Järvenpään Veden johtokunta, kokous 22.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Järvenpään Veden johtokunnan kokouskalenteri 2021

JARDno-2020-2798

Valmistelija

  • Aino-Kaisa Ahponen, hallintosihteeri, aino-kaisa.ahponen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Puheenjohtajien jaosto on käsitellyt syksyn 2021 kokouskalenteria kokouksessaan 8.6.2021 § 11 ja kehottanut myös kaupungin muita toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

Järvenpään Veden johtokunnan syyskauden 2021 kokoukset ehdotetaan pidettävän seuraavasti:

  • 27.10.
  • 24.11.
  • 15.12.

Kokousten ehdotetaan alkavan kello 8.00  ellei muuta ilmoiteta.

Kokouspaikka ja kokoustapa

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n 1 momentin mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Puheenjohtajien jaosto on kokouksessaan 9.6.2020 § 6 käsitellyt toimielinten kokouspaikasta ja -tavasta päättämistä. Tuolloin on todettu, etteivät julkista kokoontumista koskevat linjaukset sellaisenaan koske kunnallisten luottamustoimielinten kokouksia. Luottamustoimielinten toimintakyvyn varmistaminen on kuitenkin tärkeää kaupungin toiminnan turvaamiseksi. Yhtä tärkeää on turvata mahdollisten riskiryhmään kuuluvien luottamushenkilöiden mahdollisuus osallistua kokoukseen välttäen tarpeetonta altistumista infektioille. 

Toimielinten työskentely voitaneen nykytilanteessa käynnistää terveysturvallisuudesta huolehtien läsnäollen pidettävinä kokouksina. Pandemiatilanteen kehittymistä ei ole kuitenkaan mahdollista etukäteen arvioida. Tämän vuoksi ehdotetaan, että toimielimet delegoivat hallintosäännön 108 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä toimielimen puheenjohtajalle, jotta muuttuvaan tilanteeseen pystyttäisiin reagoimaan tilanteen edellyttämällä tavalla joustavasti ja nopeasti. Delegointipäätöksen ehdotetaan olevan voimassa toimielimen toimikauden ajan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Järvenpään Veden johtokunta päättää

  1. hyväksyä edellä esitystekstissä todetut ohjeelliset kokousajankohdat.
  2. delegoida hallintosäännön 108 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä Järvenpään Veden johtokunnan puheenjohtajalle.
  3. että päätösvallan delegointi Järvenpään Veden johtokunnan puheenjohtajalle on voimassa Järvenpään Veden johtokunnan toimikauden loppuun.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.