Kaupunginhallitus, kokous 20.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Vesipisaroiden puisto, rakentaminen, hankinta 

JARDno-2020-974

Valmistelija

  • Marja-Liisa Tiensuu, projektipäällikkö, marja-liisa.tiensuu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelija / lisätiedot

kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere ja projektipäällikkö Marja-Liisa Tiensuu

Järvenpään kaupunki on julkaissut Vesipisaroiden puisto nimisen kansallisen kynnysarvon ylittävän hankintailmoituksen Hilma- julkaisujärjestelmässä 26.2.2020 (ilmoituksen numero 2020-040181). 

Tarjouspyyntöasiakirjat on julkaistu Tarjouspalvelu.fi- toimittajaportaalissa, myös tarjoukset tuli toimittaa Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin kautta. 

Määräaikaan 23.03.2020 klo 15:00 mennessä saapuivat seuraavat 
tarjoukset:
- VRJ Etelä-Suomi Oy 

- Peab Infra Oy 

- VM Suomalainen Oy 

- Terrawise Oy 

Hankinnan yhteyshenkilö on kaupunkitekniikan rakentamispalveluiden rakennuttajapäällikkö. 

Tarjoajien soveltuvuusvaatimukset

Tarjouspyynnössä oli edellytetty, että vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät soveltuvuusvaatimukset. Merkitsemällä tarjouspyynnön taulukkoon tarjoaja vakuutti täyttyvätkö soveltuvuusvaatimukset. Tarjoajan tuli ladata tarjoukseensa referenssit viideltä (5) viimeiseltä vuodelta, joista arvioitiin työn laatuun ja laajuuteen nähden riittävä kokemus tarjouspyynnön kohteesta sekä vastaavan mestarin ansioluettelo. Tarjoajan tuli ladata tarjoukseensa myös selvitykset käytössä olevista laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmästä. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus (yleiset kriteerit /tiedot)

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistus tehtiin tarjousten muotoseikkojen ja tarjouspyynnössä edellytettyjen hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevien vähimmäisvaatimusten täyttämisen osalta. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu

Laatuvaatimukset on huomioitu asetetuissa tarjoajan soveltuvuusvaatimuksissa, hankinnan kohteen kriteereissä sekä esitetty tarjouspyynnön liitteissä. Hankinnan ratkaisuperusteena oli tarjouspyynnössä ilmoitettu halvin kokonaishinta.

Suoritetun hintavertailun perusteella Vesipisaroiden puisto rakentaminen urakan halvimman kokonaishintaisen tarjouksen jätti VM Suomalainen Oy. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä. Vertailutaulukossa on esitetty hankinnan soveltuvuusvaatimusten täyttyminen, yhteiset kriteerit ja kokonaishinta.

VM Suomalainen Oy:n tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset on tarkistettu 7.4.2020 TilaajaGroup.fi palvelusta.

Taloudelliset vaikutukset

Vesipisaroidenpuisto urakan VM Suomalainen Oy:n kokonaishintainen tarjous on 847 500,00 euroa (alv 0%).

Määräraha on varattu vuoden 2020 investointiohjelmassa. 

Kustannukset osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18631061.

OKT

Toimivalta

Hallintosääntö 1.4.2019, liite 1 taloudellinen toimivalta, investointiosa kohta 5.

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. valita hankinnan "Vesipisaroiden puisto" urakkasopimuskumppaniksi VM Suomalainen Oy:n kokonaishintaan 847 500,00 euroa (alv 0%)
  2. valtuuttaa toimivaltaisen viranhaltijan allekirjoittamaan urakkasopimuksen
  3. että sopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on lainvoimainen
  4. että sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset