Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 180 Nuorisotyön toiminta-avustustusten myöntäminen 2020

JARDno-2020-783

Valmistelija

  • Anu Puro, nuorisopalvelujen päällikkö, anu.puro@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tausta

Järvenpään kaupunki myöntää vuosittain talousarvion puitteissa liikunta-, nuoriso-, kulttuuri sekä Hyte palveluihin toiminta- ja kohdeavustuksia. Toiminta-avustukset myöntää toimialueesta vastaava palvelualuelautakunta ja kohdeavustukset myöntää ko. viranhaltijat toimivaltarajojen puitteissa. Toiminta- ja kohdeavustuksia myönnetään pääsääntöisesti järvenpääläisten rekisteröityjen yhdistysten ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen ja työryhmien toiminnan tukemiseen. 

Saapuneet hakemukset

Nuorisoyhdistysten vuoden 2020 toimintaan tarkoitetut avustukset julistettiin haettaviksi 10.4.2019 mennessä.  Määräaikana toimitettiin yhteensä kahdeksan (8) hakemusta, joista kuusi (6) täytti nuorisoavustuksille määritellyt kriteerit.  Valtakunnallinen poikkeustilanne koronavirustilanteen takia on vaikuttanut yhdistysten kokoontumisiin ja avustushakemukseen vaadittavien liitteiden toimittamiseen. Puuttuvat liitteet on voinut toimittaa 30.4.2020 mennessä ja tilinpäätösasiakirjat  luovuttaa poikkeuksellisesti hyväksymättönä (Kh 7.4.2020 § 109). Yhdistykset ovat antaneet avustushakemusten yhteydessä käyttöselvitykset edellisvuoden 2019 avustusten käytöstä hyväksyttävästi

Varatut määrärahat

Nuorisopalvelujen talousarvioon 2020 varatusta 30.000 euron avustusmäärärahasta on varattu toiminta-avustuksiin 25.847 €.  

Myöntämisperusteet

Toiminta-avustusta voi hakea järvenpääläinen rekisteröity yhdistys, jonka toiminta on alkanut vähintään edellisenä kalenterivuonna ja jonka jäsenistä 2/3 on alle 29 -vuotiaita. Toiminta-avustusta haetaan ja myönnetään vuosisuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen. Toiminnan tulee olla lapsille ja nuorille suunnattua kerho-, kurssi-, leiri-, retki-, tapahtuma- ja kansainvälistä toimintaa.

Hyvinvointilautakunnan hyväksymien toiminta- ja kohdeavustuksia koskevien ohjeiden mukaan toiminta-avustusta myönnetään kokonaisharkinnan perusteella, joka tehdään yhdistysten määräaikaan mennessä jättämien avustushakemusten, toimintasuunnitelman, talousarvioiden sekä edellisen vuoden toteutuneiden suoritteiden ja toiminnan perusteella. Lisäksi hakulomakkeissa kerättäviä tietoja painotetaan palvelukohtaisesti erilaisilla painokertoimilla.  

Toiminta-avustuksen myöntämisperusteita ovat:

  1. Toiminnan tarkoitus
  2. Toiminnan merkitys paikalliselle nuorisotyölle ja nuorten osallisuus järjestön toiminnassa
  3. Järjestön jäsenmäärästä 2/3 on alle 29 -vuotiaita nuoria
  4. Hakijan taloudellinen tilanne

Kaksi toiminta-avustushakemusta joudutaan hylkäämään. Näistä tehdään erilliset päätökset.

Toimivalta

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

Asian käsittely on kiireellinen, eikä voi odottaa poikkeustilanteen päättymistä, koska avustusmaksatuksen viivästyminen voi aiheuttaa avustusta saaville tahoille tarpeetonta haittaa toiminnan ja tuotantojen suhteen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää vuoden 2020 nuorison toiminta-avustusten myöntämisestä seuraavasti:
 

Yhdistys

 haettu 2020 päätös 2019 esitys 2020  
Partiolippukunta Scoutit             6.500 5.000 6.500     
Partiolippukunta Kiehiset     6.500 5.900 6.500  
Järvenpään Nuorisoseura Ry         1.347      1.000 1.347    
Partiolippukunta Metsänkävijät     4.500 4.200 4.500
Vesaiset Ry   3.000    2.400 3.000  
Nuoret Kotkat Ry           4.000    2.800 4.000     
Tanssiopisto Keto    4.100    - 0
Setlementti Louhela Ry     5.000     4.900 0
Yhteensä 34.947     26.200 25.847

 

 

Käsittely

Ulla-Mari Karhu poistui esteellisenä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Ulla-Mari Karhu, (yhteisöjäävi, hallintolain 28 § 1 momentin 5 kohta).

Tiedoksi

Hakijat, hyte-johtaja, nuorisopalveluiden päällikkö, esikunnan talous- ja hallintosihteeri