Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Perusopetuksen OPS-muutokset: väli- ja lukuvuosiarviointi

JARDno-2020-1138

Valmistelija

  • Arja Korhonen, opetusjohtaja, arja.korhonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: Jaana Palviaianen ja Arja Korhonen

Lasten ja nuorten lautakunta on hyväksynyt Järvenpään perusopetuksen uuden opetussuunnitelman kokouksessaan 20.4.2016. Opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen vuosiluokilla 1–6 ja vuosien 2017–2019 aikana vaiheittain vuosiluokilla 7–9. Uusi opetussuunnitelma on tällä hetkellä käytössä kaikilla luokka-asteilla.

Väli- ja lukuvuositodistuspohjat

Oppilaat saavat välitodistuksen syyslukukauden päätteeksi ja lukuvuositodistuksen keväällä koulujen lukuvuoden päättyessä, lukuun ottamatta 9.luokkalaisia, jotka saavat tuolloin päättötodistuksen. Väli- ja lukuvuositodistuspohjat ovat samat. 1.–4.luokkalaisten todistus sisältää sanallista arviointia rasteilla merkittynä ja 5.–9.luokkalaiset arvioidaan numeroin tai sanallisesti hyväksytty/hylätty. Lisäksi 5.–9.lk todistuksessa on kuvattu sanallisesti oppilaan vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

Opettajista ja rehtoreista koostuva arviointityöryhmä esittää, että

a) korjataan välittömästi 1.–4.luokkien sanallinen arviointi enemmän uuden ops:n hengen mukaiseksi ja

b) poistetaan 5.–9.luokkien todistuksista vahvuus- ja kehittämiskohteet, kuten toimittiin jo 1.–4.lk:n osalta. Tämä korvataan itsearviointiin painottuvalla arviointikeskustelulla.

Valtakunnallisen arviointiohjeistuksen mukaan viimeistään 1.8.2020 varsinainen todistus saa sisältää numeerisen ja hyväksytty/hylätty arvioinnin, mahdollinen sanallinen arviointi tulee antaa erillisellä liitteellä ja numeerinen arviointi koskee luokkia 4.–9. Tästä syystä arviointityöryhmä esittää, että

c) nyt hyväksyttävä 1.–4.lk sanallinen arviointi siirretään annettavaksi erillisellä liitteellä ja koskee 1.–3. luokkia.

 

Toimivalta

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

Asian käsittely on kiireellinen eikä voi odottaa poikkeustilanteen päättymistä, koska päätös vaikuttaa jo alkaneeseen kevätarviointiin.

TL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä perusopetuksen opetussuunnitelman väli- ja lukuvuosiarviointiin esitetyt muutokset liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Opetusjohtaja, perusopetuspalveluiden asiantuntija, opetuksen asiantuntija, perusopetuksen rehtorit