Kaupunginhallitus, kokous 20.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Asemakaavan muutos, kortteli 7100 (kiinteistö 186-7-9906-2) Pajalantien kauppa ja Iltapuisto

JARDno-2019-798

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Perustelut

Pajalantien ja Valovirrankadun kulmaan suunnitellaan uutta päivittäistavarakauppaa. Rakentamattomasta yleisestä pysäköintialueesta ja osasta puistoaluetta muodostetaan liikerakennusten korttelialuetta, jolle osoitetaan rakennusoikeutta 3000 k-m2. Alueelle laaditaan sitova tonttijako asemakaavamuutoksen yhteydessä.

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus

Lidl Suomi Ky on neuvotellut kaupungin edustajien kanssa mahdollisuudesta saada toinen päivittäistavarakauppa Järvenpäähän. Kaupunginhallitus on päättänyt 4.2.2019 § 20 kortteliin 7100 muodostettavan tontin varaamisesta Lidl Suomi Ky:lle. Kaavatyö sisältyy vuoden 2019 kaavoitussuunnitelmaan (kh 14.1.2019 § 5).

Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella 27.3.2019 ja lähettämällä kirje osallisille. Suomen luonnonsuojeluliitto Järvenpää ry esitti mielipiteessään alueen säilyttämistä rakentamattomana lähivirkistysalueena.

Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävänä 7.–28.10.2019 Seutulantalon palvelupisteessä sekä Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Nähtävilläoloaikana osallisilla on ollut mahdollisuus jättää mielipide kaavaluonnoksesta. Ennakkolausuntopyyntö lähetettiin Uudenmaan ELY-keskukselle, Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle, Suomen luonnonsuojeluliitto Järvenpää ry:lle, Fortum Power and Heat Oy:lle, Caruna Oy:lle, Elisa Oyj:lle, Telia Finland Oyj:lle sekä Kaupunkitekniikan suunnittelupalveluille ja Järvenpään Vedelle. Asemakaavaluonnoksesta on saatu kuusi lausuntoa. Asemakaavakarttaa ja -selostusta on täydennetty lausuntojen pohjalta.

Lausunnot ja mielipide ovat asian oheisaineistona. Lyhennelmät niistä ja kaavoituksen vastineet ovat selostuksen liitteenä.

Asemakaavan kuvaus

Pajalantien ja Valovirrankadun kulmaan muodostetaan liikerakennustontti voimassa olevan asemakaavan mukaisesta, rakentamattomasta pysäköintialueesta ja osasta Iltapuiston lähivirkistysaluetta. Asemakaavassa varaudutaan Loutinojan purouoman siirtämiseen tontin ulkopuolelle sekä hulevesien viivytysrakenteiden toteutukseen tontilla ja lähivirkistysalueella. Alueella olevat luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet ja kohteet (Iltapuiston lehtoalue, vienansaraesiintymä) on osoitettu asemakaavakartassa. Asemakaava on tarkoitus toteuttaa näiden säilymistä vaarantamatta. Purouoman siirtäminen edellyttää merkittäviä maansiirtotöitä, mutta alueelle tulevat hulevesien viivytysrakenteet edistävät hulevesien hallintaa myös suunnittelualueen ulkopuolella.

Uusi liikerakennus rakennetaan Pajalantien puoleiseen tontinosaan. Ajo tontille on Valovirrankadulta. Suunnittelualueen pinta-ala on 3,1718 ha, josta on lähivirkistysaluetta 2,0701 ha. Liikerakennusten korttelialuetta on 1,1017 ha, jolle osoitetaan rakennusoikeutta 3000 k-m2. Korttelitehokkuus vastaa lukua e = 0,27.

Kortteliin 7100 on laadittu sitova tonttijakoehdotus, joka asetetaan nähtäville asemakaavan yhteydessä. Asemakaavanmuutos valmistellaan ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn. Puistoalueen toteutus, hulevesirakenteet ja Loutinojan purouoman muotoilu suunnitellaan erikseen kunnallistekniikan suunnittelupalveluissa. Alueen toteutus on mahdollista aloittaa vuonna 2020.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  1. asettaa 7. kaupunginosan eli Pajala yleistä pysäköintialuetta (kiinteistö 186-401-1-2464) ja Iltapuiston lähivirkistysaluetta (osa kiinteistöstä 186-401-1-2464 ja kiinteistö 186-7-787-2) koskevan asemakaavan muutosehdotuksen ja tonttijaon (asemakaavakartta ja selostus, päivätty 7.10.2019, tarkistettu 19.12.2019) julkisesti nähtäväksi (MRL 65§, MRA 27§) ja
  2. pyytää lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta, Caruna Oy:ltä ja Elisa Oyj:ltä.

Käsittely

Juhana Hiironen esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Perustelut

Asemakaavan muutosehdotus on ollut MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti julkisesti nähtävillä 23.1. - 21.2.2020 Seutulantalon palvelupisteessä ja Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Nähtävilläolosta on ilmoitettu kuulutuksella Viikko-lehdessä ja Järvenpään kaupungin internet-sivuilla sekä kirjeellä naapurikiinteistöjen omistajille. Asemakaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta, Carunalta ja Elisa Oyj:ltä.

Asiasta on saatu kolme lausuntoa ja yksi muistutus. Lausunnot ja muistutus ovat lyhentämättöminä tausta-aineistossa. Yhteenveto ja kaavoituksen vastineet ovat asemakaavaselostuksen liitteenä.

Nähtävilläolon jälkeen kunnallistekniikan suunnittelupalvelut on käynnistänyt Iltapuiston puisto- ja rakennussuunnittelun, jonka yhteydessä on tutkittu vaihtoehtoja alueen hulevesien viivyttämiselle ja sovitettu puistoalueen ja liiketontin suunnitelmia yhteen. Asiasta on neuvoteltu Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa. Parhaiten toimivaksi ratkaisuksi on osoittautunut Loutinojan ohjaaminen putkessa liiketontin läpi nykyisen uoman kohdalla. Ratkaisu säästää arvokasta luonnonympäristöä eikä edellytä yhtä mittavia maansiirtotöitä kuin puron siirtäminen. Puro on osoitettu kaavakartassa maanalaisen johdon merkinnällä tontin kohdalla. Pohjoisväylän ja liiketontin välinen osuus säilyy nykyisellään, mutta puron reunoja voidaan vahvistaa.  Hulevesien viivytysalueita ja ohjeellisia polkumerkintöjä on tarkennettu kaavakartassa. Iltapuiston alue suunnitellaan yksityiskohtaisemmin puisto- ja rakennussuunnittelun yhteydessä.

Asemakaavakarttaan on tehty edelläselostetun mukaiset tarkistukset sekä joitakin teknisiä tarkistuksia, jotka eivät edellytä uutta nähtävillepanoa. Asemakaavaselostukseen on tehty vastaavat täydennykset.

Toimivalta:

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

Asia tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, koska kaavoituksen keskeytymätön eteneminen on kriittistä hankkeen toteutusaikataulun kannalta.

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. hyväksyä annetut vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutukseen (kaavaselostuksen liite 5)
  2. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 7. kaupunginosan eli Pajala yleistä pysäköintialuetta (kiinteistö 186-7-9906-2) ja Iltapuiston lähivirkistysaluetta (osaa kiinteistöstä 186-401-1-2464 ja kiinteistöä 186-7-787-2) koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (asemakaavakartta ja asemakaavan selostus, päivätty 7.10.2019, tarkistettu 19.12.2019 ja 14.4.2020).

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Vs, kaavoitusjohtaja, asianosaiset