Kaupunginhallitus, kokous 20.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Rakennusvalvontayhteistyön laajentaminen Hyvinkään kanssa

JARDno-2020-377

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat

johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki, kaupunginlakimies Laura Kattelmäki

Tausta

Järvenpään ja Hyvinkään kaupungit ovat aiemmin sopineet johtavan rakennustarkastajan tehtävän hoitamisesta yhdessä siten, että Hyvinkää ostaa 50 % viranhaltijan työpanoksesta Järvenpäältä (KH 13.4.2015 § 99) ja yhden rakennustarkastajan tehtävien hoitamisesta siten, että Järvenpää ostaa 50 % tarkastajan työpanoksesta Hyvinkäältä (KH 27.4.2015 § 114). Yhteistyön tavoitteena on ollut toiminnan järjestäminen tehokkaasti, hyvien käytäntöjen jakaminen ja asiakaspalvelun parantaminen.

Syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana Järvenpää ja Hyvinkää ovat käyneet keskustelua rakennusvalvontayhteistyön laajentamisesta kaupunkien välillä. Nyt päätettäväksi tuotava yhteistyösopimus ei vaikuta johtavan rakennustarkastajan ja häntä sijaistavan rakennustarkastajan aiemmin hyväksyttyihin sopimuksiin vaan ne pysyvät voimassa sellaisenaan.

Rakennusvalvonnan järjestäminen

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 21 §:n mukaan, jos tehtävien hoitamisen kannalta on tarkoituksenmukaista, kunnilla voi olla yhteinen rakennustarkastaja. Kunta voi myös antaa rakennusvalvontatehtävän sopimuksen nojalla toisen kunnan viranhaltijan hoidettavaksi.

Kuntien ja kuntayhtymien julkisoikeudellisesta yhteistoiminnasta säädetään kuntalain 8 luvussa. Kunnat ja kuntayhtymät voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Kunnan järjestämisvastuu voidaan myös siirtää toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle jollakin 8 luvussa säädetyllä yhteistoimintamuodolla.

Kuntalain 8 luvun mukaisia julkisoikeudellisen yhteistoiminnan muotoja ovat:

  1. yhteinen toimielin (51-52 §) eli vastuukuntamalli (ent. isäntäkuntamalli)
  2. yhteinen virka (53 §)
  3. sopimus viranomaistehtävän hoitamisesta (54 §)
  4. kuntayhtymä (55 -64 §)

Järvenpään ja Hyvinkään kaupungin välinen sopimus viranomaistehtävän hoitamisesta yhdessä

Käytännössä rakennusvalvonnan järjestämisen osalta mahdollisia malleja tässä tilanteessa olisivat yhteinen virka tai sopimus viranomaistehtävän hoitamisesta. Valmistelun perusteella ehdotetaan, että Järvenpään ja Hyvinkään kaupungit laajentavat rakennusvalvontayhteistyötä sopimuksella viranomaistehtäviensä hoitamisesta yhdessä siten, että henkilöstön asema ei muutu yhteistyön tiivistämisen seurauksena. Järvenpään kaupunki ja Hyvinkään kaupunki säilyisivät yhteistyön piiriin kuuluvien työntekijöiden ja viranhaltijoiden työnantajina entisin ehdoin. Sopimuksen mukaisen yhteistyön piiriin kuuluisi Järvenpäästä kahdeksan vakanssia (5 virkaa, 3 työsuhdetta) ja Hyvinkäältä 7 vakanssia (6 virkaa, 1 määräaikainen työsuhde).

Kaupunkien välisen rakennusvalvontayhteistyön tiivistämisen on tarkoitus tehostaa rakennusvalvontaresurssien käyttöä sopijakaupungeissa. Sopimuksen mukaisella yhteistyöllä pyritään keskittämään ja jakamaan rakennusvalvontaan liittyvät tehtävät tarkoituksenmukaisemmin sopijakaupunkien rakennusvalvontahenkilökunnan kesken, mahdollistamaan henkilökunnan erikoistuminen sekä varmistamaan toiminnan jatkuminen keskeytyksettä myös henkilökunnan vuosilomien ja muiden poissaolojen aikana. Yhteistyön tarkoitus on lisäksi varmistaa sopijakaupunkien paremmat mahdollisuudet valmistautua ja vastata tuleviin maankäyttöä ja rakentamista koskeviin lainsäädäntömuutoksiin (kuten tietomallipohjaisen rakennusvalvontaprosessin kehittäminen ja rakentamisen hiilijalanjälkilaskenta).

Asiaa on ennen päätöksentekoa esitelty kaupunkikehityslautakunnan iltakoulussa 27.2.2020 ja kaupunginhallituksen iltakoulussa 9.3.2020.

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa

Yhteistoimintalaki velvoittaa työnantajaa neuvottelemaan valmisteilla olevien toimenpiteiden perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista henkilöstön kanssa ennen kuin asiassa tehdään lopullisia päätöksiä. Neuvotteluiden on oltava aidosti vuorovaikutteisia ja niiden tavoitteena on päästä yksimielisyyteen tulevista ratkaisuista. Lopullinen päätösvalta neuvotteluiden jälkeen on työnantajalla.

Rakennusvalvontayhteistyön laajentamista on käsitelty Järvenpään kaupungin johtoryhmässä 4.12.2019. Johtoryhmä on suhtautunut ajatukseen yhteistyön laajentamisesta kannustavasti ja asia on tämän jälkeen viety Järvenpäässä keskusteluun pikku-yt:n 9.12.2019. Yhteistyön piiriin kuuluville Järvenpään ja Hyvinkään rakennusvalvonnan työntekijöille on lisäksi järjestetty yhteinen yt-tilaisuus / henkilöstöinfo 15.1.2020. Järvenpäässä viralliset yhteistoimintaneuvottelut on pidetty 3.3.2020.

Nyt päätöksentekoon tuotavan yhteistyösopimuksen rinnalla on valmisteltu yhteistyön piiriin kuuluvaa rakennusvalvontahenkilökuntaa koskevat periaatteet. Periaatteet tuodaan kaupunginhallitukselle päätettäväksi erikseen kevään 2020 aikana, kuitenkin hyvissä ajoin ennen yhteistyön käynnistymistä.

OKT

Toimivalta

Järvenpään kaupungin hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 25.3.2019 § 11) 12 §: " - - kaupunginhallitus ohjaa kaupungin maapolitiikkaa, kuntasuunnittelua, seutuyhteistyötä sekä henkilöstöpolitiikkaa.”

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. rakennusvalvontayhteistyön laajentamisesta Järvenpään ja Hyvinkään kaupunkien välillä 1.6.2020 alkaen liitteenä olevan sopimuksen mukaisin ehdoin.
  2. että sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sopimuksen päätöksillään hyväksyneet, nämä päätökset ovat saaneet lainvoiman ja sopimus on molempien toimesta allekirjoitettu.

 

Käsittely:

Tämä asia käsiteltiin § 140 jälkeen.

Johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki selosti asiaa. 

Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: Asia palautetaan valmisteluun.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hyvinkään kaupunki, Järvenpään rakennusvalvontahenkilökunta, johtava rakennustarkastaja, Järvenpään vt. palvelussuhdepäällikkö