Kaupunginhallitus, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 186 Valtuuston vaalilautakunnan valitseminen vuosiksi 2021 - 2025

JARDno-2021-859

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallintosäännön 97 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuunottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Käytännössä tämä tarkoittaa kaupunginhallituksen osalta, että naisia ja miehiä on oltava kumpiakin vähintään viisi. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Lautakunnan sihteerinä toimii kaupunginvaltuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. Lautakunta voi kutsua avukseen asiantuntijoita.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen 

  1. keskuudestaan vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. 
  2. nimetä valittujen jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Listatiimi