Kaupunginvaltuusto, kokous 12.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Investointiohjelma 2023-32

JARDno-2022-609

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Koronan ja Ukrainan sodan seurauksena raaka-aineiden ja energian kustannukset ovat nousseet maailmanlaajuisesti poikkeuksellisen paljon. Hintojen nousu ja raaka-aineiden saatavuus heijastuu merkittävästi rakentamisen kustannuksiin, mikä tulee ottaa huomioon vuoden 2023-2032 investointiohjelman päivityksessä. Jo käynnistyneiden hankkeiden osalta tilanne vaikuttaa tämänhetkisen arvion mukaan olevan pääosin hallinnassa ja hankkeet ovat ainakin pääosin toteutettavissa hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa. Sen sijaan vasta käynnistyvien hankkeiden osalta joudutaan varautumaan tilanteeseen, jossa hankkeita ei pystytä toteuttamaan suunnittelussa laajuudessa aiemmin arvioidulla kustannustasolla. 

Kaupungin taloustilanne on haastava, minkä vuoksi investointiohjelmaa on karsittu kahdella edellisellä päivityskierroksella ja taloussuunnitelmaan on sisällytetty merkittävät talouden tasapainotustoimenpiteet. Hyväksytyn investointiohjelman mukaisesti kaupungin lainamäärän kasvu hidastuu 2020-luvun puolivälin jälkeen, mutta lainaa ei edelleenkään pystytä lyhentämään. Kestävän taloudenpidon näkökulmasta toiminnan ja investointien rahavirran tulee pitemmällä aikavälillä olla positiivinen, jolloin tulorahoituksella pystytään kattamaan toiminnan lisäksi myös investointimenot. Järvenpäässä tilanne on toteutunut edellisen kerran 2010-luvun vaihteessa.

Positiivinen toiminnan ja investointien rahavirta edellyttää joko menojen vähentämistä tai lisätuloja. Vallitsevassa kustannusten nousupaineessa investointiohjelmien karsiminen talousohjelman mukaiseen kustannusraamiin tullee edellyttämään investointien siirtopäätöksiä sekä tinkimistä hankkeiden sisällöstä ja laadusta. Kustannusten nousu huomioiden valtuustoaloite (15.11.2021 § 116)  investointiohjelman saattamisesta taloudellisesti kestävälle pohjalle karsimalla lähivuosien investoinneista 5-10% ei välttämättä ole toteutettavissa vaarantamatta omaisuuden kunnon ylläpitoa tai kaupungin kasvua. 

Talousjaostolle esitetään jatkovalmistelua linjaava tilannekatsaus kustannusriskien vaikutuksista merkittävimpien investointiohjelmien toteuttamiseen.

Ehdotus

Esittelijä

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Talousjaosto merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen investointiohjelman laadinnan lähtötilanteesta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Maankayttöjohtaja Juhana Hiironen, kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere, toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi, hyvinvoinnin palvelualuejohtaja Kristiina Soots ja talousjohtaja Kirsi Rinne esittelivät asiaa. 

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Investointien valmisteluryhmä on kevään aikana laatinut ehdotuksen vuosien 2023-32 investointiohjelmaksi. Investointiohjelman päivitys käynnistyi maalis-huhtikuussa taloustilanteen, toimintaympäristötietojen, maankäyttösuunnitelmien ja kaavoitusohjelman tarkastelulla ja edelleen asuntotuotanto- ja väestösuunnitteiden päivittämisellä.  Investointiohjelman päivityksen rinnalla on valmisteltu hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelmaa, johon sisältyy palvelualueen pitemmän aikavälin suunnitelma tilojen kehittämisestä ja tarpeesta.  

Vuosien 2023-32 investointiohjelman virkamiesvalmistelussa on edellisvuosien tapaan pyritty mitoittamaan investointitaso kaupungin oletetun kantokyvyn mukaiseksi. Investointiohjelmakokonaisuuden sopeuttamista on haastanut vallitseva taloustilanne, jonka seurauksena rakentamisen kustannukset ovat merkittävästi nousseet, eikä suunniteltuja investointeja pystytä toteuttamaan aiemmassa laajuudessa ja vastaavin sisällöin ilman määrärahalisäyksiä. Jotta pakottavat investoinnit on saatu sovitettua investointiohjelmaan, on ei pakollisia hankkeita poistettu ohjelmasta tai siirretty niitä tuleville vuosille ja valmistauduttu hankkeiden sisältöjen ja laadun räätälöintiin käytettävissä olevan määrärahan mukaisesti.

Hyvinvointialueuudistuksen toteutuminen 2023 leikkaa merkittävän osan kaupungin tulopohjasta ja käyttömenoista, mutta muutos ei vähennä kaupungin investointitarvetta. Kertyneet ja uudet lainat rahoitetaan jatkossa pienemmistä tulovirroista, joten investointien merkitys kaupungin taloudenpidossa kasvaa entisestään. Veroprosenttien leikkauksen seurauksena toiminnan aiheuttamat kulut, investointien aiheuttama poistojen lisäys ja lainanhoitokustannukset tulee jatkossa kattaa merkittävästi pienemmällä tulorahoituksella. Tämänhetkisillä tiedoilla näyttää siltä, että kaupungin tulos on painumassa negatiiviseksi myös talousohjelmakaudella, joten toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi myös investointikarsinnan kautta tulee jatkaa. 

Alueiden kehittämissuunnitelmien ja olevan infran kunnon pohjalta on laadittu kunnallistekniikan, Järvenpään veden ja liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmat sekä maanosto- ja myyntiohjelma. Edellä mainittujen kanssa yhteensovittaen, rakennuskannan kuntoon, Opkan palveluverkkosuunnitelmaan ja Hyvon tämänhetkiseen palveluverkkosuunnitelmaluonnokseen perustuen on laadittu ehdotus talonrakennuksen alustavaksi investointiohjelmaksi. Eri investointiohjelmat on sovitettu aikataulullisesti toisiinsa. 

Hyvon palveluverkkosuunnitelma tuodaan päätöksentekoon syksyllä ennen investointiohjelman hyväksymistä. Muutokset palveluverkkosuunnitelmissa heijastuvat välittömästi myös talonrakennuksen rakentamisohjelmaan ts. investointiohjelmaa päivitetään palveluverkkopäätösten mukaisesti.  

Investointiohjelmaa on valmisteltu palvelualueiden yhteistyönä erittäin tiukassa aikataulussa. Työn tuloksena on syntynyt alustavat investointiohjelmat, joiden loppusumma on vuosien 2022-31 osalta 14,7 Me edellisvuotista ohjelmaa korkeampi, ja vuosien 2022-26 osalta 16,6 miljoonaa korkeampi. Koko 10-vuotiskauden investoinnit ovat 36,1 miljoonaa matalammat kuin edellisellä 10-vuotiskaudella. Muutoksia selittää vuodelta 2021 siirtyneiden hankkeiden suuri määrä ja viimeisen ohjelmavuoden selvästi matalampi kokonaisinvestointitaso. Kokonaisuutena alustavan investointiohjelman loppusumma vuosille 2023-32 on 371,1 Me.

Alustavat investointiohjelmat ja kooste ohjelmiin tehdyistä muutoksista on esitetty pykälän liitteinä. Oheismateriaaliksi on liitetty valtuuston marraskuussa 2021 hyväksymä investointiohjelma 2022-2031 ja ohjelman laadintaprosessin kuvaus.

Investointiohjelman laadintaperiaatteen mukaisesti vuosittain tehtävä talonrakennuksen, kunnallistekniikan, veden ja liikuntapaikkarakentamisohjelman päivitys ei kohdistu ohjelmakauden kolmeen ensimmäiseen vuoteen. Lähivuosille esitetyt muutokset koskevat pääosin hankkeiden tarkentuneita aikataulu- ja kustannusarvioita.  

Investointiohjelma muodostaa pohjan syksyllä hyväksyttävälle vuosien 2023-26 talousohjelmalle ja se tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi joulukuun kokouksessa ennen talousohjelman vahvistamista. Ennen lopullisen investointiohjelman laadintaa, lautakunnilta pyydetään lausuntoa alustavaan investointiohjelmaesitykseen omaa palvelualuettaan koskevalta osin lokakuun aikana. Kommentit pyydetään erityisesti hankkeista, joiden toteuttamiseen voidaan vielä vaikuttaa ts. pääsääntöisesti koskien ohjelmavuosien 2026-2032 hankkeita.

Lausuntoa antaessaan lautakuntia pyydetään huomioimaan investointien välilliset vaikutukset palvelualueiden käyttömenoihin. Kaupungin taloustilanne ja talousohjausmalli ei mahdollista lisämäärärahojen myöntämistä laajentuvien tilojen suoraan tai välillisesti aiheuttamiin mahdollisiin lisäkuluihin. 

KR

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualuettaan koskevilta osin lokakuun aikana
 2. valtuuttaa talousjohtajan antamaan tarkemmat ohjeet asiaan liittyen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Jarkko Virolainen, Talouspäällikkö, jarkko.virolainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus lähetti alustavat investointiohjelmat lausuntokierrokselle lautakuntiin kesäkuussa (20.6.2022 § 178). Lautakuntien tulee antaa lausuntonsa ohjelmiin lokakuun aikana.

Lautakunnilta pyydetään lausuntoa investointiohjelman omaa palvelualuettaan koskeviin investointiohjelman osiin. Tavanomaisesti kommentit on pyydetty erityisesti hankkeista, joiden toteuttamiseen voidaan vielä vaikuttaa ts. pääsääntöisesti koskien ohjelmavuosien 2026-32 hankkeita. Poikkeuksellisesta talousohjelman valmistelutilanteesta, investointikustannuspaineista ja yllättävistä vuodesta 2024 alkaen vaikuttavista rahoitushaasteista johtuen lautakuntia pyydetään tarkastelemaan investointiohjelmia kriittisesti pyrkien keventämään myös lähivuosien 2023-25 investointipainetta.

Lautakunnilta pyydetään osana lausuntoaan esitykset hankkeista, jotka voidaan jättää tekemättä, joita voidaan viivästyttää, joiden laajuutta voidaan karsia tai joiden laatutasosta voidaan karsia tai muuten pienentää tulevien vuosien poistotasoa ja keventää toimintaan kohdistuvaa sopeutustarvetta.

Ehdotus

Esittelijä

Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää antaa lausuntonaan liitteenä olevan lausunnon investointiohjelmista.

Käsittely
Esittelijä Merja Narvo-Akkola ja talouspäällikkö Jarkko Virolainen selostivat asiaa. 
​​​​
Kokoustauko klo 19.40.-19.55.

Keskustelun aikana lautakunta muodosti yksimielisen lisäyksen annettavaan lausuntoon.

Päätös

Lautakunta päätti yksimielisesti antaa liitteenä olevan lausunnon ja lisäksi todeta, että investoinnit ovat tarkoituksenmukaisin säästökohde, jotta pystytään toteuttamaan kaupungin strategian päämääriä ja turvaamaan lakisääteiset tehtävät opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella.

Tiedolla johtamisen varmistamiseksi lautakunta päätti pyytää Mestaritoiminnalta listausta korjaushankkeiden ja uudisrakennushankkeiden ajantasaisista kuntoluokituksista kohteittain. Lisäksi pyydetään ajantasainen arvio maailmantilanteen vaikutuksista investointiohjelman talonrakennusosan kustannusarvioihin.

Lautakunta edellyttää, että investointiohjelman talonrakennusosasta etsitään hankkeiden hankesuunnitelmavaiheessa kymmenen prosentin säästöt.

 

Valmistelija

Jarkko Virolainen, Talouspäällikkö, jarkko.virolainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus lähetti alustavat investointiohjelmat lausuntokierrokselle lautakuntiin kesäkuussa (20.6.2022 § 178). Lautakuntien tulee antaa lausuntonsa ohjelmiin lokakuun aikana.

Lautakunnilta pyydetään lausuntoa investointiohjelman omaa palvelualuettaan koskeviin investointiohjelman osiin. Tavanomaisesti kommentit on pyydetty erityisesti hankkeista, joiden toteuttamiseen voidaan vielä vaikuttaa ts. pääsääntöisesti koskien ohjelmavuosien 2026-32 hankkeita. Poikkeuksellisesta talousohjelman valmistelutilanteesta, investointikustannuspaineista ja yllättävistä vuodesta 2024 alkaen vaikuttavista rahoitushaasteista johtuen lautakuntia pyydetään tarkastelemaan investointiohjelmia kriittisesti pyrkien keventämään myös lähivuosien 2023-25 investointipainetta.

Lautakunnilta pyydetään osana lausuntoaan esitykset hankkeista, jotka voidaan jättää tekemättä, joita voidaan viivästyttää, joiden laajuutta voidaan karsia tai joiden laatutasosta voidaan karsia tai muuten pienentää tulevien vuosien poistotasoa ja keventää toimintaan kohdistuvaa sopeutustarvetta.

KS

Ehdotus

Esittelijä

Kristiina Soots, palvelualuejohtaja, kristiina.soots@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää antaa lausuntonaan liitteenä olevan lausunnon investointiohjelmista.

 

Käsittely

 

Palvelualuejohtaja Kristiina Soots selosti asiaa.  

Lassi Markkanen teki Peter Osipowin ja Kirsi Lahtisen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen; Poistetaan lausunnosta lauseet 

“Tarvittaessa jalkapallonurmien hoito- ja kunnossapitokaluston hankintaa voidaan siirtää vuodelta 2023 vuoteen 2026. Väliaika voidaan toimia edelleen ostopalvelun kautta. Kenttien määrän noustessa kustannustehokkaampaa on hoitaa niitä omalla kalustolla.” 

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti. Tämä sopi hyvinvointilautakunnalle.  

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti antaa liitteenä olevan lausunnon ja lisäksi päätti yksimielisesti hyväksyä Markkasen muutosehdotuksen, jossa lausunnosta poistetaan lauseet: “Tarvittaessa jalkapallonurmien hoito- ja kunnossapitokaluston hankintaa voidaan siirtää vuodelta 2023 vuoteen 2026. Väliaika voidaan toimia edelleen ostopalvelun kautta. Kenttien määrän noustessa kustannustehokkaampaa on hoitaa niitä omalla kalustolla.” 

Valmistelija

Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus lähetti alustavat investointiohjelmat lausuntokierrokselle lautakuntiin kesäkuussa (20.6.2022 § 178). Lautakuntien tulee antaa lausuntonsa ohjelmiin lokakuun aikana.

Lautakunnilta pyydetään lausuntoa investointiohjelman omaa palvelualuettaan koskeviin investointiohjelman osiin. Tavanomaisesti kommentit on pyydetty erityisesti hankkeista, joiden toteuttamiseen voidaan vielä vaikuttaa ts. pääsääntöisesti koskien ohjelmavuosien 2026-32 hankkeita. Poikkeuksellisesta talousohjelman valmistelutilanteesta, investointikustannuspaineista ja yllättävistä vuodesta 2024 alkaen vaikuttavista rahoitushaasteista johtuen lautakuntia pyydetään tarkastelemaan investointiohjelmia kriittisesti pyrkien keventämään myös lähivuosien 2023-25 investointipainetta.

Lautakunnilta pyydetään osana lausuntoaan esitykset hankkeista, jotka voidaan jättää tekemättä, joita voidaan viivästyttää, joiden laajuutta voidaan karsia tai joiden laatutasosta voidaan karsia tai muuten pienentää tulevien vuosien poistotasoa ja keventää toimintaan kohdistuvaa sopeutustarvetta.

HP

Ehdotus

Esittelijä

Harri Palviainen, Kaupunkikehitysjohtaja, harri.palviainen@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää antaa lausuntonaan liitteenä olevan lausunnon investointiohjelmista.

 

Käsittely

Kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus lähetti alustavat investointiohjelmat lausuntokierrokselle lautakuntiin kesäkuussa (20.6.2022 § 178). Lautakuntien tulee antaa lausuntonsa ohjelmiin lokakuun aikana.

Lautakunnilta pyydetään lausuntoa investointiohjelman omaa palvelualuettaan koskeviin investointiohjelman osiin. Tavanomaisesti kommentit on pyydetty erityisesti hankkeista, joiden toteuttamiseen voidaan vielä vaikuttaa ts. pääsääntöisesti koskien ohjelmavuosien 2026-32 hankkeita. Poikkeuksellisesta talousohjelman valmistelutilanteesta, investointikustannuspaineista ja yllättävistä vuodesta 2024 alkaen vaikuttavista rahoitushaasteista johtuen lautakuntia pyydetään tarkastelemaan investointiohjelmia kriittisesti pyrkien keventämään myös lähivuosien 2023-25 investointipainetta.

Lautakunnilta pyydetään osana lausuntoaan esitykset hankkeista, jotka voidaan jättää tekemättä, joita voidaan viivästyttää, joiden laajuutta voidaan karsia tai joiden laatutasosta voidaan karsia tai muuten pienentää tulevien vuosien poistotasoa ja keventää toimintaan kohdistuvaa sopeutustarvetta. 

Ehdotus

Esittelijä

Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää antaa lausuntonaan liitteenä olevan lausunnon investointiohjelmista. 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

Mari Heinonen, laskentasihteeri, mari.heinonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Investointiohjelma 2023-32

Vuosien 2023-32 investointiohjelma on laadittu tilanteessa, jossa kaupungin talouden kantokyky on rajallinen ja näkymät tulevaisuuteen ovat haastavat.

Vuosittaiset nettoinvestoinnit vaihtelevat 20–53 miljoonan euron välillä. 10-vuotiskauden nettoinvestoinnit ovat yhteensä 343 miljoonaa euroa, mikä on 64 miljoonaa vähemmän kuin edeltävässä 10-vuotisohjelmassa. Tästä huolimatta investointiohjelma on mittava. Taloussuunnitelmakaudelle 2023–26 investoinneista ajoittuu 185 miljoonaa eli 54 %. 

Vuoden aikana lisääntynyt taloudellinen epävarmuus heijastuu laadittuun investointiohjelmaan. Huolimatta rakentamiskustannusten noususta ohjelmassa on tähdätty investointien mitoittamiseen kaupungin oletetun taloudellisen kantokyvyn mukaisesti siten, että kaupungin pitkään jatkunut velkaantuminen saadaan pysäytettyä 2020-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. 

Yleisesti investointiohjemaa laadittaessa on pyritty siihen, että

 • ei rakenneta ylikapasiteettia, mikä tarkoittaa investointien ajoittamista palvelutarpeen kasvun mukaisesti 
 • olemassa oleva kapasiteetti hyödynnettään tehokkaasti, mikä vähentää investointitarvetta 
 • talonrakennuksen investoinnit suunnataan kaupungin oman palvelutoiminnan käytössä oleviin tiloihin
 • kaupungin toimintaedellytykset säilytetään hyvinä
 • investoimatta jättäminen tai investointien siirtäminen ei aiheuta lisäkustannuksia tai tulomenetyksiä tulevina vuosina
 • korjausvelka pidetään kurissa
 • ohjelmat synkronoidaan keskenään, jolloin menot toteutuvat mahdollisimman vähän ennen kertyviä tulovirtoja   
 • mahdollistetaan investoinnit, joilla parannetaan kaupungin palvelujen tuottavuutta tai tehostetaan tilankäyttöä, ja jotka siten pienentävät toiminnasta aiheutuvia käyttökuluja jatkossa.

Talonrakennus
Talonrakennuksen investointiohjelma on linjassa hyvinvoinni sekä opetuksen ja kasvatuksen palveluverkkosuunnitelmien kanssa. 

Talonrakennuksen investointiohjelmaan käytetään ohjelmakaudella 5-26 miljoonaa euroa vuodessa ja yhteensä 134 miljoonaa euroa. Investointitarpeet ovat erityisen suuret alkuvuosina. Suurimmat hankkeet kaudella ovat uuden Jykin laajennus ja Kansakoulunkadun perusparannus, Mankalan koulun korjaus ja Kartanon koulun hanke sekä loppuvuosille ajoittuva Uimahalli-investointi.

Talonrakennuksen investointiohjelmasta osa hoidetaan kiinteistöallianssin kautta ns. allianssi-investointeina. Allianssi-investoinnit kohdistuvat kaupungin omistaman rakennuskannan korjausvelan hallintaan ja tilamuutoksiin. Peruskorjaus-, sisäilmaparannus ja muutosinvestointien lähtökohtana on palveluverkon kunnossapito nykyisten ja muuttuvien palvelutarpeiden mukaisena. Rakennuskannan uudistuessa ja kohteiden määrän vähentyessä peruskorjausmäärärahatarve vähenee ja se on pudotettu vaiheittain nykyisestä 8 miljoonasta eurosta 4,5 miljoonaan euroon vuodesta 2027 alkaen.

Kunnallistekniikan investoinnit
Kunnallistekniikan rakentamisohjelma on jaettu infran ylläpitoinvestointeihin ja uusiin alueisiin. Infran ylläpitoinvestointeihin sisältyy olevien rakenteiden ylläpito ja perusparannukset ja uusiin alueisiin kaupungin vetovoiman lisäämiseen kohdistuvien uusien alueiden ja muiden hankkeiden kunnallistekniikan rakentaminen. Uusien alueiden rakentamisella mahdollistetaan kaupungin kasvu ja elinvoiman lisääminen ja kohteet kytkeytyvät maan myyntiin. 

Kunnallistekniikan rakentamiseen käytetään investointiohjelmakaudella 5-14 miljoonaa euroa vuodessa ja yhteensä 87,5 miljoonaa euroa. Summa jakautuu noin puoliksi uusien alueiden ja infran ylläpidon välillä. 

Liikuntapaikkainvestoinnit

Liikuntapaikkarakentaminen sisältää kaikki liikuntapaikkoihin, -kenttiin ja -alueisiin sisältyvät kustannukset ml. rakennelmat ja liikuntahalleja ja -laitoksia kevyemmät rakennukset. Kokonaisuuteen kohdistuvat investointivaraukset ovat ennen vuotta 2020 sisältyneet osin kunnallistekniikan ja osin talonrakennuksen hankkeisiin. 

Liikuntapaikkarakentamisen merkittävimmät hankkeet ovat Keskuskentän perusparannus ja Juholanmäen alueen liikuntaolosuhteiden rakentaminen vuosina 2023- 26. Liikuntapaikkarakentamiseen käytetään investointiohjelmakaudella 0,2 - 5,5 miljoonaa euroa vuodessa ja yhteensä 15,9 miljoonaa euroa.

Järvenpään veden investoinnit

Järvenpään Veden hankkeet kytkeytyvät tiivisti kunnallistekniikan investointeihin. Ohjelmakauden merkittävimmät investointihankkeet ovat Bulevardi-korttelin ympäristössä tapahtuva rakentaminen, Poikkitien yritysalue ja Ainolan aluekeskus, Haarajoen asemanseutu, kaupungintalon alue ja Lehmustien pientalotonttien alue. Järvenpään Veden omana hankkeena on Kaakkolan alueella tapahtuva vesihuollon uusiminen.

Järvenpään veden investoinnit kasvavat kaudella 5,5 miljoonasta eurosta 6 miljoonaan euron vuositasoon johtuen mm. Haarajoen asemanseudun kunnallistekniikan rakentamisesta. Tähän liittyy siirtopaineviemärin rakentaminen Pellonkulmasta Ristinummelle. Veden investoinnit rahoitetaan veden asiakasmaksuilla. 

Irtaimisto ja kehitysinvestoinnit

Irtaimistoinvestointeihin kuuluu investoinnit koneisiin, kalustoon ja laitteisiin sekä aineettomiin hyödykkeisiin kuten tietojärjestelmiin. Irtaimistoinvestointien painopiste on ICT-sidonnaisissa toiminnan kehitystehtävissä. Toiminnan kehittämisen yhteydessä kehitetään ja modernisoidaan ICT-ratkaisuja. Kehitystehtäviä edistetään kuuden hankekokonaisuuden alla, joita ovat arkkitehtuuri ja integraatiot, digitaalisten palvelujen kehittäminen, palvelujärjestelmien kehittäminen, perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto, tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen ja tietovarannot. Vastuu ICT investoinneista on konsernipalveluilla. Muut irtaimistoinvestoinnit ovat vähäisiä pääasiassa kalustohankintoja. 

Irtaimistomääräraha vaihtelee lähivuosien 2,3 miljoonan euron ja loppuvuosien arvioidun 700 tuhannen euron välillä vuosittain.

Kehitysinvestointeihin on vuosittain varattu taloussuunnitelmavuosille 500te ja vuodesta 2027 alkaen 1 miljoonan euron määräraha tuottavuus- ja vetovoimainvestointeihin. Kehitysinvestointien toteuttamisen edellytyksenä on kannattavuuslaskelma, jolla osoitetaan selkeästi, että investointi maksaa itsensä takaisin menosäästöinä tai tulolisäyksinä. Kaupunginjohtaja päättää yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämisestä 100 000 euroon ja sen ylittävistä hankkeista päättää kaupunginhallitus.  

Osakkeet

Osakkeiden investointiohjelma sisältää maankäyttöön ja kaupungin alueelliseen kehitykseen liittyen viimeiset Perhelä-yhtiöiden osakkeiden myynnit vuonna 2023, ja Ainolan pysäköintiyhtiön pääomittamisen. HSL-kuntayhtymän osakkeiden merkintävaraus on poistettu ohjelmasta. Lisäksi Terveystalon vuosittain perittävät rahoitusvastikkeet näkyvät menona osakkeissa.

Maanostot ja myynnit

Maanostoihin on varattu vuosittain 0,7-6,5 miljoonaa euroa. Määrärahaan sisältyy myös rakennusten purkukustannuksia. Maanmyyntien arvio perustuu kaupunkikehityksen selvityksen maanmyyntipotentiaalista, josta vuosittain on huomioitu 80 % toteutuvina myynteinä. Tontin myyntihinnasta keskimäärin 15% on kirjattu investointiosaan maa-alueiden tasearvoa vastaavasti. Loppuosa maanmyyntituloista kirjautuu maanmyyntivoitoksi kaupungin tulokseen. 

Maan myynnit ovat kytköksissä kunnallistekniikan uusien alueiden investointien kanssa. Alueiden myyntitulot ylittävät pääsääntöisesti kohteiden investointikustannukset.

Investointiohjelma ja kaupungin talous

Kaupungin tulorahoitus ei riitä rahoittamaan investointeja, mistä johtuen kaupungin nopea velkaantuminen jatkuu vuoteen 2026 asti. Velkamäärä on vuonna 2026 noin 318 miljoonaan euroa ja laskee 265 miljoonaan ohjelmakauden lopussa. Lainamäärän kasvaessa ja kaupungin rahoituspohjan kaventuessa hyvinvointalueuudistuksen seurauksena lainanhoitokulujen merkitys kaupungin talouden tasapainolle kasvaa oleellisesti erityisesti, koska korkotasot ovat nousseet merkittävästi.

Investointiohjelman päivittäminen ja seuranta

Investointiohjelma päivitetään vuosittain kaupungin kaikkien palvelualueiden ja Mestaritoiminta Oy:n yhteistyönä. Päivitys on tarpeen, jotta voidaan varmistaa ennakoitujen ja toteutuneiden toimintaympäristömuutosten ja suunnitelmien yhdenmukaisuus.

Investointien ohjelmointi ja kustannusten arviointi on sitä tarkempaa, mitä lähempänä investointivuosi on nykyhetkeä. Ohjelma on päivitystä silmällä pitäen jaettu ajallisesti kolmeen jaksoon: toteutus-/rakentamisvaiheeseen (vuodet 2023-25), kehitys-/yleissuunnitteluvaiheeseen (vuodet 2026-28) ja palveluverkko/-hankesuunnitteluvaiheeseen (vuodet 2029-32). Investointiohjelmaan tehtävät muutokset keskittyvät vuosittaisissa päivityksissä pääosin toteutusvaiheen jälkeisiin vuosiin ts. hankkeisiin, joista ei vielä ole päätöstä. Palvelualueet voivat tehdä esityksiä uusista kehitys- ja palveluverkkovaiheen investoinneista investointiohjelmaa päivitettäessä.

Alustava investointiohjelma laaditaan muuttuneiden tietojen ja tarpeiden mukaisesti ja lähetetään ennen lopullista päätöksentekoa lautakunnille kommentoitavaksi. 

Investointiohjelman toteutumista seurataan osana talouden kuukausi- ja osavuosiraportointia talousarviovuodelle ajoittuvien hankkeiden osalta. Kehitys- ja palveluverkkovaiheen investointeja tarkastellaan vain investointiohjelmaa päivitettäessä tarkentuneiden korjaus- ja palvelutarvearvioiden ja palveluverkkoselvitysten pohjalta.

Nyt hyväksyttävä investointiohjelma luo puitteet tulevien vuosien investointiohjelmille. Seuraavan päivityksen lähtökohtana on nyt hyväksyttävä ohjelma, jota täsmennetään edellä mainituin perustein vuoden kuluttua. Päivityksen painopiste on jatkossakin lähtökohtaisesti neljän-kymmenen vuoden päässä ohjelman hyväksymisajankohdasta. Hankkeiden keskeytyessä tai toimintakentän muuttuessa radikaalisti voi hanke poikkeuksellisesti palata toteutusvaiheesta kehitysvaiheeseen tai nousta toteutettavaksi normaalia päätösaikataulua nopeammin.   

Lautakuntien lausunnot 

Lauta- ja johtokunnat ovat antaneet lausuntonsa alustavaan investointiohjelmaan kaupunginhallituksen 20.6.2022 § 178 pyynnön mukaisesti lokakuun aikana. Kommentit pyydettiin omaa palvelualuetta koskien erityisesti hankkeista,​ joista ei vielä ole päätöksiä ja joihin näin ollen voidaan vielä vaikuttaa, mikä talonrakennuksen, kaupunkitekniikan, Järvenpään Veden ja liikuntapaikkarakentamisen ohjelmien osalta tarkoittaa ensisijaisesti ohjelmavuosien 2026-​32 hankkeita. 

Poikkeuksellisesta talousohjelman valmistelutilanteesta, investointikustannuspaineista ja yllättävistä vuodesta 2024 alkaen vaikuttavista rahoitushaasteista johtuen lautakuntia pyydettiin talousjohtajan tarkennetun ohjeen mukaisesti tarkastelemaan investointiohjelmia kriittisesti pyrkien keventämään myös lähivuosien 2023–25 investointipainetta.​ Lautakunnilta pyydettiin esitykset hankkeista, jotka ​voidaan jättää tekemättä, ​joita voidaan viivästyttää, joiden laajuutta voidaan karsia tai ​joiden laatutasosta voidaan karsia. Lautakuntien tunnistamat karsintaehdotukset ja muut alustavan ohjelman jälkeen tehdyt muutokset pienensivät investointiohjelmaa 28 miljoonalla eurolla. Kaikki lautakuntien tekemät karsintaesitykset on sisällytetty investointiohjelmaan.

Kooste voimassa olevaan investointiohjelmaan tehdyistä muutoksista on pykälän oheismateriaalina.  

KR

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan vuosien 2023-32 investointiohjelman.

 

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa. 

Tomi Passi teki Mikko Taavitsaisen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: 

"Vähennetään investointien varauksia 2 Me vuosina 2024-2032. "

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota täydennetään tarvittaessa nimenhuutoäänestyksellä, sekä äänestysjärjestykseksi seuraava:   

JAA: esittelijän pohjaehdotus 

Ei: Passin muutosesitys 

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 4 (JAA) - 6 (EI) - 0 (TYHJÄ) hyväksyneen Passin muutosehdotuksen.  

 

Pirjo Komulainen teki Eemeli Peltosen ja Katri Kuusikallion kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: 

“Esitän, että investointiohjelmaan sisällytetään siitä karsitut Vanhankylänniemen kehittämisohjelman mukaiset investoinnit 2024-2028 (3,651 Me). Vastaava summa vähennetään kehitysinvestointien varauksesta 2023-2032 (8,0 Me) ja/tai muualta ohjelmasta. Siten investointitaso ei kasva investointiohjelmakaudella esitetystä.” 

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota täydennetään tarvittaessa nimenhuutoäänestyksellä, sekä äänestysjärjestykseksi seuraava:   

JAA: esittelijän päätösehdotus

EI: Komulaisen muutosehdotus

Päätösehdotuksen mukaisesti. 

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 6 (JAA) - 4 (EI) - 0 (TYHJÄ) hyväksyneen esittelijän päätösehdotuksen.  

 

Kokoustauko pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.02-18.12 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin äänestysten jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti seuraavalla muutoksella: 

 • Vähennetään investointien varauksia 2 Me vuosina 2024-2032. 

Äänestystulokset

 • Kyllä 4 kpl 40%

  Eemeli Peltonen, Henry Berg, Pirjo Komulainen, Katri Kuusikallio

 • Ei 6 kpl 60%

  Tomi Passi, Ismo Nöjd, Mikko Taavitsainen, Laura Virkkunen, Willem van Schevikhoven, Riitta Saarnivuo

 • Kyllä 6 kpl 60%

  Riitta Saarnivuo, Willem van Schevikhoven, Ismo Nöjd, Mikko Taavitsainen, Laura Virkkunen, Henry Berg

 • Ei 4 kpl 40%

  Eemeli Peltonen, Pirjo Komulainen, Katri Kuusikallio, Tomi Passi

Valmistelija

 • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 304

Kaupunginhallituksen päättämä investointien varausten pienentäminen 2 Me vuosina 2024-​2032 on ohjelmassa kohdennettu vuosille 2027-32. Karsinta on toteutettu

 • vähentämällä kehitysinvestoineista 50 te/vuosi 2027-32, yhteensä 300te
 • vähentämällä talonrakennuksen allianssi-investointesta 100 te/vuosi 2027-32, yhteensä 600te
 • siirtämällä kunnalistekniikan uudisalueinvestoinneissa kaupungintalon alueen/Rock-hankkeen käynnistämistä vuodella eteenpäin 2031 --> 2032  (vaikutus 1,1Me)

Investointiohjelmaraporttiin ja oheismateriaaliin on tehty muutoksia vastaavat korjaukset. 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan vuosien 2023-32 investointiohjelman.

Päätös

Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 34 JAA-ääntä, 14 EI-ääntä, 3 TYHJÄÄ kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Vt. kaupunginjohtaja Iiris Laukkanen ja talousjohtaja Kirsi Rinne selostivat § 99 ja § 100.

Pidettiin kokoustauko klo 18.41-18.55.

Käsittelyn kuluessa Pirjo Komulainen teki Jaana Syrjäsen kannattamana muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti:

Esitän, että investointiohjelmaan sisällytetään siitä karsitut Vanhankylänniemen kehittämisohjelman mukaiset investoinnit 2024- 2028 (3,651 M€). Vastaava summa vähennetään muualta ohjelmasta. Investointiohjelman seuraavan päivityksen yhteyteen syksyllä 2023 valmistellaan esitys siitä, mistä karsinta toteutetaan. Siten investointitaso ei kasva investointiohjelmakaudella esitetystä.

Talousjohtaja Kirsi Rinne kommentoi tehtyä muutosehdotusta.

Pidettiin neuvottelutauko klo 19.14-19.20.

Pirjo Komulainen täsmensi muutosehdotustaan seuraavasti: katetaan kehitysinvestoinneista.

Jaana Syrjänen kannatti täsmennettyä muutosehdotusta.

Talousjohtaja Kirsi Rinne kommentoi täsmennettyä muutosehdotusta.

Äänestystulokset

 • Kyllä 34 kpl 67%

  Vesa Müller, Laura Virkkunen, Jorma Piisinen, Petri Perta, Seppo Heino, Willem van Schevikhoven, Sean McLoughlin, Mia Rundgren, Pepe Makkonen, Tero Rantanen, Timo Ijäs, Riina Kurkinen, Hanna Partanen, Sari Sillanmäki-Kuokkanen, Petri Graeffe, Ismo Nöjd, Peter Osipow, Tiia Östberg, Hanna Graeffe, Mikko Taavitsainen, Henry Berg, Tom Boman, Reetta Nick, Nea Karenius, Petri Ovaska, Raimo Finér, Katri Kuusikallio, Markku Tenhunen, Taru Deniz, Tuija Kuusisto, Tiia Lintula, Riikka Juuma, Arto Luukkanen, Tarja Edry

 • Ei 14 kpl 27%

  Taru Salmivuori, Eemeli Peltonen, Pirjo Komulainen, Lassi Markkanen, Emmi Mäkinen, Jenni Marttinen, Katja Repo, Mikko Perkoila, Jaana Syrjänen, Tomi Passi, Satu Tuominen, Mimmi Launiala, Anna Pulkkinen, Seppo Fahlström

 • Tyhjä 3 kpl 6%

  Satu Haaparanta, Ville Mustonen, Esko Lappalainen