Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen hyvittäminen 13.5.-31.8.2020

JARDno-2020-768

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Mäkelä, varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuksen asiakasmakuista säädetyn lain 9 §: mukaan kuukausittainen maksu peritään myös lapsen tilapäisen poissaolon ajalta. Tästä poiketen, jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden maksua ei peritä lainkaan. Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Valtioneuvosto on valmiuslain käyttöönottoon liittyen antanut 17.3. asetuksen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista. Asetuksen 2 §:n mukaan Kunta voi luopua varhaiskasvatuksesta annetun lain (540/2018) mukaisen varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muutoin. Valmiuslaki on 17.3. annetun käyttöönottoasetuksen nojalla voimassa 18.3-13.4.2020. Valtioneuvosto on suositellut, että kaikki ne huoltajat, jotka pystyvät hoitamaan lapsensa kotona tänä aikana, menettelevät niin. Lisäksi valtioneuvosto on esittänyt toivomuksen, että varhaiskasvatuksen järjestäjät eivät perisi varhaiskasvatusmaksuja tältä ajalta. Mainitulle ajalle varhaiskasvatuksen toimintapäiviä tulee yhteensä 17 päivää.

Perheiden tilanteen kannalta on perusteltua, että poikkeustilan ajalta varhaiskasvatusmaksuja ei Järvenpäässä peritä kunnallisen varhaiskasvatuksen osalta niiltä päiviltä, kun perheet eivät tuo lapsiaan kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Hyvittäminen tehdään niin, että kunkin valmiuslain voimassaolon ajalta kunkin kuukauden maksussa hyvitetään niiden toimintapäivien määrä, kun lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa ja poissaolosta on etukäteen ilmoitettu.

Yhden kuukauden asiakasmaksukertymä on noin 280 000 euroa. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrän ennakoidaan olevan poikkeusajalla noin 15  % lasten kokonaismäärästä. Mikäli hyvityskäytäntöä muutetaan esitetyn mukaisesti, arvioidaan vaikutuksen olevan asiakasmaksukertymään olevan noin 170 000 euroa nyt ilmoitetun poikkeustilan ajalta.

Toimivalta

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

TL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että valmiuslakiin liittyvien varhaiskasvatuksen järjestämisvelvoitetta rajaavien asetusten voimassaolon aikana varhaiskasvatusmaksuja ei peritä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa niiltä päiviltä, kun lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen ja poissaolosta on etukäteen ilmoitettu.

 

Käsittely

Tiia Lintula ja Jarno Hautamäki poistuivat ilmoittaen esteellisyydestä. Esteellisyyden peruste hallintolain 28 § 1 momentin kohta 3. 

Keskustelun kuluessa esittelijä täydensi päätösehdotustaan siten, että mahdollisuus yksityisen päivähoidon asiakasmaksujen hyvittämiseen selvitetään ja asia tuodaan päätöksentekoon viipymättä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti siten täydennettynä, että mahdollisuus yksityisen päivähoidon asiakasmaksujen hyvittämiseen selvitetään ja asia tuodaan päätöksentekoon viipymättä. 

Valmistelija

Mikko Mäkelä, varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valtioneuvosto on valmiuslain käyttöönottoon liittyen antanut 17.3.Asetuksen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista.

Asetuksen 2 §:n mukaan kunta voi luopua varhaiskasvatuksesta annetun lain (540/2018) mukaisen varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muutoin.

Arvion lapsen hoidon tarpeesta tekevät viime kädessä lapsen vanhemmat tai muut huoltajat. Mikäli lapsi tarvitsee hoitoa valmiuslain ollessa voimassa, sitä ei välttämättä pystytä kaikissa tapauksissa järjestämään lapsen normaalissa varhaiskasvatusyksikössä.

TL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpää luopuu varhaiskasvatuksesta annetun lain (540/2018) mukaisen varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta valmiuslain ollessa voimassa,  jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muutoin.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Arja Korhonen, opetusjohtaja, arja.korhonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: perusopetuksen erityisasiantuntija Anne Peltola ja oppimisen ja koulunkäynnin tuen päällikkö Tiina Erkkilä-Wahtera

Koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä ja siitä perittävistä maksuista säädetään perusopetuslaissa. Lain 48 f § mukaan iltapäivätoiminnasta voidaan määrätä kuukausimaksu, jonka suuruuden päättää kunta laissa määriteltyjen rajojen puitteissa.

Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan. Jos iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Maksusta peritään vain puolet myös silloin, kun lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja. Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunnan päätöksen 12.12.2017 § 44 mukaisesti iltapäivätoiminnasta peritään kiinteä kuukausimaksu, joka tuloperusteisesti voidaan puolittaa tai jättää perimättä kokonaan. Maksun suuruus on 106 euroa kuukaudessa, eikä kuukauteen sisältyvien koulupäivien määrällä ole merkitystä. Iltapäivätoiminnan paikan irtisanomiseksi toimintakauden aikana, tulee huoltajan toimittaa kaupungin kirjaamoon allekirjoitettu irtisanominen perusteluineen vähintään 1 kalenterikuukausi ennen viimeisen läsnäolokuukauden loppua.

Osallistuminen koululaisten iltapäivätoimintaan oli tavanomaisella tasolla ajalla 2.3-13.3.2020, eli kymmenen päivän ajan. 16.3.2020 osallistujien määrä oli alle puolet toiminnassa mukana olevista ja etäopetukseen siirtymistä edeltävänä iltapäivänä 17.3.2020 paikalla oli ainoastaan muutamia oppilaita/koulu. 18.3.2020 alkaen toimintaa ei ole tarjottu Järvenpään seurakunnan neljässä toimipisteessä lainkaan. Lähiopetukseen osallistuvien, noin 25 oppilaan iltapäivätoiminta on järjestetty lähiopetuspaikoissa.

Koska toimintaa on poikkeustilanteen takia tarjottu vain lähiopetukseen osallistuville oppilaille, on perusteltua puolittaa maaliskuun toimintamaksu kotiin jääneiden oppilaiden osalta. Lisäksi perheiden tilanteen kannalta on perusteltua jättää vaatimatta kirjallinen irtisanominen toiminnasta pois jäädessä, sekä luopua samalla yhden kalenterikuukauden pituisesta irtisanomisajasta. Tällöin maksua ei peritä lainkaan, mikäli lapsi ei osallistu toimintaan koko kalenterikuukauden aikana huhti- ja toukokuussa.

Puolittamisen kustannusvaikutus kaupungin tuloihin olisi maaliskuussa -18.000€ sekä palvelua tuottavien Järvenpään seurakunnan tuloihin -4.000€ ja Kristillinen kouluun tuloihin -1.250. Mikäli toimintaa ei pystytä enää kevätkaudella lainkaan on kustannusvaikutus kaupungin tuloihin noin -34.000€/kk, Järvenpään seurakunnan tuloihin -8.000€/kk ja Kristillisen koulun tuloihin - 2.500€/kk. 

Toimivalta

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

TL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää että,

 1.  koululaisten iltapäivätoiminnan maaliskuun toimintamaksu puolitetaan kaikilta toimintaan osallistuvilta pois lukien lähiopetuksen aikana toimintaan osallistuneet. 
   
 2. huhtikuun ja toukokuun osalta ei vaadita irtisanoutumista toiminnasta. Mikäli lapsi ei kalenterikuukauden aikana huhti- tai toukokuussa osallistu lainkaan toimintaan, jätetään toimintamaksu perimättä. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Mikko Mäkelä, varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpäässä kunnallisen varhaiskasvatuksen lisäksi palvelua järjestävät yksityiset palveluntuottajat. Yksityisessä päiväkodissa järjestettävää varhaiskasvatusta varten kunta myöntää lapselle palvelusetelin, joka korvaa osan kustannuksista. Palvelusetelipäiväkodin asiakasmaksu on perheelle sama kuin kunnallisen päiväkodin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Palvelusetelipäiväkoti voi lisäksi halutessaan periä perheeltä 1-30 € kuukaudessa kunnallisen päiväkodin asiakasmaksua suurempaa maksua.

Palvelusetelin suuruus riippuu lapsen iästä, tuntimäärästä sekä tuen tarpeesta. Palvelusetelin perushinta on enintään 820 € kuukaudessa yksityisessä päiväkotitoiminnassa. Lapsen iän ja varhaiskasvatustarpeen mukaiset kertoimet ovat seuraavat:

ikäkerroin:

 • Alle 3-vuotiaat lapset, kerroin 1,55
 • 3 vuotta täyttänyt lapsi, kerroin 1

varhaiskasvatusaikakerroin (kuukausituntimäärät on laskettu 21 päivän mukaan):

 • Kokoaikainen varhaiskasvatus (147 tuntia kuukaudessa tai enemmän), kerroin 1,0
 • Osa-aikainen varhaiskasvatus
  • kerroin 0,5: keskimäärin enintään 20 tuntia viikossa, 84 tuntia kuukaudessa
  • kerroin 0,6: keskimäärin enintään 25 tuntia viikossa, 85-105 tuntia kuukaudessa
  • kerroin 0,75: keskimäärin enintään 34 tuntia viikossa, 106–146 tuntia kuukaudessa
 • Esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus, kerroin 0,46
 • Varhaiserityiskasvatus, kerroin 1,1 - 2,0

Palveluntuottajalle maksetun palvelusetelin arvosta vähennetään perheiden maksama kuukausittainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukainen varhaiskasvatusmaksu. Tällä hetkellä myönnettyjen palvelusetelien keskiarvo on  646 euroa, joka muodostuu siten, että alle 3-vuotiaan kokoaikaisen varhaiskasvatuksen setelin keskiarvo on ollut 1050 € ja yli 3-vuotiaan kokoaikaisen varhaiskasvatuksen setelin keskiarvo 665 euroa. Pienemmillä tuntiluokilla olevien alle 3-vuotiaden setelien arvot ovat olleet 508-781 euroa, yli 3-vuotiaiden 339-487 euroa sekä esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksessa olevien 275 euroa kuukaudessa.

Valtioneuvosto on valmiuslain käyttöönottoon liittyen antanut 17.3. asetuksen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista, jotka liittyvät Korona-viruksen leviämisen ehkäisemiseen. Valtioneuvosto on suositellut, että kaikki ne huoltajat, jotka pystyvät hoitamaan lapsensa kotona tänä aikana, menettelevät niin. Lisäksi valtioneuvosto on esittänyt toivomuksen, että varhaiskasvatuksen järjestäjät eivät perisi varhaiskasvatusmaksuja tältä ajalta

Kaupunginhallitus on päättänyt 31.3.2020 kokouksessaan (§ 92), että Järvenpään kunnallisessa varhaiskasvatuksessa asiakasmaksuja ei peritä Korona-viruksesta johtuvan poikkeustilanteen aikana siltä ajalta, kun lapsi on pois varhaiskasvatuksesta ja poissaolosta on ilmoitettu etukäteen. Lasten ja perheiden yhdenvertaisen kohtelun sekä virusepidemian ehkäisemisen näkökulmasta on perusteltua, että myöskään yksityisessä varhaiskasvatuksessa maksua ei tältä ajalta periltä, mikäli lapsi on varhaiskasvatuksesta yhtäjaksoisesti pois vähintään viikon (viisi toimintapäivää) ja poissaolosta on ilmoitettu etukäteen.

Palvelusetelillä toimivissa yksityisissä päiväkodeissa on tällä hetkellä yhteensä 503 lasta. Näistä 158 on ilmoittanut tarvitsevansa poikkeustilanteenkin aikana varhaiskasvatusta, mutta todellisuudessa läsnäolijoiden määrä on ollut pienempi. Mikäli näille poissaolostaan jo ilmoittaneille hyvitetään asiakasmaksut täysimääräisenä, tulee kustannukseksi keskimääräisellä palvelusetelin arvolla noin 60 000 euroa kuukaudessa. Mikäli hyvityksen myötä useampi perhe pitää lapsensa kotona ja ilmoittaa poissaolosta, kasvavat kustannukset samassa suhteessa siten, että laskennallisesti suurin mahdollinen kustannus hyvityksestä on noin 84 000 euroa kuukaudessa.

Käytännössä hyvittäminen tehdään niin, että yksityisille päiväkodeille maksetaan täyden palvelusetelin arvo sitä ajalta, kun lapsi on pois varhaiskasvatuksesta ja samalla palveluntuottajia velvoitetaan olemaan perimättä kuukausimaksua tältä ajalta. Lisäksi edellytetään, että palveluntuottajat eivät peri tältä ajalta mahdollista enintään 30 euron suuruista lisämaksua. Hyvitykset lasketaan aina edellisen kuukauden osalta palveluntuottajien jälkikäteen toimittamien päiväkirjojen pohjalta takautuvasti siten, että vain viikon yhtämittainen ja sitä pidempi poissaolo huomioidaan.

Palvelusetelisääntökirjan mukaan mikäli perhe ei käytä heille myönnettyä palveluseteliä yhtäjaksoisesti 60 päivään kesäloma-ajan (kesäkuu, heinäkuu, elokuu) ulkopuolella, oikeus palveluseteliin lakkaa. Poikkeustilanteesta johtuvien poissaolojen ajalta ei ole perusteltua lopettaa palveluseteliä, vaikka 60 päivän poissaolo toteutuisi.

Toimivalta

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

TL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää:

 1. että valmiuslakiin liittyvien varhaiskasvatuksen järjestämisvelvoitetta rajaavien asetusten voimassaolon aikana yksityisille varhaiskasvatuksen tuottajille kompensoidaan menetetyt asiakasmaksutulot niiden viikkojen osalta, kun lapsi ei osallistu palvelusetelillä tuotettuun varhaiskasvatukseen ja poissaolosta on etukäteen ilmoitettu. Maksujen perimättä jättäminen kompensoidaan palveluntuottajille palvelusetelin arvossa. Lisäksi kompensoinnin ehtona on, että palvelujen tuottajat eivät peri myöskään mahdollisia lisämaksuja samalta ajalta.
 2. että valmiuslain voimassaolon aikana ei sovelleta palvelusetelisääntökirjan kirjausta palvelusetelin katkaisemisesta yli 60 päivän yhtäjaksoisesta poissaolosta.
 3. valtuuttaa varhaiskasvatusjohtajan päättämään tarkemmasta menettelystä maksujen kompensoinnin käytännön toteutuksessa.

 

Käsittely

Esittelijä muutti päätösehdotuksen kohtaa 2 seuraavasti:

"että 13.5.2020 mennessä arvioidaan tuottajakohtaisesti, tuleeko valmiuslain voimassaolon aikana soveltaa palvelusetelisääntökirjan kirjausta palvelusetelin katkaisemisesta yli 60 päivän yhtäjaksoisesta poissaolosta."

Asian käsittelyn aikana Ulla-Mari Karhu ja Tiia Lintula ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyyn ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa. (Peruste: HL 28.1 §  Karhu: 5-kohta ja Lintula: 3-kohta)

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Mikko Mäkelä, varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuksen asiakasmakuista säädetyn lain 9 §: mukaan kuukausittainen maksu peritään myös lapsen tilapäisen poissaolon ajalta. Tästä poiketen, jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden maksua ei peritä lainkaan. Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Valtioneuvosto on valmiuslain käyttöönottoon liittyen antanut 17.3. asetuksen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista, joihin liittyen Järvenpään kaupunginhalitus on 31.3.2020 (§ 92) tehnhyt päätöksen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen hyvittämisestä kaikilta poissaolopäivitä valmiuslan voimassa olon ajalta. Päätöksen tarkoituksena on ollut kannustaa perheitä toimimaan valtioneuvoston suosituksen mukaisesti, eli järjestämään lapsensa hoidon kotona koronavirusepidemian hillitsemiseksi

Valmiuslain käyttöönottoasetuksessa on määritelty, että valmiuslaki ja sen määräämät rajoitukset ovat voimassa 13.5.2020 asti. Riippumatta siitä, jatketaanko valmiuslain voimassaoloa, on tartuntatilanteen näkökulmasta perusteltua jatkaa maksuhyvityksiä vielä kesän yli 31.8.2020 asti ja siten kannustaa perheitä hoitamaan lapsensa kotona kesän ajan.

Yhden kuukauden asiakasmaksukertymä on noin 280 000 euroa. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrän ennakoidaan kesän aikana olevan poikkeusajalla noin 20-25 % lasten kokonaismäärästä. Heinäkuu on perheille normaalistikin maksuton, mikäli varhaiskasvatus on alkanut viimeistään edellisvuoden elokuussa. Muutoksen arvioidaan vaikuttavan asiakasmaksukertymään enintään 200 000 euroa kuukaudessa. Muutos mahdollistaa merkittävät säästöt henkilöstömenoissa, mikäli lasten määrä vähenee ennakoidusti.

Päätös on kiireellinen, koska se vaikuttaa perheiden kesäajan varhaiskasvatuksen tarpeeseen. Perheitä on pyydetty ilmoittamaan kesäajan hoidon tarpeensa 12.5. mennessä ja kesäajan toiminta mitoitetaan näiden ilmoitettujen tarpeiden pohjalta.

Toimivalta

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

TL

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että valmiuslakiin liittyvien varhaiskasvatuksen järjestämisvelvoitetta rajaavien asetusten voimassaolon aikana sekä niiden jälkeen välillä 13.5.-31.8. varhaiskasvatusmaksuja ei peritä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa niiltä päiviltä, kun lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen ja poissaolosta on etukäteen ilmoitettu.

 

Käsittely

Keskustelun kuluessa esittelijä poisti asian esittelystä.

Päätös

Asia poistettiin esittelystä.