Kaupunginhallitus, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 198 Edustajan valinta Uudenmaan liiton edustajainkokoukseen

JARDno-2021-918

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valitsee kuntien edustajainkokous (Uudenmaan liiton perussopimus 4 §). 

Kukin jäsenkunta valitsee edustajainkokoukseen edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Kunnan äänimäärä kokouksessa määräytyy kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan niin, että jokaista alkavaa 25 000 kunnan asukasta kohden on yksi (1) ääni.

Uudenmaan liiton perussopimuksen 12 §:n mukaan kuntaa edustavien valtuutettujen lukumäärä ja kunnan ääniosuus määräytyy kunnallisvaaleja edeltävän vuodenvaihteen tietojen perusteella asukasluvun pohjalta niin, että jäsenkunnista maakuntavaltuustossa on valtuutettu jokaista alkavaa 25.000 kunnan asukasta kohden. Maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien poliittisten ryhmien ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto

  1. päättää valita toimikaudekseen valtuutettujen keskuudesta edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen ja
  2. antaa edustajalle maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten valintaa koskevan toimiohjeen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.