Järvenpään Veden johtokunta, kokous 22.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän lausuntopyyntö: Taloussuunnitelma vuosille 2022-2024 ja talousarvio vuodelle 2022

JARDno-2021-1821

Valmistelija

 • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (Kuves) johtokunta on käsitellyt kokouksessaan 26.8.2021 kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2022 ja vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelmaluonnoksen ja pyytää jäsenkunnilta lausuntoa yhtymäkokoukselle tehtävää esitystä varten 30.9.2021 mennessä.

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokous päättää liikelaitoskuntayhtymän talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenyhteisöille on perussopimuksen 18 §:n mukaisesti varattava tilaisuus lausunnon antamiseen taloussuunnitelmasta ja esityksen tekemiseen liikelaitoskuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Taloussuunnitelmaluonnos

Vesistöjen kunnossapito- ja hoito

Järvenpäässä vesistöjen kunnossapito ja hoito on osana kaupunkikehityksen toimintaa. Vesistöjen kunnostamisesta ja siihen liittyvästä Järvenpään kaupungin kustannusosuudesta 29 000 € on käyty keskustelua mm. kaupunkikehityksen talouspäällikön kanssa. Keskusteluissa ei ole todettu asiaan liittyvää huomautettavaa. Vesistöjen kunnostus- ja hoitomaksut perustuvat kuntien kanssa tehtyihin sopimuksiin ja maksuosuuksiin. Maksu muodostuu Rusutjärven lisäveden pumppauksesta 25 000 € ja Keravanjoen lisäveden pumppauksesta 4 000 €.

Viemärilaitostoiminta

Järvenpään Veden lausunnon osuus taloussuunnitelmaluonnoksesta koskee lähinnä viemärilaitostoimintaa. Kuvesilla viemärilaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa.

Keski-Uudenmaan meriviemärin siirtoviemärijärjestelmän piirissä on jäsenyhteisöjen alueella yhteensä vajaa 200 000 asukasta. Kuvesin kokoamat jätevedet puhdistetaan 1994 valmistuneessa Viikinmäen keskuspuhdistamossa, josta on hankittu 18,5 milj. m³ keskimääräistä vuosivesimäärää vastaavasti (15,4 %) kapasiteettia.

Järvenpään Vedelle jätevesimääräksi Kuves on arvioinut 3,90 milj. m³, vuoden 2022 osalle.

Tuloslaskelma

Toimintakate 1 875 840 €

Vuosikate      1 863 240 €

Poistot           1 772 600 €

Tilikauden alijäämä   90 640 €

Rahoitusosa

Lainan tarve 600 000 €, kun vuosikatteesta vähennetään investoinnit 2 077 000 € ja lainojen lyhennykset 364 000 €.

Viemärilaitosinvestoinnit

Siirtoviemäri-investoinneissa varaudutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan siirtoviemärijärjestelmän turvallista ja häiriötöntä käyttöä parantavia peruskorjausinvestointeja seuraavasti:

Vuoden 2022 investoinnit (merkittävimmät)

Jätevesitunneli Harjusuo-Koivuhaka, saneeraus  750 000 €
Jätevesitunneli Alikerava-Harjusuo, saneeraussuunnitelma  100 000 €
Keravan asuntomessualueen putken rakentaminen  350 000 €
Järvenpään pumppaamo pumpun uusinta ja venttiilimuutos    60 000 €
Hyrylän siirtoviemärin putkikoon suurentaminen, 1. vaihe  140 000 €

Vuoden 2022 osalle peruskorjausinvestointeihin on varattu yhteensä 1 400 000 €.

Vuosien 2023 - 2024 investointeja

 • Jätevesitunneli Alikerava-Harjusuo, saneeraus 500 000 €
 • Hyrylän siirtoviemärin putkikoon suurentaminen, 2. vaihe 110 000 €
 • Jätevesitunneli, ilmanvaihdon tehostaminen 30 000 €
 • Hyrylän siirtoviemärin loppupään putkikoon suurentaminen Tuusulan kunnan kanssa (2022 - 2024), kustannusarvio 3 000 000 €
 • Jätevesitunnelin varajärjestelmän parantamismahdollisuudet selvitetty v. 2018. Kustannusjaosta on tarkoitus sopia HSY:n kanssa kuluvana vuonna. Hankkeiden toteutus 2022 - 2024.
 • Järvenpään siirtoviemärin kapasiteetti tulee tarkasteltavaksi lähivuosina, yhdessä Järvenpään Veden itäpuolelta ohittavan siirtoviemärinhankkeen kanssa.

HSY:n investointiosuudet

Kuves osallistuu myös HSY:n suunnittelukauden investointeihin 15,4 % osuudella. Näitä ovat suunnittelukaudella Viikinmäen vuosisaneeraukset, Rejektivesien erilliskäsittely, Viikinmäen jälkiselkeytyksen kapasiteetin nosto, Kyläsaaren varapurku.

Kuves maksaa jäteveden puhdistustoiminnan käyttökustannuksia HSY:lle vesimääränsä mukaisen osuuden ja yleiskuluina 13 %. Ennakkohinta muodostuu suunnittelukauden alussa seuraavasti; Käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat 11,7 snt/m3 ja yleiskulut 1,5 snt/m3 ja ennakkohinta yhteensä 13,20 snt/m3.

Käyttö- ja vuosimaksut 2022

Kuvesin kuntien vesilaitoksilta perimän käyttömaksun yksikköhinnan on arvioitu olevan 18,2 snt/m³.

Käyttömaksun yksikköhinnan arvioitu kehitys suunnittelukaudella:

TA2021 TA2022 TA2023 TA2024
17 18,2 18,4 18,5

Vuosimaksu vuonna 2022 on 10,3 snt/m3, joka on noin 5 % korkeampi kuin vuonna 2021.

Vuosimaksun yksikköhinnan kehitys (snt/m3):

TA2018 TA2019 TA2020 TA2021 TA2022 TS2023 - 2024
8

11

8,5 9,8 10,3 12,4

Vuosimaksulla katetaan pääomakustannuksia.

Tavoitteet

Kuvesin siirtoviemärien käytölle on laadullinen tavoite: Siirtoviemärit pumppaamoinen ja jätevesiviemärit pidetään hyvässä kunnossa säännöllisin tarkastuksin ja huolloin. Sitovana tavoitteena on: Jäteveden päästöjä vesistöön ei esiinny.

Loka-autoaseman käytölle on laadullinen tavoite: Ehkäistään haitallisten ja luvattomien lokakuormien purku jätevesitunneliin. Sitova taloudellinen tavoite on 5000,00 € nettotulos. Loka-autokuormien uudeksi taksaksi esitetään 28,00 €/kuorma, aiempi 22,00 €/kuorma.

Järvenpään Veden kommentit taloussuunnitelmaluonnoksesta

Järvenpään Vesi pitää erittäin tärkeänä, että investoinneissa jätevesiviemäritunneleita ja siirtoviemäreitä kunnostetaan ja huolehditaan. Investoinneissa on myös suoraan Järvenpäähän vaikuttavia kohteita, joilla on toimintavarmuutta lisäävä vaikutus jätevesien johtamisesta Järvenpäästä eteenpäin.

Järvenpään osalta on tulevaisuuden kannalta merkittävää, että:

 • Järvenpään siirtoviemärin kapasiteetti otetaan mahdollisimman pian tarkasteltavaksi. Järvenpään ja Tuusulan alueilta (Kellokoski ja Jokela johdetaan jätevettä Järvenpään verkostoon) on jätevesien osalla suurta kasvua, johtuen alueiden nopeasta rakentamisesta ja väestömäärän lisääntymisestä. Lisäksi rankkasateiden lisääntyminen ja sitä kautta vuotovesien määrän kasvu aiheuttavat putkistoille kapasiteettitarvetta. Järvenpään Vesi on tehnyt Järvenpään jätevesiverkoston kapasiteettitarkastelun alkuvuoden 2021 aikana. Tarkastelussa oli mukana Kuvesin putkiosuus, joka tarkastelussa osoittautui kapasiteetiltaan ajoittain täytenä olevaksi. Tarkempaa tarkastelua tehdään, kun Järvenpään siirtoviemärihanketta aletaan yhdessä Kuvesin ja Tuusulan Veden kanssa suunnitella vietäväksi eteenpäin lähivuosina.
 • Käyttö- ja vuosimaksut nousevat, mutta jotta puhdistamontoiminta ja Kuvesin hallinnoimat jäteveden siirtoviemärit ja pumppaamot toimivat turvallisesti ja laadukkaasti, ne vaativat kunnossapitoinvestointeja. Näiden mukaan maltilliset yksikköhintojen korotukset ovat perusteltuja. 
 • Käyttö- ja vuosimaksuilla on suora vaikutus myös Järvenpään Veden asiakkailta perittäviin käyttömaksuihin.

Tavoitteisiin ei ole huomautettavaa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää Järvenpään kaupungin lausuntona esittää Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän taloussuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2022 - 2024, että:

1. Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista taloussuunnitelmaluonnokseen, mutta Järvenpään kaupunki pitää tärkeänä, että käyttö- ja vuosimaksujen korotukset pysyvät maltillisina. Taloussuunnitelmavuosiin 2022 - 2024 esitetyt käyttömaksun yksikköhinnan ja vuosimaksun korotukset aiheuttaisivat Järvenpäässä taksojen korotustarvetta.

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa. 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä