Kaupunginhallitus, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 192 Kaupunkikehityslautakunnan valitseminen vuosiksi 2021 - 2025

JARDno-2021-862

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunkikehityslautakunta ohjaa ja päättää kaavoitukseen ja maankäyttöön, yleisten alueiden suunnitteluun ja toteutukseen, kartta- ja rekisteripalveluihin, liikennesuunnitteluun ja joukkoliikenteen hoitoon sekä asumis-, elinkeino- ja työllisyysasioihin liittyvistä asioista siltä osin kuin ne eivät ole lain tai muun säädöksen nojalla kaupunginvaltuuston tai -hallituksen toimivallassa. Lisäksi lautakunta vastaa kadunpidon järjestämisestä sekä tielainsäädäntöön ja pysäköinninvalvontaan liittyvistä asioista. Kaupunkikehityslautakunnan tehtäviin kuuluu lisäksi kaupungin vesihuoltoon liittyvä toiminta, siltä osin kuin se ei sisälly Järvenpään Veden johtokunnan alaiseen toimintaan.

Hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta vastaa kaupungin kokonaisetu huomioiden alueiden käytön suunnittelusta ja kaupungin maaomaisuudesta ja asuntopolitiikasta sekä elinkeino- ja työllisyyspolitiikasta. Lisäksi lautakunta käsittelee kaavoitukseen ja rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. 

Kaupunkikehityslautakunnan alaisena toimiva lupajaosto on kaupungin rakennusvalvontaviranomainen sekä kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa tarkoitettu valvontaviranomainen, yksityisistä teistä annetun lain mukainen toimielin sekä muu rakentamiseen liittyvä lupaviranomainen ellei tehtävää ole erikseen määrätty muulle viranomaiselle.

Lautakunnan alainen toiminta on Kaupunkikehityksen palvelualueella.

Lautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan puheenjohtajaksi valittavan henkilön tulee olla joko kaupunginvaltuutettu tai varavaltuutettu. Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole toisin päättänyt. 

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 10 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee jäsenet  kaupunkikehityslautakuntaan. 

 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Käytännössä tämä tarkoittaa lautakunnan osalta, että naisia ja miehiä on oltava kumpiakin vähintään viisi. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

  1.  asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
  2.  henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
  3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen 

  1. kaupunkikehityslautakuntaan 11 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen sekä
  2. valittujen jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Listatiimi