Kaupunginvaltuusto, kokous 12.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Esitys ja kysely kunnille pakolaisten vastaanottoon varautumisesta, kuntapaikoista päättämisestä ja lisäkuntapaikoista vuodelle 2023

JARDno-2022-2064

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Arja Loima, maahanmuuttotyön erityisasiantuntija, arja.loima@jarvenpaa.fi

Perustelut

Uudenmaan ELY-keskus esittää, että kunnat varautuvat pakolaisten vastaanottoon. Osana varautumista kuntia pyydetään tekemään päätöksiä vuodelle 2023 kohdentuvista lisäkuntapaikoista. 

Tällä hetkellä Uudenmaan ELY-keskuksen alueella asuu noin 7 500 tilapäistä suojelua saavaa, joista osa tulee tarvitsemaan kuntapaikan haavoittuvan asemansa tai muun syyn perusteella. ELY-keskuksen arvion ja aikaisemman kokemuksen perusteella, suurin osa turvapaikkaprosessin kautta tulleista siirtyy kuntiin itsenäisesti tai vastaanottojärjestelmän avustamana. Uusia lisäpaikkojen tarve Uudenmaan kunnista arvioidaan olevan 2 500 eli 50-150 per kunta. Suunnitelmallinen vastaanotto tukee kuntien kotoutumista edistävää työtä ja palveluiden järjestämistä.

Kuntia pyydetään 20.12.2022 mennessä tekemään päätöksiä vuodelle 2023 kohdentuvista lisäkuntapaikoista. Uudenmaan ELY:n arvion mukaan tarvetta on 50-150 lisäpaikalle/kunta. Paikkoja tarvitaan tilapäistä suojelua saaville ukrainalaisille.

Ukrainalaisille on myönnetty oleskelulupa, joka on tilapäinen ja enintään vuoden mittainen. Sisäministeriö valmistelee tilapäisen suojelun jatkamista erillislailla. Tilapäisen suojelun perusteella Suomessa myönnetty oleskelulupa jatkuisi suoraan lain nojalla sen ajan, kun tilapäinen suojelu EU:ssa jatkuu. Kotoutumislakia on esitetty muutettavaksi 1.3.2023 alkaen siten, että myös tilapäistä suojelua saavat, jotka saavat kotikunnan ja siirtyvät vastaanottojärjestämästä kunnan palvelujen piiriin, sisältyisivät kuntaan osoittamisen ja kuntakorvausten piiriin. 

Pakolaisista maksetaan kunnalle valtionosuuksia muiden kuntalaisten tapaan. Tämän lisäksi valtio korvaa pakolaisten vastaanottoa koskevan sopimuksen tehneille kunnille pakolaisista aiheutuvia kustannuksia kotoutumislain mukaisesti. Kotoutumislakiin on esitetty muutosta 1.3.2023 alkaen siten, että myös tilapäistä suojelua saavat, joilla on kotikunta, sisältyisivät korvausten soveltamisen piiriin. Kunnalle voidaan maksaa korvauksia itsenäisesti kuntaan muuttavista sekä kuntapaikalle muuttavista pakolaisista.

Kunta vastaa asunnon ja palvelujen järjestämisestä kuntapaikalle vastaanottamalleen henkilölle. Kuntien tulee varautua järjestämään peruspalvelut ja kotoutumista edistävät palvelut myös itsenäisesti kuntaan muuttaville. Vuoden 2023 alusta lukien palvelujen järjestämisessä on huomioitava sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuun siirto hyvinvointialueille. Kunnan on tehtävä hyvinvointialueen kanssa yhteistyötä palvelujen yhteensovittamiseksi ja varmistamiseksi.

Järvenpää osoittaa vuosittain 15 kuntapaikkaa pakolaisille (Kotoutumisen edistämisen ohjelma, KV14.2.22 § 7), jotka saapuvat Suomeen kiintiöpakolaisina tai turvapaikkaprosessin kautta. 

Järvenpäässä toimii Kotokunta Oy:n asuntoperusteinen vastaanottokeskus, jonka vastaanottopalveluiden piirissä on noin 700 (paikkoja 870) olevaa tilapäistä suojelua saavaa ukrainalaista (11/2022), jotka ovat asutettuna Järvenpäähän. Näistä henkilöistä osa hakee itsenäisesti asunnon ja rekisteröityy Järvenpäähän vuoden 2023 aikana. Järvenpään vastaanottokeskuksessa arvioidaan, että kuntapaikka tarvitaan noin 35 henkilölle. Nämä henkilöt ovat haavoittuvassa asemassa ja tarvitsevat tuetun siirtymisen kunnan palveluihin.

KS

Ehdotus

Esittelijä

Kristiina Soots, palvelualuejohtaja, kristiina.soots@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle kuntapaikkojen lisäämistä 35:llä paikalla haavoittuvassa asemassa oleville Järvenpäässä asuville ukrainalaisille vuonna 2023.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

  • Arja Loima, maahanmuuttotyön erityisasiantuntija, arja.loima@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 307

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kuntapaikkojen lisäämisen 35:llä paikalla haavoittuvassa asemassa oleville Järvenpäässä asuville ukrainalaisille vuonna 2023.

Päätös

Hyväksyttiin kaupunginhallituksen päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Pidettiin kokoustauko ennen pykälän käsittelyä klo 20.17-20.25.

Palvelualuejohtaja Kristiina Soots selosti asiaa.