Kaupunginhallitus, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 203 Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

JARDno-2021-916

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tuomioistuinvirasto on 16.6.2021 antamallaan päätöksellä TIV/67/2021 vahvistanut Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden lautamiesten määrän. Järvenpään kaupunki nimeää päätöksen mukaan kahdeksan (8) lautamiestä. 

Laki käräjäoikeuden lautamiehistä 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25- vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa ja mielellään myös eri etnisiä ryhmiä edustavia henkilöitä.

Laki käräjäoikeuden lautamiehistä 4 §:n mukaan valtuusto valitsee lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Kunnan valitsemiin valtion luottamushenkilöihin sovelletaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain määräyksiä.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kahdeksan (8) käräjäoikeuden lautamiestä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.