Kaupunginhallitus, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 200 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten valinta

JARDno-2021-912

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän tehtävänä on huolehtia jäsenyhteisöjensä viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä.  

Liikelaitoskuntayhtymän ylin päättävä elin on yhtymäkokous, johon kukin jäsenkunta nimeää yhden edustajan. Kuntayhtymällä on lisäksi johtokunta, johon kuuluu yhdeksän (9) jäsentä. Näistä Järvenpään kaupunki on oikeutettu nimeämään kaksi (2) ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Kuntalain 71 §:ssä säädetään yleinen vaalikelpoisuus. Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1)    jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2)    jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3)    jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi

Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä, eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuun toimielimeen, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän

  1. yhtymäkokoukseen yhden edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen 
  2. antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeen valita johtokuntaan kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä tarkastuslautakunnan jäsenet.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.