Kaupunginhallitus, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 206 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän (KEUDA) yhtymävaltuuston jäsenten valinta

JARDno-2021-919

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (jäljempänä Keuda) järjestää jäsenkuntiensa asukkaiden ja elinkeinoelämän kannalta tarpeellista ammatillista- ja kansanopistokoulutusta sekä toteuttaa alueellista elinkeinoelämän kehitystyötä. Lisäksi tehtävänä on tuottaa tutkintoja edeltäviä osaamisen kehittämis- ja koulutuspalveluja.

Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on yhtymävaltuusto. Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen, jollei ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta, hallituksen, jota kutsutaan yhtymähallitukseksi.

Perussopimuksen mukaan yhtymävaltuustoon valitsevat Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Tuusulan kunta kukin neljä (4) edustajaa, Mäntsälän ja Nurmijärven kunnat kukin kolme (3), Sipoon kunta kaksi (2) ja Pornaisten kunta yhden (1) jäsenen sekä kukin jäsenkunta kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen yhtymähallitukseen yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Yhtymävaltuusto nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Edustajia valittaessa tulee ottaa huomioon, että valinnassa noudatetaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n säännöksiä. Säännöksen mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

Perussopimuksen 10 §:n mukaan: "Jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien edustavuus yhtymähallituksessa toteutetaan siten, että kunkin jossakin jäsenkunnassa valtuustopaikkoja saaneen rekisteröidyn puolueen osuus yhtymähallituksen paikoista määräytyy puolueen kaikissa jäsenkun- nissa edellisessä kunnallisvaaleissa yhteensä saaman äänimäärän ja kunkin valtuustopaikkoja saaneen yhteislistan osuus kuntakohtaisen äänimäärän mukaan siten, että osuudet lasketaan kunnallisvaalilain mukaan laskettujen vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä (ns. d´Hondtin suhteellisuusperiaate). Lisäksi on otettava huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain asettamat vaatimukset." 

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

  1. valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon neljä (4) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä
  2. antaa yhtymävaltuutetuille toimiohjeen valita kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja muut kuntayhtymän toimielimet.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.