Kaupunginhallitus, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 190 Opetus- ja kasvatuslautakunnan valitseminen vuosiksi 2021 - 2025

JARDno-2021-861

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Opetus- ja kasvatuslautakunta toteuttaa osaltaan kaupungin hyvinvointitehtävää. Lautakunta edistää ja tukee lasten ja nuorten turvallista kasvua ja oppimista sekä vahvistaa lapsiperheiden osallisuutta. Lautakunta järjestää varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukiokoulutusta sekä opiskeluhuoltopalveluja. Lautakunnan alainen toiminta on Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella.

Lautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan puheenjohtajaksi valittavan henkilön tulee olla joko kaupunginvaltuutettu tai varavaltuutettu. Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole toisin päättänyt. 

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 10 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee jäsenet opetus- ja kasvatuslautakuntaan. 

 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Käytännössä tämä tarkoittaa lautakunnan osalta, että naisia ja miehiä on oltava kumpiakin vähintään viisi. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

  1.  asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
  2.  henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
  3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen 

  1. opetus- ja kasvatuslautakuntaan 11 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen sekä
  2. valittujen jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.