Järvenpään Veden johtokunta, kokous 22.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Järvenpään Veden vastine tarkastuskertomukseen 2020

JARDno-2021-1235

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Annika Sveholm, tarkastuslautakunnan sihteeri, annika.sveholm@bdo.fi

Perustelut

Kuntalain 121 § mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä ja kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunta on valmistellut vuoden 2020 arviointikertomusta kokouksissaan sekä ryhminä kokousten ulkopuolella.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

  1. todeta arviointikertomukseen liittyvät esteellisyydet
  2. hyväksyä vuoden 2020 arviointikertomuksen
  3. esittää arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi
  4. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginhallitukselta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista

Päätös

Päätettiin esityksen mukaan

Valmistelija

Heini Liimatainen, heini.liimatainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta 25.5.2021 § 33

Ehdotus

 Kaupunginvaltuusto päättää

  1. merkitä vuoden 2020 arviointikertomuksen tiedoksi.
  2. pyytää kaupunginhallitukselta vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista,​ selvityspyynnöistä ja suosituksista.

 

Käsittely

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Heini Liimatainen selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomus on ollut valtuuston käsittelyssä 21.6.2021 § 47. Lautakuntien ja palvelualueiden ja muiden yksiköiden tulee antaa vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginhallitukselle. 

Järvenpään Vedeltä pyydettiin seuraavaan kohtaan vastine/lisäselvitys:

Tarkastuslautakunnan esittämä toimintakäytäntö:  

Teknisten verkostojen ja vesihuollon toimintavarmuus turvataan muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. Luonnonmukaisella hulevesien hallinnalla varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja kasvavaan tulvariskiin.    

Järvenpään Veden vastine:

Vesihuollon verkostojen toimintavarmuutta huomioidaan jatkuvalla riskienarvioinnilla. Toimintavarmuus huomioidaan suunnittelukohteiden suunnittelussa ja investointikohteiden rakentamisessa. Investointikohteiden suunnittelussa huomioidaan ko. kohteen läheisyydessä käytössä oleva rakennettu vesihuolto ja sille suunnitellaan tarpeen mukaan korjaus- ja uusimissuunnitelmat, joita toteutetaan uuden investointikohteen rakentamisen yhteydessä. Näitä kohteita oli esim. vuoden 2020 aikana Wärtsilän alueella, Mannilantiellä, Helsingintiellä jne. Näiden lisäksi tehdään erillistä vesihuollon saneeraussuunnittelua ja kohteiden rakentamista. Järvenpään Veden kohteina oli vuonna 2020 mm. Leppätien alueen vesihuollon uudistamista, vesitornin betonipintojen uusiminen (rappaus sääsuojaksi) ja jätevesipumppaamon saneeraus Haarajoella, lisäksi on tehty pienimuotoisempia verkostosaneerauksia.

Vuoden 2021 aikana Järvenpään Vesi on tehnyt jätevesiverkoston mallinnuksen. Mallinnuksessa jätevesiverkoston tilannetta tutkitaan normaalitilanteen ja rankkasateen aikana. Mallinnuksesta on nähtävinä jätevesiverkoston pullonkaulat ja verkoston kapasiteetti. Näiden mukaan voidaan ohjata suunnittelua ja investointeja verkoston ongelmakohtiin tilanteen parantamiseksi.

Hulevesien hallinta on ollut jo useita vuosia varautumisessa mukana, kun alueellisia hulevesialtaita on rakennettu huleveden viivyttämistä varten (mm. Lepolan alueella ja Wärtsilän alueella). Kaavoituksen ohjeissa on myös tonttikohtaisia huleveden viivytysmääräyksiä ja suunnittelussa hulevesien viivyttäminen huomioidaan aina.

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Järvenpään Veden johtokunta päättää antaa kaupunginhallitukselle selosteessa olevan vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2020

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa. 

Tiedoksi

KH, Talouspalvelut