Kaupunginhallitus, kokous 18.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 220 Kaupunginjohtajan tavoitteet 2024

JARDno-2022-585

Valmistelija

  • Eemeli Peltonen, hallituksen puheenjohtaja, eemeli.peltonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupungin toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän strategian mukaisesti. Kaupunginhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta ja kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa (kuntalaki 38§). Kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet määritellään talousarviossa ja -suunnitelmassa. Talousarvio ja suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja turvaavat edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen (kuntalaki 110§).  Kaupunginvaltuuston hyväksymillä ohjausasiakirjoilla, joista keskeisin on kaupunkistrategia, ohjataan koko kaupungin ja sen viranhaltijoiden työtä. 

Kaupunginjohtajalle asetettavat vuotuiset tavoitteet täsmentävät kaupunginjohtajan työtä ja työpanoksen suuntaamista strategian myötäisesti. 

Järvenpään kaupungin ja kaupunginjohtajan välisen johtajasopimuksen mukaan kaupunginjohtajan tavoitteet valmistellaan kaupunginhallituksen puheenjohtajiston ja kaupunginjohtajan välillä kehityskeskustelussa, minkä jälkeen tavoitteet käsitellään kaupunginhallituksessa. Tämän prosessin mukaisesti on tunnistettu liitteestä ilmenevät tavoitteet, joiden toteumaa arvioidaan johtajasopimuksen mukaisesti alkuvuodesta 2025. Asetettavat tavoitteet suuntaavat kaupunginjohtajan työn painopisteet. Samalla kaupunginhallitus hyväksymällä tavoitteet osoittaa tukensa tavoitteiden saavuttamiselle. 

Kaupunginjohtaja on asiassa asianosainen, minkä vuoksi asia tulee käsitellä puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijaesittelyä (hallintosääntö 120 §). 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Eemeli Peltonen, hallituksen puheenjohtaja, eemeli.peltonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää 

  1.  käsitellä asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä ja
  2.  hyväksyä kaupunginjohtajan tavoitteet liitteen mukaisesti.

 

Käsittely

Iiris Laukkanen poistui esteellisenä kokouksesta klo 17.36, esteellisyyden peruste hallintolain 28 § 1 momentin kohta 1 (asianosaisuus).     

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi

kaupunginjohtaja