Kaupunginhallitus, kokous 20.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Kaupunkikuvallinen lausunto osoitteeseen Harjutie 15c suunnitellusta asuinkerrostalokohteesta

JARDno-2020-1017

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Kaupunginvaltuuston 23.3.2020 antaman päätöksen § 17 mukaan poikkeusoloissa (valmiuslain käyttöönottoasetuksen voimassaoloaikana) kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto). Lausuntoa pyydetään osoitteeseen Harjutie 15c suunnitellusta asuinkerrostalosta.

Asemakaava-aineisto löytyyy kaupungin verkkosivuilta osoitteesta https://www.jarvenpaa.fi/--Kortteli_252_(Harjutie_17)--/sivu.tmpl?sivu_id=7286

Asemakaava-arkkitehti on antanut hankkeesta 31.3.2020 seuraavan lausunnon:

"Rakennuksen parvekkeet/terassit, räystäät ja katokset ylittävät asemakaavaan merkityn rakennusalan vähäisesti, mihin kaavoituksella ei ole huomautettavaa. ARA-mitoituksen mukaista polkupyöräpaikkamäärää voidaan pitää tässä hankkeessa perusteltuna. Suunnitelma on muilta osin asemakaavan mukainen ja puollettavissa."

Tausta-aineistona jaetaan pääpiirustusluonnoksia ja näkymäkuvia.

Johtava rakennustarkastaja esittelee kohdetta kokouksessa.

 

OKT

 

Toimivalta

Hallintosääntö 1.4.2019, liite 1 taloudellinen toimivalta, investointiosa kohta 5.

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lausuntonaan esittää, ettei hallituksella ole huomautettavaa suunnitelmista.

 

Käsittely:

Tämä asia käsiteltiin sen jälkeen kun § 152 ja 153 käsittely oli keskeytetty.

Tiia Lintula poistui ilmoittaen esteellisyydestä. Esteellisyyden peruste (hallintolaki 28 § 1 momentti kohta 4, toimeksiantosuhde asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa)

Johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki selosti asiaa kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Tiia Lintula

Tiedoksi

Asianosaiset