Kaupunginhallitus, kokous 20.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Asemakaavan muutos, kortteli 131 ja korttelin 129 tontti 1 (Perhelä ja pysäköintitalo)

JARDno-2020-155

Valmistelija

  • Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaavamuutoksen tavoitteena on luoda mahdollisuudet Järvenpään ydinkeskustaa täydentävän hybridikorttelin toteuttamiselle. Laadukas asuminen, monipuoliset palvelut ja työpaikat yhdistyvät tehokkaassa korttelissa, jossa on myös korkeaa rakentamista. Kaupunkikuvan ja katuympäristön mittakaava on tarkoitus säilyttää palauttamalla Vanhan Perhelän kaltainen julkisivu uudisrakennukseen muistumana paikallishistoriasta. Asemakaava noudattaa keskustan osayleiskaavan tavoitteita ja valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Kehittämishankkeen tavoitteet on määritelty kaupungin ja YIT Suomi Oy:n välisessä toteutussopimuksessa (kv 11.11.2019 § 79). 

Perhelän kortteliin suunnitellaan uutta kerrosalaa 30.500 k-m2, josta on liike-, palvelu- ja toimistotilaa yhteensä korkeintaan 16.000 k-m2 ja asuintilaa korkeintaan 20.000 k-m2. Alueelle tulee noin 300 asuntoa ja 900-1000 asukasta.

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus

Asemakaavamuutoksen vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella 17.2.2020. Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävänä 26.2.-8.3.2020 Seutulantalon palvelupisteessä ja Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Asiasta on saatu neljä lausuntoa ja kolme mielipidettä, jotka ovat oheisaineistona. Yhteenveto lausunnoista ja kaavoituksen vastineet ovat asemakaavaselostuksen liitteenä.

Asemakaavan kuvaus

Suunnittelualue käsittää ns. Perhelän korttelin 186-1-131 ja tontin  186-1-129-1, jolla on kolmikerroksinen pysäköntitalo. Korttelista 131 on kaikki rakennukset purettu. Asemakaavatyön pohjaksi Perhelän kortteliin on laadittu alustavat viitesuunnitelmat (Aihio Arkkitehdit Oy 2019). Perhelän korttelista on tarkoitus muodostaa uusi asumisen, toimitilojen ja kaupallisen liiketoiminnan korkeatasoinen hybridikorttelikokonaisuus.

Viitesuunnitelman kortteliratkaisu on pääpiirtein voimassa olevan asemakaavan mukainen, mutta suurin sallittu kerrosluku ja kerrosala ovat alhaisemmat. Asemakaavan aikaansaamat vaikutukset verrattuna voimassa olevan asemakaavan mukaiseen rakentamiseen ovat alueellisesti ja kaupunkikuvallisesti vähäisiä ja vaikuttavat pääasiassa vain yksittäiseen tonttiin ja sen lähiympäristöön, joten kaavamuutos voidaan käsitellä vähäisenä. Katualueisiin ei ole suunniteltu muutoksia.

Korttelin 131 liiketilat sijoittuvat kaksikerroksiseen, koko korttelin laajuiseen kaupunkikeskukseen. Asuin- ja toimistotilat sijoittuvat korttelin reunoille 8...20-kerroksisiin rakennusmassoihin. Julkinen terassipiha ja asuntojen leikki- ja oleskelupihat sijoittuvat korttelin keskiosiin liiketilojen katolle. Liiketiloihin on kulku katutasosta kävelykadulta ja korttelin itä- ja länsikulmasta. Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa myös maanalaisen kulkuyhteyden kävelykadun alitse sekä kävelysillan toteuttamisen kävelykadun yli kortteliin 147 suunniteltavaan kaupunkikeskukseen. Kaava sallii myös terassien ja ulokkeiden rakentamisen korttelialueen rajan ulkopuolelle.

Korttelin 131 asiointipysäköintiä sijoitetaan korttelin keskiosiin 1. ja 2. kerrokseen. Ajoyhteys pysäköintiin ja korttelin huolto järjestetään Helsingintieltä. Loput autopaikoista sijoitetaan korttelin 129 pysäköintitaloon, jota on mahdollisuus korottaa.

Kortteliin 131 on laadittu rakentamistapaohje, joka hyväksytään sitovana asemakaavamuutoksen yhteydessä. Rakentamistapaohjeessa esitetään hankkeen kaupunkikuvalliset lähtökohdat ja ratkaisut, julkisivujen ja kansipihan toteutusperiaatteet sekä korttelin liikenne- ja pysäköintijärjestelyt. Asemakaava varmistaa kaupunkikuvan ja katuympäristön mittakaavan säilymisen, kun Vanhan Perhelän kaltainen julkisivu palautetaan uudisrakennukseen muistumana paikallishistoriasta.

Kaavaselostuksessa on esitetty asemakaavan tarkempi kuvaus ja asemakaavan toteuttamisen vaikutukset sekä liikennemeluselvitys. Kaavatyön yhteydessä on laadittu selvitykset rakennusten varjostuksesta, hulevesien viivytysperiaatteista ja rakentamisen ekotehokkuudesta, jotka ovat oheisaineistona. Alueelle laaditaan erillinen tonttijako. Asemakaava mahdollistaa kolmiulotteiset, päällekkäiset kiinteistöt.

Toimivalta:

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

Asia tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, koska kaavoituksen keskeytymätön eteneminen on kriittistä hankkeen toteutusaikataulun kannalta.

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. hyväksyä 1. kaupunginosan eli Keskus korttelia 131 ja korttelin 129 tonttia 1 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen ja asemakaavan selostuksen (päivätty 24.2.2020, tarkistettu 14.4.2020) sekä rakentamistapaohjeet (päivätty 19.2.2020) ja asettaa asemakaavaehdotuksen ja rakentamistapaohjeet julkisesti nähtäväksi MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti ja
  2. pyytää asemakaavaehdotuksesta ja rakentamistapaohjeesta lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselta, Keski-Uudenmaan alueelliselta vastuumuseolta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta ja Carunalta.

 

Käsittely: 

Tomi Passi ja Ulla-Mari Karhu ilmoittivat esteellisyydestä ja poistuivat. Peruste Uudenmaan Osuuspankin hallintoelimen jäsenyys (hallintolain 28 § 1 momentti kohta 5).  

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Vs. kaavoitusjohtaja, suunnitteluavustaja, asianosaiset