonna 2022 ja tulevina vuosittain 300 t€. Muutos on otettu huomioon vuoden 2023-26 kehyksessä.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelien indeksikorotus
Järvenpään kaupungin palvelusetelisääntökirjan 4 luvun mukaisesti palvelusetelin arvo tarkistetaan vuosittain. Tarkistettu arvo otetaan käyttöön aina uuden toimintakauden alusta elokuun 1. päivä. Tarkistusperiaatteena käytetään sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksin ja elinkustannusindeksin yhdistettyä indeksiä. Vuonna 2022 indeksikorotus nostaa palvelusetelin arvoa noin 30€/palveluseteli. Kustannusvaikutuksen pohjana on käytetty ennustetta syksyn 2022 palvelusetelien määrästä, joka on 501, jonka perusteella korotus kokonaisuudessaan nostaa kustannuksia 75t€ vuonna 2022. Muutos heikentää kaupungin toimintakatetta 75 t€ vuonna 2022 ja tulevina vuosittain 160 t€. Muutos on otettu huomioon vuoden 2023-26 kehyksessä.

Opkan liikkumavaratoimenpiteiden oikaisu
Liikkumavaratoimenpidelistalla on asetettu toimenpide, jolla Opkan ICT-hankintoja priorisoimalla ja laitteiden käyttöikää kasvattamalla voitaisiin saavuttaa jopa miljoonan euron säästöt. Opkan ICT-laitekustannukset ovat vuositasolla noin 750t€, millä tasolla se on saatu pidettyä huolimatta kasvaneista laitemääristä. Sopeutustavoite on alun perin asetettu virheellisin perustein ja esitetään poistettavaksi. Vastaavat summat eivät ole karsittavissa toisaalta opkan budjetista. Sopeutustavoitteen poisto lisää vuoden 2022 määrärahoja 480t€. Muutos heikentää kaupungin toimintakatetta 480 t€ vuonna 2022 ja tulevina vuosittain 800 t€. Muutos on otettu huomioon vuoden 2023-26 kehyksessä.

Kokonaisuudessaan Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahoja esitetään lisättävän 855 t€ vuodelle 2022 ja 1,3 M€ taloussuunnitelmavuosille vuosittain. Muutokset heikentää kaupungin toimintakatetta 855 t€ vuonna 2022 ja tulevina vuosittain 1,3 M€. Muutos on otettu huomioon vuoden 2023-26 kehyksessä.

Verorahoitus

Valtionosuuksien tarkennus

VM on tehnyt 8.7.2022 päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten muutoksista vuodelle 2022. Muutospäätös lisää Järvenpään valtionosuuksia kokonaisuudessaan noin 1,1 M€. Valtionosuuksia esitetään tarkennettavan muutospäätöksen mukaiseksi. Muutos parantaa kaupungin tulosta 1,1 M€.

Investointiosa

Talonrakennus varikon siirtomäärärahan korjaus

Talonrakennuksen siirtomäärärahat hyväksyttiin 23.5.2022 § 39, jossa virheellisesti siirrettiin kaupungin varikon määrärahaa 3,7 M€, oikean summan ollessa noin 1 M€, minkä takia esitetään 2,7 M€ määrärahavähennystä talonrakennuksen kaupungin varikkohankkeelle.

Konseripalveluiden irtaimistoinvestointien siirtomäärärahan korjaus

Konsernipalveluiden irtaimistoinvestointien siirtomäärärahat hyväksyttiin 23.5.2022 § 39. Päätöksessä siirrettiin virheellisesti S365 Talousjärjestelmän vaihdon kustannukset 93 t€ Konsernipalveluiden irtaimistoinvestointeihin, vaikka investointi on kehittämisinvestointi. Esitetään 93 t€ vähennystä Konsernipalveluiden irtaimistoinvestoinneista ja sen kohdentamista tuottavuuskehitysinvestoinniksi, johon on varattu 1 M€ määrärahaa.

Yhteenveto

Esitetyt muutokset heikentävät talousarviovuoden 2022 toimintakatetta 1,​4 M€ ja 1,3 M€ vuosina 2023-25. Verorahoitus paranee 1,1 M€ vuonna 2022 valtionosuuden myötä, jolloin muutokset heikentävät vuosikatetta ja tilikauden alijäämiä 0,​3 M€ vuonna 2022 ja 1,3 M€ vuosina 2023-25. Muutetun talousarvion mukainen ylijäämä on 457 t€ vuonna 2022. 

Esitetyt muutokset vähentävät vuoden 2022 investointimenoja yhteensä 2,​8 M€. Kokonaisuutena muutosten seurauksena vuonna 2022 otetaan lainaa 2,5 M€ voimassa olevaa talousarviota vähemmän. Muutosten vaikutukset tuleville vuosille on otettu huomioon vuoden 2023 kehyksessä.

KR

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,​​ että kaupunginvaltuusto

 1. hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2022-​​2025 liitteen 1 mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut


Kaupunginhallitus 29.8.2022 § 201  

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2022-​​2025 liitteen 1 mukaisesti. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Jarkko Virolainen, Talouspäällikkö, jarkko.virolainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Lokakuun tilinpäätösennusteessa opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen ennuste ylittää talousarvion 912 000€. Ennustettu ylitys aiheutuu henkilöstökulujen ylittymisestä 3% sekä toimintatuottojen tukien ja avustusten siirrosta vuoden 2023 tuloksi. Tilinpäätösennusteeseen liittyy vielä merkittäviä epävarmuuksia, minkä vuoksi mahdollisen ylityksen lopullinen suuruus varmistuu vasta tilinpäätöksen yhteydessä.

Lokakuun ennusteen laatimisen jälkeen palvelualueen toimintatuottoihin on tullut lisäystä noin 350 000€, jotka eivät olleet tiedossa ennustetta laadittaessa. Lisätuloista 262 000€ on varhaiskasvatuspalveluiden tuloa ja 88 000€ opetuspalveluiden tuloja. Näiden tulolisäysten jälkeen palvelualueen ennustettu ylitys olisi 562 000€.

Palvelualueelle tehtiin syyskuussa kaupunginvaltuuston päätöksellä 12.9.2022 §67, jolla opetuksen ja kasvatuksen määrärahoja lisättiin 855 000€ kattamaan kasvaneesta palvelutarpeesta syntyneitä kuluja. Tästä talousarviomuutoksesta 650 000€ kohdennettiin varhaiskasvatuksen palvelusetelikulujen kasvuun ja 205 000€ henkilöstökuluihin. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin kulut talousarviomuutoksen jälkeen arvioitiin olevan vuonna 2022 4M€. Lokakuun toteuman perusteella palvelusetelin kulut vuonna 2022 tulevat olemaan 4,2M€. Syyskuun talousarviomuutos on käytännössä kattanut ainoastaan palvelusetelin kasvaneet kulut, mutta palvelutarpeen kasvusta johtuvien ryhmien perustamisesta aiheutuneita kustannuksia ei talousarviomuutos riittänyt kattamaan.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle kohdistuu jatkuvaa palvelutarpeen kasvua niin varhaiskasvatuksessa kuin opetuspalveluissakin. Vuoden 2022 aikana varhaiskasvatukseen on perustettu kaikkiaan kahdeksan uutta varhaiskasvatusryhmää, joihin ei ollut varauduttu vuoden 2022 budjettia laadittaessa. Näiden ryhmien kustannus on 280 000€. Opetuspalveluissa Ukrainan sodan aiheuttama lisääntynyt valmistavan opetuksen määrän kasvu on johtanut viiden uuden valmistavan opetuksen ryhmän perustamiseen. Näiden ryhmien kustannus on yhteensä 180 000€.

Hankkeiden merkitys on suuri opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palveluiden tuottamisessa. Hankkeet ovat myös euromääräisesti merkittäviä ja niiden lopulliset toteumat vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka paljon nyt tuloksi kirjattuja tukia ja avustuksia siirretään vuodelle 2023. Ennusteessa hanketulojen toteutuminen on saatettu arvioida alakanttiin. Tarkempi laskenta hanketulojen siirrosta vuodelle 2023 saadaan loka-marraskuun vaihteessa. Tällä voi olla merkittävä vaikutus palvelualueen ennusteeseen.

Koska lopulliseen talousarvion toteutumiseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä, ei tässä vaiheessa pystytä antamaan tarkkaa arviota talousarvion toteutumisesta. Mikäli opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen talousarvio vuonna 2022 ylittyy muusta kuin palvelutarpeen kasvusta johtuvista syistä, esitetään ylitys katettavaksi suunnitelmakauden lopulla syksystä 2024 alkaen niin, että ylitys olisi katettu vuoden 2025 loppuun mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää esittää kaupunginhallituksella ja edelleen kaupungin valtuustolle, että opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen mahdollinen vuoden 2022 talousarvio ylitys katetaan taloussuunnitelmakaudella 2023-2025 niin, että toimenpiteet kohdistuvat syksystä 2024 eteenpäin ja ylitys on katettu vuoden 2025 loppuun mennessä.

Käsittely:

Talouspäällikkö Jarkko Virolainen selosti asiaa. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Jarkko Virolainen, Talouspäällikkö, jarkko.virolainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin palvelualueelle on varattu vuodelle 2022 investointimäärärahoja 245 000€ irtaimisto ja ICT-investointeihin sekä 1 492 000€ liikuntapaikkarakentamiseen. Investointimäärärahat on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.11.2021 § 113.

Irtaimisto ja ICT-investoinneissa on varauduttu seuraaviin hankkeisiin:

 • Hyvo esikunta yleisvaraus 100 000€
 • Liikunnan investoinnit 50 000€
 • Virtuaalinen opisto 50 000€
 • Finna yhteensopiva/integroitava kokoelmanhallintajärjestelmä 30 000€
 • Opiston hallintajärjestelmien uusiminen 15 000€

Irtaimisto ja ICT-investoinnit eivät tule toteutumaan vuoden 2022 aikana suunnitellusti lukuun ottamatta liikunnan investointia.  

​​​​​​Liikuntapaikkarakentamisessa on varaudutta seuraaviin hankkeisiin:

 • Kuntoratojen ylläpitäminen ja kehittäminen Paavolanpolku-Terhola 15 000€
 • Juholanmäen tekojään jäähdytyskontti ja muuntaja 727 000€
 • Harjulan kentän muuttaminen tekonurmikentäksi 25 000€
 • Keskustan liikuntapuisto 725 000€

Liikuntapaikkarakentamisen investoinneista kuntoratojen ylläpitäminen sekä Harjulan kentän muuttaminen tekonurmikentäksi tulevat toteutumaan suunnitellusti. Juholanmäen tekojää sekä Keskustan liikuntapuisto toteutuvat pääasiassa vasta vuonna 2023.

Investointien suunniteltua hitaamman toteutumisen vuoksi esitetään investointimäärärahojen siirtämistä vuodelle 2023 liitteen mukaisesti.

KS

Ehdotus

Esittelijä

Kristiina Soots, palvelualuejohtaja, kristiina.soots@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyvinvoinnin palvelualueen investointimäärärahojen siirtämistä vuodelle 2023 liitteen mukaisesti.

 

Käsittely

Hyvinvoinnin palvelualuejohtaja Kristiina Soots selosti asiaa. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.  

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 15.11.2021 § 113. Kaupunginvaltuusto on tehnyt talousarvioon muutoksia 14.2.2022 § 8, 23.5.2022 § 38 ja 39, 12.9.2022 § 67 sekä kaupunginjohtaja 17.6.2022 § 16 ja 18.11.2022 § 26.

Nyt esitettävien vuoden 2022-​​25 talousarvio-​​ ja taloussuunnitelmamuutosten yhteenveto on esitetty liitteessä 1 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutoskokonaisuus on esitetty erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

Käyttötalousosa

Keusoten määrärahaylitys

Keusoten talousarvio on ennusteen mukaan ylittymässä kuntayhtymätasolla 46 Me, minkä lisäksi tilinpäätöksessä joudutaan varautumaan noin 20 miljoonan euron palkkaharmonisaatiokustannuskirjaukseen. Koronasta arvioidaan aiheutuvan Keusotelle 19,2 miljoonaa lisämenoja, mihin liittyen ennusteeseen oli huomioitu 15,3 miljoonan euron kompensaatiot.

Järvenpään osuus ylitysennusteesta on suoritelaskennan seurauksena tarkentunut ja sen arvioidaan olevan noin arvioidaan olevan 13,5 M€, minkä lisäksi palkkaharmonisaatiosta 4,5 Me. Yhteensä Keusoten oman toiminnan laskutus on ylittymässä 18 M€. Erikoissairaanhoidon ennuste ylittää talousarvion 3,9 M€, vaikka palvelusopimuslaskutus jää ennusteiden mukaan suunnitellusta. Erikoissairaanhoidon ylitys johtuu HUSin tilikauden alijäämän kattamisesta kuntiin kohdistettavalla lisälaskutuksella. Kaupungin budjettiin on varattu 3 miljoonan euron riskivaraus sotemenoihin, mikä kattaa osan kokonaisylityksestä. Kokonaisuudessan sotemenojen arvioidaan ylittävän kaupungin talousarvion 18,9 miljoonaa eurolla, millä summalla esitetään muutettavan Keusotemäärärahaa.

Muutos heikentää kaupungin toimintakatetta 18,9 M€ vuonna 2022.

Yhdistys-​ ja kulttuuritoimijoiden koronan jälkihoidon määrärahavarauksen kohdennus 

Vuoden 2022 talousarvioon sisällytettiin konsernipalveluille 500 t€ suuruinen summa, joka on ollut myöhemmin kohdennettavissa koronan jälkihoitoon kulttuuri- ja yhteisötoimintaan.

Kaupunginhallitus päätti 10.10.2022 § 253 myöntää määrärahasta kertaluonteisen 16 t€ tuen Meidän Festivaalille kattamaan koronasta johtuvia taloudellisia menetyksiä. Myönnettävän tuen määräraha esitetään siirrettävän Hyvinvoinnin palvelualueelle Konsernipalveluihin varatusta määrärahasta.

Edellinen kohdennus mukaanluettuna, vuoden 2022 aikana on tästä kokonaisuudesta kohdennettu 131 t€ tapahtumien ja yhdistystoimijoiden tukemiseen. Menot on maksettu hyvinvoinnin palvelualueen menoista ja vastaava määräraha on siirretty talousarviomuutoksilla palvelualueelle.

Määrärahasta jää käyttämättä vuonna 2022 369 t€, joka esitetään siirrettäväksi vuodelle 2023. Määrärahasta 229 t€ esitetään siirrettäväksi Hyvinvoinnin palvelualueelle vuodelle 2023 ja osallistavaan budjetointiin varattu määräraha sekä osa avustusmäärärahasta Konsernipalveluihin (140 t€).

Muutos on otettu huomioon vuoden 2023-​26 talousarvioesityksessä.

Määrärahaylitysten kattaminen taloussuunnitelmavuosina

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa 15.11.2021 § 113 talousarvion sitovuusmääräyksissä on päätetty, että talousohjelma vuosille 2022-25 laaditaan valtuuston sitovuustasoilla koko nelivuotiskaudelle. Nelivuotinen nettositovuus tarkoittaa, että yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan ylittyminen tulee kattaa seuraavien vuosien määrärahasta ja vastaavasti yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan alittuminen voidaan käyttää seuraavina vuosina. Mikäli vastuutoimielin havaitsee tilivuoden määrärahansa riittämättömäksi, sen tulee tehdä esitys siitä, kuinka ylitys katetaan pienentämällä tulevien vuosien määrärahoja. Esitys tehdään osavuosikatsauksen yhteydessä, tai viimeistään siten, että se on käsiteltävissä vuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue  
Opetuksen ja kasvatuksen ennakoidaan ylittävän budjetin noin 700 t€. Tästä osa on ennakoimattomasta palvelutarpeen kasvusta johtuvaa ylitystä, miltä osin sopeutusvelvollisuuden siirto tarkennetaan osana siirtomäärärahakäsittelyä keväällä 2023, kun palvelualueen lopullinen ylitys on selvillä.

Ylitys esitetään sopeutettavaksi syksystä 2024 alkaen siten, että ylitys on katettu vuoden 2025 loppuun mennessä. Ylityksestä 205 t€ katetaan syksyllä 2024 ja 495 t€ vuonna 2025.

Muutos on otettu huomioon vuoden 2023-​26 talousarvioesityksessä.

Tilaomistus​​​
Tilaomistuksen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan vuonna 2022 noin 22 t€ talousarviota heikompana. Ylitys esitetään sopeutettavaksi vuonna 2024.

Muutos on otettu huomioon vuoden 2023-​26 talousarvioesityksessä.

Investointiosa

Asemanmäen osakkeiden myynti

Kaupunki on myynyt Kiinteistö Oy Asemanmäen paikoitustalon osakkeet YIT:lle keväällä 2022 vaihtokaupalla, jonka mukaisesti YIT korvaa kaupungille Asemanmäen paikoitustalon 138/400 pysäköintipaikan arvoa vastaavan osuuden paikoitustalon urakkakustannuksista. Lopullinen myyntihinta selviää paikoitushallin kilpailutuksen jälkeen. Talousohjelmassa Asemanmäen pysäköintitalon osakkeiden myynti on ajoitettu vuodelle 2023, joten se tulee siirtää oikealle vuodelle. Talousohjelmassa ei ole huomioitu osakkeiden myynnistä saatavaa myyntivoittoa. Osakkeiden tasearvo esitetään lisättäväksi osakkeiden myynteihin tasearvosta 1,379 Me ja käyttöomaisuuden myyntivoittoihin esitetään lisättävän arvioon perustuen 1,381 Me. 

Muutos on otettu huomioon vuoden 2023-​26 talousarvioesityksessä.

Myllytie 3:n purku

Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3 yhtiö on purettu keväällä ja yhtiön purusta on toimitettu lopputilitys 20.5.2022. Yhtiön purkautuessa sen osakkeiden tasearvo on 482 te kirjattu pois kaupungin osakkeista ja osuuksista. Purun yhteydessä kaupungin omistukseen siirtynyt maa-alue on arvostettu taseeseen vastaavalla summalla maa- ja vesialueisiin. 

Yhteenveto

Esitetyt muutokset heikentävät talousarviovuoden 2022 toimintakatetta, vuosikatetta ja tilikauden alijäämää 17,9 M€. Vuosien 2023-25 muutokset on sisällytetty vuoden 2023 talouarvioon. Muutetun talousarvion mukainen alijäämä on 17,4 M€ vuonna 2022. 

Esitetyt muutokset lisäävät vuoden 2022 investointituloja yhteensä 1,​9 M€ ja investointimenoja 0,5 M€. Kokonaisuutena muutosten seurauksena vuonna 2022 otetaan lainaa 16,​5 M€ voimassa olevaa talousarviota enemmän. Muutosten vaikutukset tuleville vuosille on otettu huomioon vuoden 2023 talousarviossa.

KR

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,​​​ että kaupunginvaltuusto

 1. hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2022-​​​2025 liitteen 1 mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

 • Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 303

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä talousarviomuutokset vuosille 2022-2025 liitteen 1 mukaisesti. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.