Kaupunginhallitus, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 197 Jätelautakunta Kolmenkierto, jäsenehdokkaiden nimeäminen

JARDno-2021-922

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Jätelautakunta Kolmenkierto on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, joka toimii 13 kunnan yhteislautakuntana. Kaikki kunnat ovat myös Kiertokapula Oy:n osakaskuntia. Lautakunnan vastuukuntana toimii Hämeenlinna. Lautakunta on osa vastuukunnan hallintoa, mutta viranomaistehtävien hoito on vastuukunnasta riippumatonta. Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan jäsenet sopijakuntien nimeämistä jäsenistä kuntavaalien vaalikauden pituiseksi toimikaudeksi.

Vastuukunnalla on oikeus nimetä yhteiseen lautakuntaan kaksi (2) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja muilla sopijakunnilla on oikeus nimetä yhteiseen lautakuntaan yksi (1) varsinainen jäsen ja tämän henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan jäsenmäärä lautakuntaa perustettaessa on siten kolmetoista (13) varsinaista jäsentä ja varajäsentä, mikäli kaikki sopijakunnat nimeävät lautakunnan jäsenen edellä todetun mukaisesti.

Nimetessään lautakunnan jäseniä ja varajäseniä sopijakunnan on ilmoitettava vastuukunnalle jäsenen ja varajäsenen osalta sekä nais- että miesehdokas ja kumpaa ehdokasta ehdotetaan tehtävään ensisijaisesti. Mikäli naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4a §:n vaatimukset eivät täyty kuntien ilmoittamien ensisijaisten jäsenten ja varajäsenten nimeämisellä, vastuukunnalla on oikeus valita lautakunnan jäsenet ja varajäsenet sopijakuntien ehdokkaiden joukosta siten, että tasa-arvolain säännökset täyttyvät.

Kuntalain 77 §:n mukaisesti kunnan yhteisessä toimielimessä jäseninä voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt.

Kuntalain 74 §:n mukaisesti vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa

Vastuukunnan valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajaksi vastuukunnan tähän tehtävään nimeämän lautakunnan varsinaisen jäsenen. Varapuheenjohtajuus kiertää vastuukuntaa huomioon ottamatta asukasluvultaan kolmen suurimman sopijakunnan välillä näiden suuruusjärjestyksessä siten, että varapuheenjohtajaksi valitaan ensin näistä suurimman kunnan edustaja. 

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää esittää nimettäväksi toimikaudekseen

  1. mies- ja naispuolisen ehdokkaan jätelautakunnan varsinaiseksi jäseneksi
  2. ehdokkaista toisen ensisijaiseksi jäseneksi
  3. varsinaisille jäsenehdokkaille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.