Kaupunginhallitus, kokous 20.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 LISÄPYKÄLÄ: Lausunto Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvan muuttamisen johdosta (lisäpykälä)

JARDno-2020-439

Valmistelija

  • Ville Voima, tarkastaja, ville.voima@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hakija: Finavia Oyj

Asia: Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvan muuttaminen, Vantaa

dnro: ESAVI/13877/2019

Kuvaus: Etelä-Suomen aluehallintovirastossa (AVI) on Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisesta aloitteesta vireillä Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvan muuttaminen. Tämän johdosta Finavia Oyj on pyynnöstä toimittanut luvan muuttamistarpeen arvioimiseksi tarpeellisia selvityksiä aluehallintovirastolle. ELY-keskus katsoo, aloitteesta tarkemmin ilmenevällä tavalla, että lupaa on muutettava, koska toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta (YSL 89 § 2 mom. 1 kohta). ELY:n vireillepanon mukaan muutostarve koskisi ympäristöluvan niitä määräyksiä, jotka koskevat mm. Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokoneliikenteen ja lentokonemelun leviämisalueiden kehittymistä, melumittauksia ja lentokonemelun hallintaa, hulevesien hallintaa ja puhdistusta sekä lentokentän pintavesien laskuojien kuormitusta.

Selvitysten yhteydessä antamassaan vastineessa Finavia Oyj on arvioinut, etteivät toiminnan ympäristövaikutukset ole muuttuneet aiemman lupakäsittelyn aikaisesta tilanteesta eikä lentokonemelun leviäminen tai muu toiminnan aiheuttama pilaantuminen tai sen vaara poikkea olennaisesti aiemmasta.

AVI harkitsee ympäristöluvan muuttamisperusteet ja -tarpeen ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisesti ELY-keskuksen aloitteen, Finavia Oyj:n toimittamien selvitysten ja vastineen sekä asiassa saatavien lausuntojen, muistutusten ja mielipiteiden perusteella ja tarvittaessa muuttaa ympäristölupaa.

Aluehallintovirasto pyytää Järvenpään kaupunkihallituksen lausuntoa asiasta 28.4.2020 mennessä.

AVI pyytää Järvenpään kaupungilta lausuntoa asiasta, koska Järvenpää sijaitsee lentoaseman toimintojen vaikutusalueella. Lausunnolla ei ole varsinaista oikeudellista merkitystä AVI:n harkinnassa, mutta se otetaan huomioon kaupungin selvityksenä paikallisista olosuhteisesta ja lentokentän vaikutuksista niihin. On otettava huomioon, että Keski-Uudenmaan ympäristökeskus lausuu kaupungin ympäristöviranomaisena ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisistä seikoista, mikäli se katsoo sen aiheelliseksi. Tällöin kaupungin on tarvittaessa tarkoituksenmukaista lausua muista merkityksellisistä seikoista, esimerkiksi maankäyttöön ja elinkeinorakenteeseen liittyvistä vaikutuksista, joilla se katsoo olevan merkitystä päätösharkinnassa. Tässä lupamenettelyssä on kuitenkin kysymys yksinomaan ympäristövaikutuksista, joista ympäristökeskus lausuu viranpuolesta, jolloin kaupungin lausunnoksi riittää sen toteaminen, että kaupungilla ei ole lausuttavaa asiasta.

OKT

Toimivalta

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Käsittely: Tämä asia käsiteltiin § 149 jälkeen.

Järvenpään kaupungin kaupunginhallituksella ei ole lausuttavaa Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvan muuttamisen johdosta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

ESAVI, kaavoitusjohtaja, valmistelija