Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Infran rakennuttamispalveluiden hankinta 2020-2024 

JARDno-2020-578

Valmistelija

  • Marja-Liisa Tiensuu, projektipäällikkö, marja-liisa.tiensuu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelija / lisätiedot

kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere, projektipäällikkö Marja-Liisa Tiensuu

Järvenpään kaupunki on julkaissut Infrarakentamisen rakennuttamispalvelut nimisen EU kynnysarvon ylittävän hankintailmoituksen Hilma- julkaisujärjestelmässä osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 5.3.2020 (ilmoituksen numero 2020-040752 ja TED tietokannassa TED 2020/ S 046-108822).
Tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa, myös tarjoukset oli lähetettävä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin kautta.

Hankinnan kohteena on Järvenpään kaupunkikonsernin infrarakentamisen rakennuttamispalveluiden toimeksiannot alle 500 000 euron urakoille / hankkeille. Puitesopimusjärjestely on osa suurempaa kokonaisuuttaa kaupungin hankinnalle Infrarakentamisen rakennuttamispalvelut (kaupunginhallituksen päätös 2.3.2020 § 39).Tällä puitesopimuksella kaupunki hankkii rakennuttamispalvelua alle 500 000 euron urakoihin/hankkeisiin. Yli 500 000 euron urakoille/hankkeille on järjestetty dynaaminen hankintajärjestelmä.

Määräaikaan 14.4.2020 klo 12.00 mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat tarjoajat:


Osakokonaisuus 1.Kunnallistekniikan rakennuttaminen
- FINNMAP Infra Oy
- Sitowise Oy
- AFRY Finland Oy
- Ramboll CM Oy
- Welado Oy
- Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
- Insinööritoimisto Polartek Oy
- TLInfRa Oy
- Rakennuttajatoimisto Venttiseiska


Osakokonaisuus 2.Viherrakennuttaminen
- FINNMAP Infra Oy
- AFRY Finland Oy
- Ramboll CM Oy
- Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
- Insinööritoimisto Polartek Oy


Osakokonaisuus 3.Ympäristörakennuttaminen
- AFRY Finland Oy
- Vahanen Environment Oy


Osakokonaisuus 4.Silta- ja taitorakenteet rakennuttaminen
- Sitowise Oy
- Ramboll CM Oy
- Welado Oy
- Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
- WSP Finland Oy


Osakokonaisuus 5.Siltojen ja muiden taitorakenteiden kuntotutkimukset
- Sitowise Oy
- AFRY Finland Oy
- WSP Finland Oy


Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että tarjousten käsittely toteutetaan seuraavasti:
Hankintayksikkö
1. Avaa tarjoukset
2. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset
3. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden
4. Vertailee tarjoukset
5. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille
6. Solmii hankintasopimuksen voittajien kanssa. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen
sopimuksen allekirjoittamisella.

EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21
päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös
perusteluineen tiedoksi.

Tarjoajan soveltuvuus
Tarjouspyynnössä oli edellytetty tarjoajan soveltuvuuden toteamiseksi, että tarjoajan on toimitettava tarjouksen liitteenä tarjouspyynnössä luetellut soveltuvuutta osoittavat selvitykset.
Kaikkien tarjoajien todettiin täyttävän soveltuvuusvaatimukset. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus
Kaikki tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi. Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisuHankinnan ratkaisuperusteena oli tarjouspyynnössä ilmoitettu halvin vertailuhinta. Laatu on otettu huomioon asetetuissa tarjoajan soveltuvuusvaatimuksissa, palvelun vähimmäisvaatimuksissa ja hankinnan kohteen kuvauksessa sekä hankintasopimuksen ehdoissa. Kilpailutuksen jokainen osakokonaisuus 1-5 vertailtiin erikseen.


Puitejärjestelyyn valitaan enintään seitsemän (7) palveluntuottajaa kullekin osa-alueelle, jollei soveltuvuusvaatimukset täyttäviä tarjoajia tai hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän.

Palveluntarjoajan valintaa ohjaa ensisijaisesti kilpailutuksen perusteella määräytyvä etusijajärjestys.
Palveluntuottajan valinnassa otetaan huomioon Tilaajan erityistarpeet ja Palveluntuottajan
erityisosaaminen. Puitejärjestelyn etusijajärjestyksestä voidaan poiketa niissä Tilaajan hankkeissa, joissa tarvitaan osaajia useammasta palvelukokonaisuudesta. Tällöin palveluntuottajan valinnassa huomioidaan hankekokonaisuus ja palveluntuottaja valitaan osakokonaisuudesta, joka on hankkeen kannalta olennaisin.
Palvelua voidaan ostaa tämän puitejärjestelyn ulkopuolelta. Tilaaja ei sitoudu mihinkään
ostomääriin.


Hintavertailun lopputuloksen mukaisesti puitejärjestelyyn otetaan mukaan osakokonaisuuksittain etusijajärjestyksessä seuraavat toimittajat:


Osakokonaisuus 1.Kunnallistekniikan rakennuttaminen

Osa-alueelle 1 keskenään saman vertailuhinnan sijalle 8 jättivät Ramboll CM Oy ja TL InfRa Oy. Jotta tarjoukset saatiin tarjousvertailun mukaiseen etusijajärjestykseen, suoritettiin tarjoajien kesken arvonta. Arvonnassa etusijajärjestykseen 8. valikoitui Ramboll CM Oy ja 9. TL InfRa Oy. Arvontapöytäkirja on liitteenä.

1.    Welado Oy
2.    FINNMAP Infra Oy
3.    Insinööritoimisto Polartek Oy
4.    Rakennuttajatoimisto Venttiseiska Oy
5.    Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
6.    Sitowise Oy
7.    AFRY Finland Oy
8.    Ramboll CM Oy
9.    TLInfRa Oy


Osakokonaisuus 2.Viherrakennuttaminen
1.    Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
2.    Insinööritoimisto Polartek Oy
3.    FINNMAP Infra Oy
4.    AFRY Finland Oy
5.    Ramboll CM Oy


Osakokonaisuus 3.Ympäristörakennuttaminen
1.    Vahanen Environment Oy
2.    AFRY Finland Oy


Osakokonaisuus 4.Silta- ja taitorakenteet rakennuttaminen
1.    Welado Oy
2.    Sitowise Oy
3.    WSP Finland Oy
4.    Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
5.    Ramboll CM Oy


Osakokonaisuus 5.Siltojen ja muiden taitorakenteiden kuntotutkimukset
1.    Sitowise Oy
2.    WSP Finland Oy
3.    AFRY Finland Oy


Valittujen toimittajien kanssa solmitaan puitejärjestelystä toimittajakohtaiset sopimukset.

Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on lainvoimainen. Sopimus päättyy 31.3.2022. Sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella erikseen päätettävällä optiokaudella vuosi kerrallaan.


Taloudelliset vaikutukset
Hankinnan arvo sopimuskaudella mukaan lukien mahdolliset optiokaudet on yhteensä n. 2 000 000 euroa (alv0%).

Toimivalta
Voimassa olevien rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen mukaisesti. Kaupunkikehityslautakunnan päätös 19.12.2019 § 94 Kaupunkikehityksen palvelualueen toimivallat ja viranhaltijoiden päätösvalta liite ratkaisuvaltarajat kohta 5.


Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."
OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. valita hankinnan palveluntuottajaksi osakokonaisuuksittain hintavertailun lopputuloksen mukaisessa etusijajärjestyksessä kohdassa "Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu" luetellut palveluntoimittajat
  2. että kaupunki ei sitoudu kiinteisiin hankintamääriin sopimuskauden aikana
  3. että hankinnasta allekirjoitetaan sopimukset kun hankintapäätös on lainvoimainen. Sopimus päättyy 31.3.2022.
  4. että sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet
  5.  että optiovuosien käytöstä päätetään erikseen
  6. valtuuttaa toimivaltaisen viranhaltijan päättämään optiovuosien käyttämisestä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset