Kaupunginhallitus, kokous 2.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 350 Investointiohjelma 2021-2030

JARDno-2020-1570

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuosien 2020-2029 investointiohjelman kokouksessaan 11.11.2019 § 80. Päätös sisälsi toimenpidealoitteen, jonka mukaisesti päivitettäessä investointiohjelmaa vuosille 2021-2030 investointitarpeita tarkastellaan erityisesti jälkimmäisten vuosien suunnitellun tason osalta siten, että ne mitoitetaan kaupungin oletetun kantokyvyn mukaisiksi. Toimenpidealoitteella tähdätään Järvenpään kaupungin pitkään jatkuneen velkaantumisen kasvun pysäyttämiseen 2020-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.

Koronasta johtuen kaupungin oletettu kantokyky on oleellisesti heikentynyt vuodentakaisesta. Verotulojen määrä tulee romahtamaan kuluvana vuonna, vaikkakin valtio osaltaan kompensoi tulomenetyksiä valtionosuuksia korottamalla. Koronapandemian aiheuttama taantuma johtaa matalampaan tulopohjaan myös pitkälle tulevaisuuteen, minkä takia valtuuston asettamaa tavoitetta velkaantumisen pysähtymisestä ei ole mahdollista saavuttaa ilman veronkorotusta.

Tästä huolimatta investointien valmisteluryhmä on kevään aikana laatinut ehdotuksen vuosien 2021-2030 investointiohjelmaksi kaupunginvaltuuston toimenpidealoite lähtökohtaan. Päivitys käynnistyi maalis-huhtikuussa taloustilanteen, toimintaympäristötietojen, maankäyttösuunnitelmien ja kaavoitusohjelman tarkastelulla ja edelleen asuntotuotantosuunnitteiden sekä väestöennusteiden päivittämisellä.

Olevan infran kunnon ja alueiden kehittämissuunnitelmien pohjalta on laadittu kunnallistekniikan, Järvenpään veden ja liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmat sekä maanosto- ja myyntiohjelma. Väestöennusteiden pohjalta on päivitetty olennaisimpien väestösidonnaisten palvelujen eli varhaiskasvatuksen ja opetuksen pitemmän aikavälin palvelutarvearviot. Lisäksi on tehty perusteellinen selvitys olevien rakennusten ja tilojen nykyisestä palvelukapasiteetista. Näiden ja rakennuskannan kuntoon perustuen on laadittu ehdotus talonrakennuksen investointiohjelmaksi. Eri investointiohjelmat on sovitettu aikataulullisesti toisiinsa. 

Ohjelmaa on valmisteltu palvelualueiden yhteistyönä erittäin tiukassa aikataulussa, ja työn tuloksena on syntynyt alustavat investointiohjelmat, joiden loppusumma on vuosien 2020-2029 osalta reilu 101 Me edellisvuotista matalampi. Kokonaisuutena investointiohjelman loppusumma vuosille 2021-2030 on 417,4Me.

Vuosi sitten esitetyn investointiohjelman laadintaperiaatteen mukaisesti vuosittain tehtävän päivityksen ei tulisi kohdistua ohjelmakauden kolmeen ensimmäiseen vuoteen. Poikkeuksellisista talouspaineista ja investointihankkeiden päätöksentekovaiheiden sen mahdollistaessa kuluvan vuoden päivityskierroksella on tehty muutosesityksiä myös vuosien 2020-2022 hankkeiden toteutukseen.

Alustavat investointiohjelmat esitellään talousjaostossa 12.6. ja se on tarkoitus lähettää jaostosta edelleen lautakuntien kommentoitavaksi ennen varsinaista päätöksentekoprosessia. Investointiohjelma tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi samanaikaisesti talousarvion ja veroprosentin kanssa marraskuun valtuustoon.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto päättää

 1. pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualuettaan koskevilta osin
 2. valtuuttaa talousjohtajan antamaan tarkemmat ohjeet asiaan liittyen.

 

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne, kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere, yleiskaavapäällikkö Hannele Selin ja Opka-Hyvo palvelualueen erikoissuunnittelija Saara Ojala sekä rakennuttajapäällikkö Jani Kervinen Mestaritoiminta Oy:sta alustivat investointiohjelmaa kokouksessa. 

 

Käsittelyn aikana esittelijä muutti esitystään

Ehdotus

Talousjaosto päättää esittää, että kaupunginhallitus:

 1. pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualuettaan koskevilta osin
 2. valtuuttaa talousjohtajan antamaan tarkemmat ohjeet asiaan liittyen.

 

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuosien 2020-2029 investointiohjelman kokouksessaan 11.11.2019 § 80. Päätös sisälsi toimenpidealoitteen, jonka mukaisesti päivitettäessä investointiohjelmaa vuosille 2021-2030 investointitarpeita tarkastellaan erityisesti jälkimmäisten vuosien suunnitellun tason osalta siten, että ne mitoitetaan kaupungin oletetun kantokyvyn mukaisiksi. Toimenpidealoitteella tähdätään Järvenpään kaupungin pitkään jatkuneen velkaantumisen kasvun pysäyttämiseen 2020-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.

Koronasta johtuen kaupungin oletettu kantokyky on oleellisesti heikentynyt vuodentakaisesta. Verotulojen määrä tulee romahtamaan kuluvana vuonna, vaikkakin valtio osaltaan kompensoi tulomenetyksiä valtionosuuksia korottamalla. Koronapandemian aiheuttama taantuma johtaa matalampaan tulopohjaan myös pitkälle tulevaisuuteen, minkä takia valtuuston asettamaa tavoitetta velkaantumisen pysähtymisestä ei ole mahdollista saavuttaa ilman veronkorotusta.

Tästä huolimatta investointien valmisteluryhmä on kevään aikana laatinut ehdotuksen vuosien 2021-2030 investointiohjelmaksi kaupunginvaltuuston toimenpidealoite lähtökohtaan. Päivitys käynnistyi maalis-huhtikuussa taloustilanteen, toimintaympäristötietojen, maankäyttösuunnitelmien ja kaavoitusohjelman tarkastelulla ja edelleen asuntotuotantosuunnitteiden sekä väestöennusteiden päivittämisellä.

Olevan infran kunnon ja alueiden kehittämissuunnitelmien pohjalta on laadittu kunnallistekniikan, Järvenpään veden ja liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmat sekä maanosto- ja myyntiohjelma. Väestöennusteiden pohjalta on päivitetty olennaisimpien väestösidonnaisten palvelujen eli varhaiskasvatuksen ja opetuksen pitemmän aikavälin palvelutarvearviot. Lisäksi on tehty perusteellinen selvitys olevien rakennusten ja tilojen nykyisestä palvelukapasiteetista. Näiden ja rakennuskannan kuntoon perustuen on laadittu ehdotus talonrakennuksen investointiohjelmaksi. Eri investointiohjelmat on sovitettu aikataulullisesti toisiinsa. 

Ohjelmaa on valmisteltu palvelualueiden yhteistyönä erittäin tiukassa aikataulussa, ja työn tuloksena on syntynyt alustavat investointiohjelmat, joiden loppusumma on vuosien 2020-2029 osalta reilu 101 Me edellisvuotista matalampi. Kokonaisuutena investointiohjelman loppusumma vuosille 2021-2030 on 417,4Me.

Vuosi sitten esitetyn investointiohjelman laadintaperiaatteen mukaisesti vuosittain tehtävän päivityksen ei tulisi kohdistua ohjelmakauden kolmeen ensimmäiseen vuoteen. Poikkeuksellisista talouspaineista ja investointihankkeiden päätöksentekovaiheiden sen mahdollistaessa kuluvan vuoden päivityskierroksella on tehty muutosesityksiä myös vuosien 2020-2022 hankkeiden toteutukseen.

Alustavat investointiohjelmat esitellään talousjaostossa 12.6. ja se on tarkoitus lähettää jaostosta edelleen lautakuntien kommentoitavaksi ennen varsinaista päätöksentekoprosessia. Investointiohjelma tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi samanaikaisesti talousarvion ja veroprosentin kanssa marraskuun valtuustoon.

KR

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualuettaan koskevilta osin syyskuun aikana
 2. valtuuttaa talousjohtajan antamaan tarkemmat ohjeet asiaan liittyen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat

Timo Väisänen, Juhana Hiironen, Mikko Autere

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.6.2020 § 243 pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualuettaan koskevilta osin syyskuun aikana.

Palvelualueita pyydetään lausunnoissaan arvioimaan investointiohjelman vaikutuksia palveluihin, henkilöstöön, kuntalaisiin, lapsiin, maankäyttöön, kaupungin elinvoimaisuuteen tms. oman palvelualueen toiminnan ja tavoitteiden näkökulmasta merkittäviin tekijöihin.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää antaa lausuntonaan liitteenä olevan lausunnon investointiohjelmista.

Käsittely

Kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere esitteli asiaa.

Käsittelyn kuluessa esittelijä teki lausuntoon lisäyksen, joka kuului seuraavasti:

”Jos suunnitteluprosessin tarkemmassa vaiheessa ja laskennassa havaitaan, että lisäinvestoinnilla, esim. alueen kokoa laajentamalla, voidaan kasvattaa maanmyyntituloja, on tämä syy esittää myöhemmin muutosta hyväksyttyyn investointiohjelmaan.”

Käsittelyn kuluessa Kaisa Saarikorpi teki Hilppa Loikkasen ja Pirjo Komulaisen kannattamana muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti:

”Lautakunta toivoo, että investointiohjelmaan merkityt alikulut toteutetaan ja muutenkin huomioidaan lasten turvallinen liikkuminen koulujen lähistöllä.”

Käsittelyn kuluessa Petri Perta teki muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti:

”Mikäli mahdollisesti tuottavia investointeja ilmaantuu investointiohjelman ulkopuolelta, ne tuodaan erikseen lautakunnan käsiteltäviksi, kukin erikseen perusteltuna.”

Käsittelyn kuluessa Tuija Kuusisto teki Petri Pertan, Minna-Maria Solanterän, Hilppa Loikkasen ja Markku Tenhusen kannattamana muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti:

”Lautakunta toivoo, että lasten turvallinen liikkuminen koulujen lähistöllä huomioidaan."

Kaisa-Saarikorpi ja Petri Perta vetivät jättämänsä muutosehdotukset pois.

Puheenjohtaja tiedusteli kokoukselta, voidaanko Kuusiston muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti. Tämä sopi kokoukselle.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muuttuneen ehdotuksen mukaisesti.

Hyväksyttiin lisäksi yksimielisesti lausuntoon seuraava lisäys:

”Lautakunta toivoo, että lasten turvallinen liikkuminen koulujen lähistöllä huomioidaan.”

Valmistelija

Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat

Topi Luostarinen ja Mikko Mäkelä

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.6.2020 § 243 pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualuettaan koskevilta osin syyskuun aikana.

Palvelualueita pyydetään lausunnoissaan arvioimaan investointiohjelman vaikutuksia palveluihin, henkilöstöön, kuntalaisiin, lapsiin, maankäyttöön, kaupungin elinvoimaisuuteen tms. oman palvelualueen toiminnan ja tavoitteiden näkökulmasta merkittäviin tekijöihin.

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää antaa alustavista investointiohjelmista seuraavan lausunnon:

Investointiohjelmaan sisältyvä talonrakennusohjelma pitää sisällään osittain jo aiemmin päätettyjä investointeja sekä investointeja, joista tehdään tarkemmat toteuttamispäätökset myöhemmässä vaiheessa. Jo päätetyistä investoinneista Harjulan koulu etenee suunnitellusti ja se tulee vastaamaan alueen palvelutarpeeseen sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen osalta. JYK:in osalta investointiohjelma on niinikään kaupunginhallituksen 7.9.2020 (§ 302) päätöksen mukainen. Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Vaihe 1 valmis 1/2023 ja vaihe 2 valmis 1/2026. Hanke on 2018 hyväksytyn (KV 10.12.2018 § 103) palveluverkkosuunnitelman

Kartanon koululle 2021-2030 investointiohjelmassa varatut määrärahat pitävät sisällään vuosina 2022-23 toteutettavan huonokuntoisen teknisen työn siiven korvaamisen moduulilla. Kouluinvestoinneista Yläkartanon rakennuksen korvaaminen uudisrakennuksella, Ainolan koulun rakentaminen sekä Saunakallion yhtenäiskoulun perustaminen on suunniteltu toteutettaviksi 2030-luvulla.

Päiväkoti-investoinnit vuosille 2021-2030 pitävät sisällään Oinaskadun koulun tontille rakennettavan moduulirakennuksen, joka korvaa Lampaanpolskan ja Pesäpuun päiväkodit sekä Kyrölän koulun muutostyöt niin, että se muuttuu kh:n 7.9.2020 (§ 302) päätöksen mukaisesti pienten lasten kouluksi ja päiväkodiksi.

Investointiohjelma pitää sisällään myös väistötilavarauksen, joka voidaan tarvittaessa käyttää myös olemassa olevien moduulien siirtämiseen.

Kiinteistöallianssin tekniset investoinnit pitävät sisällään tarkastelujaksolla toteutettavat tekniset korjaukset, jotka kohdennetaan vuosittain erikseen.

Opetus- ja kasvatuslautakunta katsoo, että suunnitellun investointiohjelman puitteissa pystytään turvaamaan palvelutarvetta vastaavat terveelliset ja turvalliset tilat lautakunnan alaisen toiminnan järjestämiseen vuoteen 2030 asti. Investointiohjelmaa on valmisteltu samanaikaisesti palveluverkkosuunnitelman kanssa, joka tuodaan päätöksentekoon myöhemmin syksyn aikana. Tarkempia ennakkovaikutusten arviointeja on tehty palveluverkkosuunnitelman yhteydessä.

Käsittely

Jani Kervinen saapui kokoukseen 19.19.

vt. palvelualuejohtaja Mikko Mäkelä ja Jani Kervinen esittelivät asiaa.

Käsittelyn kuluessa esittelijä täydensi päätösehdotustaan lisäämällä lausunnon kolmanneksi kappaleeksi seuraavan kappaleen: ”Lautakunta edellyttää, että aiemmassa investointiohjelmassa ollut varaus Mankalan koulun laajentamiseksi yhtenäiskouluksi vuosina 2023-2024 sisällytetään nyt käsittelyssä olevaan investointiohjelmaan ja siihen mahdollisesti tarvittavat määrärahat katsotaan palveluverkon hyväksymisen jälkeen.” ja muuttamalla lausunnon kappaletta neljä seuraavaan muotoon: ”Päiväkoti-investoinnit vuosille 2021-2030 pitävät sisällään Oinaskadun koulun ja Lampaanpolskan hankkeen. Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen Kyrölän koulun muuttamisesta pienten lasten kouluksi 7.9.2020 (§ 302) ja näihin muutostöihin on myös investointiohjelmassa varaus.”

Suvi Pohjonen saapui 20.07

Jani Kervinen poistui 20.09.

 

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: Ari Kaunisto ja Marketta Niemi

 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.6.2020 § 243 pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualuettaan koskevilta osin syyskuun aikana.

Lausonnoissa pyydetään arvioimaan investointiohjelman vaikutuksia palveluihin, henkilöstöön, kuntalaisiin, lapsiin, maankäyttöön, kaupungin elinvoimaisuuteen tms. oman palvelualueen toiminnan ja tavoitteiden näkökulmasta merkittäviin tekijöihin.

Investointiohjelma 2021-2030 ja lausunto ovat liitteinä. Kaupunkikehityksen lausunto on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää antaa lausunnon investointiohjelmasta 2021-2030 liitteiden mukaan.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus lähetti 17.6.2020 § 243 alustavat investointiohjelmat lauta- ja johtokuntiin kommentoitavaksi ennen varsinaista päätöksentekoprosessia. Palvelualueita pyydettiin lausunnoissaan arvioimaan investointiohjelman vaikutuksia palveluihin, henkilöstöön, kuntalaisiin, lapsiin, maankäyttöön, kaupungin elinvoimaisuuteen tms. oman palvelualueen toiminnan ja tavoitteiden näkökulmasta merkittäviin tekijöihin. Investointiohjelma tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi samanaikaisesti talousarvion ja veroprosentin kanssa marraskuussa. 

Lautakunnat ovat käsitelleet alustavia investointiohjelmia kokouksissaan 

 • Hyvinvointilautakunta 10.09.2020 § 31
 • Kaupunkikehityslautakunta 17.9.2020 § 36
 • Opetus- ja kasvatuslautakunta 22.9.2020 § 30
 • Järvenpään vesi liikelaitoksen johtokunta 23.09.2020 § 15

Lautakuntien lausunnot on koottu pykälän liitteiksi. 

Investointiohjelmiin on tehty pieniä muutoksia kesäkuun alustaviin ohjelmiin nähden johtuen uusista investointipäätöksistä, tarkentuneista hankeaikatauluista sekä tarkentuneista hankesuunnitelmista ja kustannusarvioista johtuen. Kesäkuun jälkeen tehdyt muutokset lisäävät investointiohjelmaan investointeja yhteensä 1,5 miljoonalla eurolla. Tarkentuneet ohjelmat ja kooste muutoksista on esitetty pykälän liitteenä. Tarkennettuja ohjelmia käsitellään myös kaupunginhallituksen seminaarissa 3.10.2020.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto merkitsee tiedoksi lautakuntien lausunnot alustavaan investointiohjelmaan ja investointiohjelman valmistelutilanteen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Investointiohjelma 2021-2030

Vuosien 2021-2030 investointiohjelma on laadittu tilanteessa, jossa kaupungin talouden kantokyky on koronan seurauksena heikentynyt. Ohjelman laadinnan lähtökohtana on ollut valtuuston 11.11.2019 § 80 hyväksymä toimenpidealoite, jonka mukaisesti ”Päivitettäessä investointiohjelmaa vuosille 2021-2030 investointitarpeita tarkastellaan erityisesti jälkimmäisten vuosien tason osalta siten, että ne mitoitetaan kaupungin oletetun kantokyvyn mukaisiksi. Toimenpidealoitteella tähdätään kaupungin pitkään jatkuneen velkaantumisen kasvun pysäyttämiseen 2020-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.” Koronan seurauksena kaupungin tulopohja romahti, eikä velkaantumista ole enää ole pysäyttää ilman veronkorotuksia. Kriisikuntakriteerien täyttymisen vuoksi veroja on korotettava vuoden 2021 alusta alkaen, jotta alijäämä ei pääse kasvamaan liian suureksi ja alijäämän kattamisvelvoite pystytään täyttämään kuntalain mukaisessa määräajassa.

Huolimatta ohjelmaan kohdennetusta 100 miljoonan euron karsinnasta investointiohjelma on edelleen varsin mittava. Vuosittaiset nettoinvestoinnit vaihtelevat 34-67 miljoonan euron välillä. Yhteensä nettoinvestoinnit  ovat 10 vuoden aikana 435 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmakaudelle eli vuosille 2021-2023 investoinneista ajoittuu 155 miljoonaa eli 36%.

Ohjelmaa päivitettäessä on pyritty siihen, että

 • ei rakenta ylikapasiteettia, mikä tarkoittaa investointien ajoittamista palvelutarpeen kasvun mukaisesti 
 • olemassa oleva kapasiteetti hyödynnettään tehokkaasti, mikä vähentää investointitarvetta 
 • ei toteuteta hankkeita, jotka eivät ole välttämättömiä 
 • talonrakennuksen korjausinvestoinnit suunnataan kaupungin oman palvelutoiminnan käytössä oleviin tiloihin
 • kaupungin toimintaedellytykset säilyvät hyvinä
 • investoimatta jättäminen tai investointien siirtäminen ei aiheuta lisäkustannuksia tai tulomenetyksiä tulevina vuosina
 • korjausvelka pidetään kurissa
 • ohjelmat synkronoidaan keskenään, jolloin menot toteutuvat mahdollisimman vähän ennen kertyviä tulovirtoja   
 • mahdollistetaan investoinnit, joilla parannetaan kaupungin palvelujen tuottavuutta tai tehostetaan tilankäyttöä, mikä pienentää toiminnasta aiheutuvia käyttökuluja jatkossa.

Talonrakennus

Talonrakennuksen investointiohjelmaan käytetään ohjelmakaudella 13-39 miljoonaa euroa vuodessa ja yhteensä 209 miljoonaa euroa. Investointitarpeet ovat erityisen suuret alkuvuosina ja ohjelmakauden lopussa. Suurimmat hankkeet kaudella ovat Harjulan uusi koulu ja päiväkoti, JYK-Juhola kokonaisuus ja loppuvuosille ajoittuvat hyvinvoinnin palvelualueen investoinnit. Päivitettävänä olevasta palveluverkosta tehtävät päätökset ohjaavat talonrakennuksen investointiohjelmaa. Esityksessä on huomioitu tilankäytön tehostaminen nykyisissä rakennuksissa sekä rakennusten kunto. Hankkeiden tarkemmalla ajoituksella ja sisältöjen tarkistuksilla ohjelmasta on karsittu lähes 90 miljoonaa euroa. Merkittävimmät selittävät tekijät ovat Kartanon koulun perusparannuksen ja laajennuksen, Saunakallion yhtenäiskouluratkaisun ja jäähallihankkeen siirtyminen vuoden 2030 jälkeen toteutettavaksi sekä Mankalan koulun perusparannuksen ja laajennuksen ja Kyrölän liikuntahallin poistaminen ohjelmasta. Kooste ohjelmaan tehdyistä muutoksista on esitetty pykälän liitteenä. 

Talonrakennuksen investointiohjelmasta osa hoidetaan kiinteistöallianssin kautta ns. allianssi-investointeina. Allianssi-investoinnit kohdistuvat kaupungin omistaman rakennuskannan korjausvelan hallintaan ja tilamuutoksiin. Peruskorjaus-, sisäilmaparannus ja muutosinvestointien lähtökohtana on palveluverkon kunnossapito nykyisten ja muuttuvien palvelutarpeiden mukaisena. Rakennuskannan uudistuessa ja kohteiden määrän vähentyessä peruskorjausmäärärahatarve vähenee ja se on pudotettu nykyisestä 8,4 miljoonasta eurosta 6 miljoonaan euroon vuodesta 2024 alkaen.

Kunnallistekniikan investoinnit

Kunnallistekniikan rakentamisohjelma on jaettu infran ylläpitoinvestointeihin ja uusiin alueisiin. Infran ylläpitoinvestointeihin sisältyy olevien rakenteiden ylläpito ja perusparannukset ja uusiin alueisiin kaupungin vetovoiman lisäämiseen kohdistuvien uusien alueiden ja muiden hankkeiden kunnallistekniikan rakentaminen. Uusien alueiden rakentamisella mahdollistetaan kaupungin kasvu ja elinvoiman lisääminen ja kohteet linkittyvät maan myyntiin. 

Kunnallistekniikan rakentamiseen käytetään investointiohjelmakaudella 9-16 miljoonaa euroa vuodessa ja yhteensä 109 miljoonaa euroa.

Liikuntapaikkainvestoinnit

Liikuntapaikkarakentaminen sisältää kaikki liikuntapaikkoihin, -kenttiin ja -alueisiin sisältyvät kustannukset ml. rakennelmat ja liikuntahalleja ja -laitoksia kevyemmät rakennukset. Kokonaisuuteen kohdistuvat investointivaraukset ovat ennen vuotta 2020 sisältyneet osin kunnallistekniikan ja osin talonrakennuksen hankkeisiin. Liikuntapaikkarakentamisen merkittävimmät hankkeet ovat Keskuskentän perusparannus ja Juholanmäen alueen liikuntaolosuhteiden rakentaminen (2023 – 2026). Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelma täsmentyy, kun liikuntapaikkaselvitys ja hyvinvoinnin palveluverkkoselvitys valmistuvat keväällä 2021.

Liikuntapaikkarakentamiseen käytetään investointiohjelmakaudella 0,2 - 2,6 miljoonaa euroa vuodessa ja yhteensä 12,8 miljoonaa euroa.

Järvenpään veden investoinnit

Järvenpään Veden hankkeet kytkeytyvät tiivisti kunnallistekniikan ja liikuntapaikkarakentamisen investointeihin. Ohjelmakauden merkittävimmät investointihankkeet ovat Poikkitien yritysalue ja Ainolakeskus, St1 ja Sävelpuiston alue, Yhteiskoulun alue (JYK), Wärtsilän teollisuusalue ja Järvenpään Veden omana hankkeena Kaakkolan alueella tapahtuva vesihuollon uusiminen.

Järvenpään veden investointeihin on ohjelmakaudella varattu 5 miljoonaa euroa vuodessa paitsi vuosina 2027 ja 2029, jolloin rakennetaan Haarajoen asemanseudun kunnallistekniikka ja siirtopaineviemäri Pellonkulmasta Ristinummelle. 

Irtaimisto ja kehitysinvestoinnit

Irtaimistoinvestointeihin kuuluu investoinnit koneisiin, kalustoon ja laitteisiin sekä aineettomiin hyödykkeisiin kuten tietojärjestelmiin. Irtaimistoinvestointien painopiste on ICT-sidonnaisissa kehitystehtävissä, jotka lähitulevaisuudessa kohdentuu vahvasti toimivan ja tietoturvallisen ICT-ympäristön, alustojen ja peruspalveluiden kehittämiseen, jotka tulevaisuudessa mahdollistavat panostamisen tuottavuutta parantaviin hankkeisiin. Irtaimistomääräraha vaihtelee lähivuosien 2,4 miljoonan euron ja loppuvuosien arvioidun 700 tuhannen euron välillä vuosittain.

Kehitysinvestointeihin on varattuna vuosittain 2 miljoonan euron määräraha tuottavuus- ja vetovoimainvestointeihin. Kehitysinvestointien toteuttamisen edellytyksenä on kannattavuuslaskelma, jolla osoitetaan selkeästi, että investointi maksaa itsensä takaisin menosäästöinä tai tulolisäyksinä. Kaupunginjohtaja päättää yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämisestä 100 000 euroon ja sen ylittävistä hankkeista päättää kaupunginhallitus.  

Osakkeet

Osakkeiden osalta investointiohjelma sisältää vain Koy Liiketalon osakkeiden myynnin vuosina 2021-2023, investointimenoksi kirjattavat Koy Terveystalon vuosittain perittävät rahoitusvastikkeet ja HSL-kuntayhtymän osakkeiden merkinnän vuonna 2022.

Maanostot ja myynnit

Maanostoihin on varattu vuosittain 0,8-7 miljoonaa euroa. Määrärahaan sisällytyy myös rakennusten purkukustannuksia. Maanmyyntien arvio perustuu kaupunkikehityksen selvityksen maanmyyntipotentiaalista, josta vuosittain on huomioitu 80-85% toteutuvina myynteinä. Tontin myyntihinnasta keskimäärin 15% on kirjattu investointiosaan maa-alueiden tasearvoa vastaavasti. Näin ollen loppuosa maanmyyntituloista kirjautuu maanmyyntivoitoksi kaupungin tulokseen. Maan myynnit ovat kytköksissä kunnallistekniikan uusien alueiden investointien kanssa. 

Investointiohjelman päivittäminen ja seuranta

Investointiohjelma päivitetään vuosittain kaupungin kaikkien palvelualueiden ja Mestaritoiminta Oy:n yhteistyönä. Päivitys alkaa keväällä väestöennusteiden, markkinatilanteen ja toimintaympäristötietojen tarkastelulla, minkä pohjalta tarkennetaan palvelutarvearviot ja täsmennetään ohjelmaan investoinnit. Ohjelmointi ja kustannusten arviointi on sitä tarkempaa, mitä lähempänä investointivuosi on nykyhetkeä. Ohjelman päivitystä silmällä pitäen ohjelma on jaettu ajallisesti kolmeen jaksoon: toteutus-/rakentamisvaiheeseen (vuodet 2021-2023), kehitys-/yleissuunnitteluvaiheeseen (vuodet 2024-2026) ja palveluverkko/-hankesuunnitteluvaiheeseen (vuodet 2027-2030). Investointiohjelmaan tehtävät muutokset keskittyvät vuosittaisissa päivityksissä toteutusvaiheen jälkeisiin vuosiin ts. hankkeisiin, joista ei vielä ole päätöstä. Palvelualueet voivat tehdä esityksiä uusista kehitys- ja palveluverkkovaiheen investoinneista investointiohjelmaa päivitettäessä.

Muutosesitykset investointeihin sisällytetään alustavaan investointiohjelmaan muuttuneiden tietojen ja tarpeiden mukaisesti. Alustavan esityksen valmistumisen jälkeen ohjelmaluonnos kiertää lautakunnissa, minkä jälkeen lautakuntien kannanotot huomioidaan mahdollisuuksien mukaan lopulliseen investointiesitykseen. 

Investointiohjelman seurantatarkkuus määräytyy hankkeen vaiheen mukaisesti. Kuluvan vuoden ja toteutusvaiheen hankkeita seurataan talouden kuukausiseurannan ja osavuosiraportoinnin yhteydessä. Kehitys- ja palveluverkkovaiheen investointeja tarkastellaan investointiohjelmaa päivitettäessä tarkentuneiden korjaus- ja palvelutarvearvioiden ja palveluverkkoselvitysten pohjalta.

Nyt hyväksyttävä investointiohjelma luo puitteet tulevien vuosien investointiohjelmille. Seuraavan päivityksen lähtökohtana on nyt hyväksyttävä ohjelma, jota on tarkoitus täsmentää edellä mainituin perustein vuoden kuluttua. Päivityksen painopiste on siis aina neljän-kymmenen vuoden päässä ohjelman hyväksymisajankohdasta. Hankkeiden keskeytyessä tai toimintakentän muuttuessa radikaalisti voi hanke poikkeuksellisesti palata toteutusvaiheesta kehitysvaiheeseen tai nousta toteutettavaksi normaalia päätösaikataulua nopeammin ns. ohituskaistalla. 

KR

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan vuosien 2021-2030 investointiohjelman.

 

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin §:n 356 jälkeen.

Kokoustauko 17.43 – 17.53.

Päätös

Asian käsittely siirrettiin jatkokokoukseen 5.11.2020 klo 7.00.