Kaupunginhallitus, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 188 Tarkastuslautakunnan valitseminen vuosiksi 2021 - 2025

JARDno-2021-858

Valmistelija

 • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kuntalain 121 §:n mukaan kaupunginvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

 1. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
 2. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
 3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
 4. huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
 5. valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
 6. valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Hallintosäännöksen 59 - 60 § mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. tuottaa tietoa strategisen johtamisen tueksi arvioimalla suunnitelmallisesti valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä huolehtii osaltaan sidonnaisuusilmoituksiin liittyvistä tehtävistä.

 

Hallintosäännön 7 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on 11 jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valittavien henkilöiden tulee kuntalain nojalla olla kaupunginvaltuutettuja. Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole toisin päättänyt. 

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 10 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee jäsenet tarkastuslautakuntaan. 

 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Käytännössä tämä tarkoittaa lautakunnan osalta, että naisia ja miehiä on oltava kumpiakin vähintään viisi. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Kuntalain 75 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta tarkastuslautakuntaan seuraavasti:

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

 1. kunnanhallituksen jäsen;
 2. pormestari ja apulaispormestari;
 3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
 4. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa kunnan määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä;;
 5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

IL

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten 

 1. valtuutetuista tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. 
 2. tarkastuslautakuntaan 9 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KV