Juhlavuositoimikunta, kokous 6.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Järvenpää 70-juhlavuosi / Osallistava kaupunkiesitys

JARDno-2020-806

Valmistelija

  • Sami Ylisaari, kulttuurijohtaja, sami.ylisaari@jarvenpaa.fi

Perustelut

Projektin tärkeänä tavoitteena yhtenä juhlavuoden merkittävimpänä aktivointina on eri ihmisryhmien yhteen saattaminen ja mahdollisuus väliaikaisen, totuttuja rajoja rikkovan yhteisön muodostaminen taideprojektiin osallistumisen kautta. Osallistujia kannustetaan oma-aloitteisuuteen ja itseohjautuvuuteen niin, että jatkossa projektin osallistujat löytäisivät itsenäisesti uusia ideoita ja tekemisen muotoja yhteisöllisyyden rakentamiseksi.

Tavoitteena on tehdä tinkimätön kokonaistaideteos, joka samaan aikaan tuo eri yhteisöjä yhteen työskentelemään keskenään. Teos kannustaa kaupunkilaisia näkemään paitsi tutun ympäristön, myös taiteen uudella tavalla. Esiintyjien ja yleisön raja hämärtyy, näin myös katsojat osallistuvat esitykseen omalla tavallaan. Yli vuoden kestävä harjoitusprosessi on yhtä tärkeä kuin lopputulos, se mahdollistaa uudenlaisen kaupunkilaisten osallistumisen ja keskinäisen yhteistyön. Tavoitteena on saada koko Järvenpään kaupunki mukaan esityksen toteuttajiksi, seuraajiksi ja katsojiksi. 

Toiminnan taustalla olevana kokoavana metodina on sosiaalisen koreografian filosofia ja käytännöt. Sosiaalisen koreografian mukaisesti liikettä ajatellaan laaja-alaisena, kaikkialla maailmassa tapahtuvana ja jokaisen ihmisen elämässä läsnä olevana asiana. Sosiaalisen koreografian käsitteessä keskeistä on ajatus taiteen, luovuuden ja sosiaalisten todellisuuksien välisten yhteyksien tutkimisesta ja luomisesta. Sosiaalinen koreografia voi olla uusien mielekkäiden julkisten paikkojen luomista, tapahtumien organisointia tai yhteiskunnallisten ja sosiaalisten rakenteiden elävöittämistä koreografisen ja liikkeellisen ajattelun keinoin.

Esitys valmistuu dialogissa eri yhteisöjen, organisaatioiden ja paikallisten ihmisten kanssa, haastattelujen,
keskustelujen ja yhteisten harjoitusten kautta.  Harjoitukset alkavat vuoden 2021 alussa, ja huipentuvat esitykseen elokuussa 2021. Esityksessä on kuultavissa vaikutteita Järvenpään historiasta. Esitys kunnioittaa järvenpään kulttuurisia
juuria, mutta on vahvasti läsnä tässä hetkessä katsoen avoimesti tulevaisuuteen.

Tavoitteena on tehdä tinkimätön kokonaistaideteos, joka samaan aikaan tuo eri yhteisöjä yhteen työskentelemään keskenään. Teos kannustaa kaupunkilaisia näkemään paitsi tutun ympäristön, myös taiteen uudella tavalla. Esiintyjien ja yleisön raja hämärtyy, myös katsojat osallistuvat esitykseen omalla tavallaan. Yli vuoden kestävä harjoitusprosessi on yhtä tärkeä kuin lopputulos, se mahdollistaa uudenlaisen kaupunkilaisten osallistumisen ja keskinäisen yhteistyön. 

Paikalliset ihmiset ja eri ryhmät osallistuvat sekä esiintymiseen että esityksen tekemiseen ja suunnitteluun. Teos ei ainoastaan toteudu itse esityksissä, vaan pitkä harjoitusprosessi tuo yhteen eri ihmisiä, yhteisöjä, organisaatioita luoden alueellista yhteisöllisyyttä. Lisäksi ulkona tapahtuvat harjoitukset avaavat taidetta ja ympäristöä uudella tavoin kaupunkilaisille. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Vastamäki, viestintäjohtaja, heli.vastamaki@jarvenpaa.fi

Juhlavuositoimikunta päättää 

  1. hyväksyä teoksen konseptin ja
  2. käynnistää tapahtumatuotannon.

 

Käsittely

Juhlavuositoimikunta päättää palauttaa asian valmisteluun ja edellyttää osallistavalta kaupunkiesitykseltä esitettyä laajempaa kaupunkilaisten osallistamista.

Päätös

Juhlavuositoimikunta päätti palauttaa asian valmisteluun.