Kaupunginhallitus, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 193 Järvenpään Veden johtokunnan valitseminen vuosiksi 2021 - 2025

JARDno-2021-863

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunginhallituksen alaisena kunnallisena liikelaitoksena toimii Järvenpään kaupungin vesiliikelaitos, jonka tehtävänä on kuntalain tarkoittamana liikelaitoksena huolehtia toiminta-alueellaan vedenhankinnasta ja -jakelusta sekä jäte- ja hulevesien poisjohtamisesta ja pudistamisesta siihen kuuluvine hallinto- ja taloustehtävineen. Liikelaitos käyttää toiminnassaan nimeä Järvenpään Vesi.

Johtokunnassa on seitsemän jäsentä ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole toisin päättänyt. 

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 10 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee jäsenet johtokuntiin. 

 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Käytännössä tämä tarkoittaa lautakunnan osalta, että naisia ja miehiä on oltava kumpiakin vähintään viisi. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Kuntalain 74 §:n mukaan johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen

  1. Järvenpään Veden johtokuntaan seitsemän jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen sekä
  2. valittujen jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Listatiimi