Kaupunginhallitus, kokous 18.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 216 Valtuustoaloite / Järvenpään kaupungin ostolaskutietojen avaaminen avoimena datana

JARDno-2023-238

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Järvenpää Plus valtuustoryhmän valtuutettu Erika Turunen ja 41 muuta valtuutettua jättivät valtuustoaloitteen Järvenpään kaupungin ostolaskutietojen avaaminen avoimena datana

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.

Kokouskäsittely

Erika Turunen selosti valtuustoaloitetta.

Valmistelija

Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 13.2.2023 § 10

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.2.2023 saapuneen valtuustoaloitteen Järvenpään kaupungin ostolaskutietojen avaaminen avoimena datana talouspalveluihin valmisteltavaksi.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

  • Sanna Raatikainen, Laskentapäällikkö, sanna.raatikainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valtuutettu Erika Turunen ja 41 muuta valtuutettua jättivät liitteen mukaisen valtuustoaloitteen: Järvenpään kaupungin ostolaskutietojen avaaminen avoimena datana

Aloitteen teksti:

Esitämme, että Järvenpään kaupunki avaa jatkossa ostolaskunsa avoimena datana vuosittain. Esitämme, että tiedot julkaistaan aina keväisin, edellisen vuoden tilinpäätöksen valmistuttua. Järvenpään kaupungin tulee noudattaa ostolaskudatan julkaisussa Kuntaliiton ohjeita. Tietoja voidaan julkaista niiltä osin, kun se on tietosuojan puolesta mahdollista.

Aloitteessa mainitut perustelut

Avoin hallinto on vuoropuhelun ja demokratian vahvistaja yhteiskunnassa. Ostolaskujen avaaminen on tähän yksi keino.Ostolaskudatan avaaminen tukee kaupungin avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kaupungin tekemistä hankinnoista sekä tukee kaupungin kustannustietoisempaa toimintatapaa. Ostolaskudatan avoimuudella jokainen kuntalainen pääsee avoimesti katsomaan, millaisiin palveluihin, urakoihin ja tuotteisiin kaupunki on käyttänyt rahaa vuoden aikana. Ostolaskudatasta käy myös ilmi, keneltä hankinnat on tehty ja paljonko niistä on maksettu. Toistakymmentä kuntaa on avannut ostolaskutietonsa avoimena datana, ensimmäisenä Helsingin kaupunki vuonna 2014. Ostolaskujen avaamisohje löytyy osoitteesta: https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2021/2112-kuntien-ja-kuntayhtymien-ostolaskudatan-avaamisen-ohje

Kaupunginhallitus päätti lähettää kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.2.2023 saapuneen valtuustoaloitteen Järvenpään kaupungin ostolaskutietojen avaaminen avoimena datana talouspalveluihin valmisteltavaksi.

Vastaus jätettyyn aloitteeseen:

Ostolaskut ovat lähtökohtaisesti julkista viranomaisen tietoa, ja siksi niistä saatetaan tehdä tietopyyntöjä. Kunnan ostolaskujen julkaiseminen lisää verovarojen läpinäkyvää käyttöä. Näin ollen ostolaskudatan avaaminen edistää kunnan avoimuutta ja vahvistaa demokratiaa sekä tukee myös kunnan kustannustietoista toimintatapaa. Ostolaskudatan avaamisessa laskujen sisältöön liittyviä kenttiä julkaistaan määrämuotoisena tietueena. Avattavia kenttiä ovat mm. toimittajan nimi ja y-tunnus, laskun summa ja kirjanpidon tilinumero. Kuntaliiton ostolaskudatan avaamisen ohjeessa on määritelty avattavat kentät.

Talouspalvelut esittää, että Järvenpään kaupunki avaa jatkossa ostolaskunsa avoimena datana vuosittain. Vuoden 2022 ostolaskudata julkaistaan vuoden 2023 loppuun mennessä ja jatkossa ostolaskudata julkaistaan aina keväisin, edellisen vuoden tilinpäätöksen valmistuttua. Ostolaskudata avataan Kuntaliiton ohjeen mukaisesti ja julkaistaan tutkihankintoja.fi -palvelussa. Palvelun toteuttaja on Hansel Oy. Hansel on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa julkishallinnolle säästöjä tuloksellisella hankintatoimella. Hanselin asiakkaita ovat ministeriöt ja niiden alaiset virastot, kunnat, kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit, Keva ja seurakunnat sekä lisäksi sellaiset julkisoikeudelliset laitokset, joihin valtio tai kunta käyttää määräysvaltaa. Hanselin omistavat valtio (65 %) ja Suomen Kuntaliitto (35 %).

KR

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. hyväksyä edellä selosteessa olevan vastauksen vastauksena aloitteeseen "Järvenpään kaupungin ostolaskutietojen avaaminen avoimena datana"
  2. todeta aloitteen osaltaan loppuun käsitellyksi.
  3. esittää, että kaupunginvaltuusto päättää todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
  4. todeta, että aloite ja siihen annettu vastaus saatetaan valtuustolle tiedoksi hallintosäännön 71.3 §:n mukaisesti kerran vuodessa viimeistään maaliskuun loppuun mennessä valtuuston käsiteltäväksi toimitettavan koonnin yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi

KV, Aloitteen tekijä, talousjohtaja, laskentapäällikkö