Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 177 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustusten myöntäminen 2020

JARDno-2020-780

Valmistelija

  • Kirsi-Marja Karjalainen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tausta

Kaupunki on aiemmilla sote- ja hyte -avustuksilla avustanut ensisijaisesti Järvenpäässä tapahtuvaa toimintaa, joka edistää asukkaan omatoimisuutta, itsenäistä selviytymistä, terveitä elämäntapoja, viihtyvyyttä ja harrastusmahdollisuuksia. Toiminta- avustukset ovat olleet haettavina 10.4.2020 mennessä. Valtakunnallinen poikkeustilanne koronavirustilanteen takia on vaikuttanut yhdistysten kokoontumisiin ja avustushakemukseen vaadittavien liitteiden toimittamiseen. Puuttuvat liitteet on voinut toimittaa 30.4.2020 mennessä ja tilinpäätösasiakirjat luovuttaa poikkeuksellisesti hyväksymättönä (Kh 7.4.2020 § 109).

Saapuneet hakemukset

Avustuksia on haettu määräaikaan mennessä yhteenä 83494 euroa. Vuoden 2020 avustusten jaon valmistelun lähtökohtana on ollut avustusten jakaminen edellisvuoden linjausten mukaisesti. Nyt jaettavaksi esitetään 49 928 euroa.

Määräaikaan mennessä avustushakemuksia tuli kuudelta (6) eläkeläisyhdistykseltä, kolmelta (3) sotainvalidi- ja veteraaniyhdistykseltä sekä 18 muulta yhdistykseltä. Avustuksen myöntämisessä/epäämisessä huomioitiin avustuksen kohdentuminen kaupungin strategian mukaisesti kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukemiseen sekä kolmannen sektorin roolin kehittämiseen kumppanuudessa kaupungin kanssa.

Eläkeläisyhdistykset

Vuonna 2019 eläkeläisyhdistyksille myönnettiin avustusta 4,5, €/maksanut jäsen. Avustuksen suuruus ehdotetaan säilytettävän samalla tasolla vuonna 2020.

Avustuksia esitetään myönnettävän yhteensä 4.628 euroa.

Sotainvalidi- ja veteraaniyhdistykset

Sotainvalidi- ja veteraaniyhdistykset ovat hakeneet avustuksia yhteensä 15.000 euroa. Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaanpiirin Järvenpään seudun jaostolle ehdotetaan myönnettäväksi 2.000 euroa, sotainvalidien, heidän puolisoiden ja leskien sekä lievästi vammaisten sotainvalidien kotona asumisen tukemiseen ja hyvän elämänlaadun vahvistamiseen. Järvenpään Sotaveteraanit ry:lle ehdotetaan myönnettäväksi 4.000 euroa tukemaan veteraanien puolisoiden ja leskien kotona asumista, vahvistamaan heidän elämänlaatuaan sekä Veljesmajan toiminnan ylläpitämiseen. Järvenpään Rintamaveteraanit ry:lle ehdotetaan myönnettäväksi 4.000 euroa, toiminnan ylläpitokustannuksiin, kuljetuskustannuksiin ja Vanhankylänniemessä sijaitsevan veteraanimajan ylläpitokuluihin.

Avustuksia esitetään myönnettävän yhteensä 10.000 euroa.

Muut yhdistykset

Muut yhdistykset ovat hakeneet avustuksia yhteensä 63.200 euroa. Avustusta esitetään Setlementti Louhelan ry:n kansalaistoiminnan keskuksen Järvenpään toimintaan 11.500 euroa, Järvenpään Siskot ja Simot ry:n toimintojen järjestämiseen ja vapaaehtoiskumppanuuksien järjestämiseen 6.500 euroa, Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:n toimintaan 3.500 euroa, Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki Werkko ry:n toiminnan tukemiseen 3.000 euroa, A-Kilta Järvenpään toiminnan tukemiseen 1.500 euroa, Keski-Uudenmaan Kuulo ry:n toiminnan tukemiseen 1.500 euroa, Keski-Uudenmaan Näkövammaiset ry:n toiminnan tukemiseen 1.500 euroa, Keski- Uudenmaan Kehitysvammaisten tuki ry:n liikunnan tukemiseen 1000 euroa, Keski- Uudenmaan Muistiyhdistys ry:n Järvenpäässä muistisairaiden henkilöiden ja heidän omaistensa arjen tukemiseen 900 euroa, Etelä- Suomen Syöpäyhdistyksen, paikallisosaston virkistystoimintaan 800 euroa, Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry:n toimintaan 800 euroa, Keski-Uudenmaan Omaiset ja läheiset ry:n toiminnan tukemiseen 600 euroa, Järvenpään sydänyhdistys ry:lle ryhmätoimintaan, mielen virkistykseen, liikuntaan ja asiantuntijaluentoihin 500 euroa, Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry/ Keski-Uudenmaan Parkinson-kerhon toiminnan tukemiseen 600 euroa, Järvenpään seudun Invalidit ry:n toiminnan tukemiseen 500 euroa, Vantaan sovittelijat ry:n Järvenpäässä toteutettavien tapahtumien tukemiseen 200 euroa, Keski-Uudenmaan Hengitysyhdistys ry:n toiminnan tukemiseen 200 euroa sekä Keski-Uudenmaan Kuurot ry 200 euroa.

Avustuksia esitetään myönnettävän yhteensä 35.300 euroa (32.500 v.2019).

Varatut määrärahat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (aiemmin sote- avustukset) toiminta-avustuksiin on vuosittain ollut käytettävissä 50.000 euroa.

Toimivalta

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

Asian käsittely on kiireellinen, eikä voi odottaa poikkeustilanteen päättymistä, koska avustusmaksatuksen viivästyminen voi aiheuttaa avustusta saaville tahoille tarpeetonta haittaa toiminnan ja tuotantojen suhteen.

TL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää vuoden 2020 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustusten (49.928 euroa) myöntämisestä seuraavasti:

Eläkeläisyhdistykset esitys 2020
Järvenpään eläkeläiset ry 297 €

Järvenpään kansalliset seniorit ry

1.418 €

Järvenpään eläkkeensaajat ry

1.481 €

Eläkeliitto Järvenpään yhdistys ry

1.013 €

Keski-Uudenmaan työkyvyttömyyseläkkeensaajat ry

234 €

Träskenda seniorer rf

185 €

Yhteensä

4.628 €

 

Sotainvalidi- ja veteraaniyhdistykset esitys 2020

Järvenpään Sotaveteraanit ry

4.000 €

Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piirin Järvenpään seudun jaos

2.000 €

Järvenpään Rintamaveteraanit ry

4.000 €

Yhteensä

10.000 €

 

Muut yhdistykset

esitys 2020

Setlementti Louhela ry

11.500 €

Järvenpään Siskot ja Simot ry

6.500 €

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry

3.500 €

Keski- Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki Werkko ry

3.000 €

Keski-Uudenmaan Kuulo ry

1.500 €

Järvenpään A-kilta ry

1.500 €

Keski-Uudenmaan Näkövammaiset ry

1.500 €

Keski-Uudenmaan Kehitysvammaisten tuki ry

1.000 €

Keski- Uudenmaan Muistiyhdistys ry

900 €

Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen Keski-Uudenmaan osasto

800 €

Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry

800 €

Keski-Uudenmaan Omaiset ja läheiset ry

600 €

Järvenpään sydänyhdistys

500 €

Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry/ Keski-Uudenmaan Parkinson-kerho

600 €

Järvenpään seudun Invalidit ry

500 €

Vantaan sovittelijat ry

200 €

Keski-Uudenmaan Hengitysyhdistys ry

200 €

Keski-Uudenmaan Kuurot ry

200 €

Yhteensä

35.300 €

 

Käsittely

Ulla-Mari Karhu poistui esteellisenä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Ulla-Mari Karhu, (yhteisöjäävi, hallintolain 28 § 1 momentin kohta 5).

Tiedoksi

Hakijat, hyte-johtaja, hyten erityisasiantuntja, esikunnan talous- ja hallintosihteeri